Закон за закрила на детето

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗЗДет
  Принципи на закрила
  Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:
  1. зачитане и уважение на личността на детето;
  2. отглеждане на детето в семейна среда;
  3. осигуряване най-добрия интерес на детето;
  4. специална закрила на дете в риск;
  5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
  6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
  7. временен характер на ограничителните мерки;
  8. незабавност на действията по закрила на детето;
  9. грижа в съответствие с потребностите на детето;
  10. осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
  11. насърчаване на отговорното родителство;
  12. подкрепа на семейството;
  13. превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
  14. контрол по ефективността на предприетите мерки.
 • чл. 4 ЗЗДет
  Мерки за закрила
  Чл. 4. (1) Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез:
  1. съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;
  2. настаняване в семейство на роднини или близки;
  3. осиновяване;
  4. настаняване в приемно семейство;
  5. предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;
  6. (отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.);
  7. полицейска закрила;
  8. специализирана закрила на обществени места;
  9. информиране за правата и задълженията на децата и родителите;
  10. осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;
  11. осигуряване на правна помощ от държавата;
  12. специални грижи за децата с увреждания;
  13. вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, съставена в Хага на 19 октомври 1996 г. (ратифицирана със закон-ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), наричана по-нататък "Конвенцията от 1996 г."
  (2) Дете може да бъде осиновено при условията и по реда на Семейния кодекс.
  (3) (отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.)
 • чл. 5а ЗЗДет
  Закрила на деца с изявени дарби
  Чл. 5а. Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта, в която се предвиждат мерки и за:
  1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
  2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
  3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.
 • чл. 12 ЗЗДет
  Право на изразяване
  Чл. 12. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.
 • чл. 15, ал. 1 ЗЗДет
  Участие в процедури
  Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.
 • пар. 1, т. 5 ДР ЗЗДет
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.; бр. 38 от 2006 г.; бр. 14 от 2009 г.) По смисъла на този закон: [...]
  5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) "Най-добър интерес на детето" е преценка на:
  а) желанията и чувствата на детето;
  б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;
  в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;
  г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;
  д) способността на родителите да се грижат за детето;
  е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;
  ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.
 • пар. 1, т. 5, б. г ДР ЗЗДет
  § 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.; бр. 38 от 2006 г.; бр. 14 от 2009 г.) По смисъла на този закон: [...]
  5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) "Най-добър интерес на детето" е преценка на: [...]
  г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;