Закон за закрила на детето

AJAX progress indicator
 • чл. 12 ЗЗДет
  Право на изразяване
  Чл. 12. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.
 • пар. 1, т. 5 ДР ЗЗДет
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.; бр. 38 от 2006 г.; бр. 14 от 2009 г.) По смисъла на този закон: [...]
  5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) "Най-добър интерес на детето" е преценка на:
  а) желанията и чувствата на детето;
  б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;
  в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;
  г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;
  д) способността на родителите да се грижат за детето;
  е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;
  ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.
 • пар. 1, т. 5, б. г ДР ЗЗДет
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.; бр. 38 от 2006 г.; бр. 14 от 2009 г.) По смисъла на този закон: [...]
  5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) "Най-добър интерес на детето" е преценка на: [...]
  г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;