Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Дали решението на едноличния собственик на капитала да разпредели дивидент в размер на цялата нетна печалба от дейността на дружеството има характер на сделка, увреждаща кредиторите или има само вътрешно-дружествени последици?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и следва ли съдът да мотивира защо счита част от тях за неоснователни?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

С оглед евентуална недопустимост, доколкото съдът не се е произнесъл по спорния предмет на делото, очертан от твърденията в обстоятелствената част на исковата молба.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на въззивния съд да постанови решението си въз основа на доказателствата по делото и закона, да мотивира решението си с обсъждането им, както и с твърденията на страните, като им осигури възможност и им съдейства в рамките на въззивното производство като поправи допуснати от първоинстнационния съд пропуски и нарушения съгласно разясненията в Тълкувателно решение №1/09.12.2013г по тълк. д №1/2013г ОСГТК, в конкретност когато въззивният съд с решението си изключи предствани от страната в заверено копие писмени доказателства и собствено приложи процесуалната последица на чл. 183 ГПК при положение, че първоинстанционният съд е основал решението на тези писмени доказателства, които според въззивният съд следва да се изключат, тъй като оригиналите не са представени.