Закон за защита от дискриминация

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗЗДискр
  Чл. 3. (1) Този закон защитава от дискриминация всички физически лица на територията на Република България.
  (2) Сдружения на физически лица, както и юридически лица, се ползват от правата по този закон, когато са дискриминирани на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, по отношение на техния членски състав или на заетите в тях лица.
 • чл. 4 ЗЗДискр
  Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
  (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
  (3) Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
 • чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 • чл. 7 ЗЗДискр
  Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:
  1. различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
  2. различното третиране на лица на основата на характеристика, отнасяща се до признак по чл. 4, ал. 1 , когато тази характеристика поради естеството на определено занятие или дейност, или условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й;
  3. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол по отношение на занятие, осъществявано в религиозни институции или организации, когато поради естеството на занятието или условията, при които то се осъществява, религията, вярата или полът е съществено и определящо професионално изискване с оглед характера на институцията или организацията, когато целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й;
  4. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол при религиозно образование или обучение, включително при обучение или образование с цел упражняване на занятие по т. 3;
  5. определянето на изисквания за минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата, при условие че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото;
  6. определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от разумен срок за заемане на длъжността преди пенсиониране, при условие че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото;
  7. специалната закрила за бременни жени, жени в напреднал етап на лечение ин-витро и майки, установена със(...)
 • чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗЗДискр
  Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 20.12.2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; изм., бр. 23 от 2011 г., в сила от 22.03.2011 г.; доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; доп., бр. 33 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 20.12.2007 г.) Не представлява дискриминация: [...]
  2. различното третиране на лица на основата на характеристика, отнасяща се до признак по чл. 4, ал. 1 , когато тази характеристика поради естеството на определено занятие или дейност, или условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й;
 • чл. 9 ЗЗДискр
  Чл. 9. В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.
 • чл. 12, ал. 2 ЗЗДискр
  Чл. 12. [...] (2) Преди сключване на трудовия договор работодателят няма право да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4, ал. 1 , освен в случаите по чл. 7 или когато това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
 • чл. 13 ЗЗДискр
  Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят осигурява еднакви условия на труд без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
  (2) Когато това не би довело до прекомерни затруднения по организацията и осъществяването на производствения процес и в случаите, когато са възможни начини, които компенсират обективно възможните неблагоприятни последици за общия производствен резултат, работодателят осигурява условия на труд, свързани с работното време и почивните дни, съобразени с изискванията на изповядваната от работника или служителя религия или вяра.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, или лицето, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за отглеждане на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск.
 • чл. 13, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят осигурява еднакви условия на труд без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
 • чл. 13, ал. 3 ЗЗДискр
  Чл. 13. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете, или лицето, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за отглеждане на дете, се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея, и да се възползва от всяко подобрение на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск.
 • чл. 15 ЗЗДискр
  Чл. 15. (1) Работодателят предоставя на работниците и служителите равни възможности без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им.
  (2) След завръщане от отпуск за бременност и раждане и/или за отглеждане на дете при наличие на въведена технологична промяна на лицето по чл. 13, ал. 3 се осигурява обучение за придобиване на съответна на промените професионална квалификация.
 • чл. 15, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работодателят предоставя на работниците и служителите равни възможности без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност или ранг, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им.
 • чл. 15, ал. 2 ЗЗДискр
  Чл. 15. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) След завръщане от отпуск за бременност и раждане и/или за отглеждане на дете при наличие на въведена технологична промяна на лицето по чл. 13, ал. 3 се осигурява обучение за придобиване на съответна на промените професионална квалификация.
 • чл. 21 ЗЗДискр
  Чл. 21. Работодателят прилага еднакви критерии при осъществяване на правото си за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 - 5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 106, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за държавния служител без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1.
 • чл. 50 ЗЗДискр
  Чл. 50. Производство пред комисията се образува по:
  1. жалба на засегнатите лица;
  2. инициатива на комисията;
  3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.
 • чл. 68, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; бр. 39 от 2011 г.) Решенията на комисията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.
 • чл. 70 ЗЗДискр
  Чл. 70. (1) По въпросите, които не са уредени в този раздел, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Глобите и имуществените санкции по влезли в сила решения на комисията се събират по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.
 • чл. 71 ЗЗДискр
  Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска:
  1. установяване на нарушението;
  2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;
  3. обезщетение за вреди.
  (2) Синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно искане. Тези организации могат да встъпят и като заинтересувана страна във висящ процес по ал. 1.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите на дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица, организациите по ал. 2 могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, чиито права са нарушени, могат да встъпят в процеса като подпомагаща страна по чл. 218 от Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска:
  1. установяване на нарушението;
  2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;
  3. обезщетение за вреди.
 • чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗЗДискр
  Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска:
  1. установяване на нарушението;
 • чл. 71, ал. 1, т. 2 ЗЗДискр
  Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска: [...]
  2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;
 • чл. 71, ал. 1, т. 3 ЗЗДискр
  Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска: [...]
  3. обезщетение за вреди.
 • чл. 73 ЗЗДискр
  Чл. 73. Всяко лице, чиито права са засегнати от административен акт, издаден в нарушение на този или други закони, уреждащи равенство в третирането, може да го обжалва пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • чл. 74 ЗЗДискр
  Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло вреди от нарушение на права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или органите, причинили вредите.
  (2) В случаите, когато вредите са причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
 • чл. 74, ал. 1 ЗЗДискр
  Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло вреди от нарушение на права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или органите, причинили вредите.
 • чл. 74, ал. 2 ЗЗДискр
  Чл. 74. [...] (2) В случаите, когато вредите са причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
 • чл. 75 ЗЗДискр
  Чл. 75. (1) По въпросите, които не са уредени в този раздел, се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) За производствата пред съд по този закон не се събират държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда.