Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 51 ал. 2 ЗЗД

Чл. 51. […] Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.

чл. 51 ал. 2 ЗЗД

Чл. 51. […] Ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали.

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Следва ли съдът, при надлежно релевирано възражение за съпричиняване по чл. 51, ал. 2 ЗЗД, да изследва причинно-следствената връзка между обективното поведение на пострадалия и настъпване на вредоносния резултат?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Елена Арнаучкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е налице формирана практика на ВКС, съгласно която справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение означава да бъде определен от съда онзи точен паричен еквивалент на всички понесени от конкретното увредено лице болки, страдания и неудобства - емоционални, физически и психически сътресения, които ноторно намират не само отражение върху психиката му, но му създават и социален дискомфорт за определен период от време, а понякога и реална възможност за неблагоприятни бъдещи прояви в здравословното му състояние, и които в своята цялост представляват конкретните неимуществени вреди; същевременно обезщетението за същите има паричен израз, поради което всякога се явява детерминирано и от икономическа конюнктура в страната, една от проявните форми на която, наред с официалната статистика за средна работна заплата, за нивото на инфлация и пр., са и нормативно определените лимити за отговорността на застрахователя, независимо, че те сами по себе си не са пряк израз на принципа за справедливост по см. на чл. 52 ЗЗД /реш.№******га при определяне на размера на обезщетенията за неимуществени вреди да се отчита и обществено - икономическата конюнктура в страната към момента на увреждането, чиито промени намират отражение в нарастващите нива на застрахователно покритие по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, съгл. чл. 266 КЗ във вр. с пар. 27 ПЗР КЗ /реш.№.25/17.03.10 по т. д.№.211/2009, ІІ ТО/. Въззивната инстанция не се е отклонила от така установената практика. Съобразила е както вида и характера на нанесените увреждания, последиците от същите, интензитета на търпените болки и страдания, в това число физически, психически, неудобства от обездвижването и невъзможността за самостоятелно обслужване, отражението върху психиката и начина на живот, така и на практика конкретните икономически условия към момента на увреждането /2020г./ и лимитите на застрахователните обезщетения като ориентир; отчетени са както обстоятелства, които влияят по посока увеличаване на размера на обезщетението, така и тези, които обосновават намалянето му. Предвид изложеното не е налице твърдяната хипотеза на чл. 280, ал. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от ТР №1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Доводите са, че съдът следвало да приложи императивна правна норма - пар. 2 ПЗР Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с ПМС №264/25.10.2012 г., независимо от липсата на съответно оплакване. Впоследствие се заявява, че въззивното решение страда и от очевидна неправилност, тъй като съдът неправилно извел извод за гражданска неотговорност на ответното министерство въз основа на погрешно правно интерпретиране на фактическата констатация по делото за временна стабилизация на най-близко стоящото до мястото на инцидента свлачище. След указания от администриращия жалбата съд е представено и допълнително изложение, в което се твърди наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по въпроса: „Когато в предмета на правния спор, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска, са включени и конституирани от съда няколко ответници в условията на солидарна отговорност, длъжен ли е въззивният съд, при положение че е формирал решаваща воля за неангажиране на деликтната отговорност на единия от ответниците въз основа на преценка на изпълнение/неизпълнение на задължения на този ответник, нормирани в процесуалноправна норма (преуреждаща срокове за изпълнение на задължения) от подзаконов нормативен акт (в случая пар.2 ПЗР Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с ПМС №264/25.10.2012 г.), да изложи отделни мотиви за съответствието на процесуалната норма (изработена и въведена от администрацията, а не от законодателя) с Конституцията на РБ (пряко действие), със закона и с принципа за справедливост, и въз основа на тези мотиви да реши въпроса дали и в какъв размер е налице съпричиняване на вредоносния /резултат/ от конституираните солидарно отговорни ответници?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Подлежи ли на намаляване, поради прекомерност, при възражение основано на чл. 78, ал. 5 ГПК, възмездяването на договорено и изплатено от ответника адвокатско възнаграждение, в случай, че производството не се развие с обичайните си фази и продължителност, например приключи с прекратяване по вина на ищеца?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Костадинка Недкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

какви увреждания би получил пострадалият при поставен предпазен колан, предвид механизма на процесното произшествие и скоростта, с която е предизвикано, както и дали в този случай леталният изход би настъпил, независимо от поставения колан. Наведен е довод, че като не е обсъдил в цялост всички събрани относими доказателства, възражения и доводи на страните, въззивният съд се е отклонил от трайната практика на ВКС. По отношение на обезщетението, претендирано А. Й. се поддържа, че то неоснователно е било определено в по-нисък размер от това на другия низходящ на починалия В. Й., единствено поради това, че той не е живял в едно домакинство с наследодателя, като съдът не е съобразил доказателствата, установяващи преживения от него изключителен стрес от непрежалимата загуба на баща му, както и отношенията на обич, привързаност и разбирателство между тях, установени от събраните по делото гласни доказателства. Посочено е, че така определеното обезщетение не е съобразено и с икономическите условия в страната, както и с увеличението на лимита на отговорност на застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ през периода от 2010 до 2016 г.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ивайло Младенов

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Кои са законоустановените критерии за определяне на конкретния принос на делинквента и пострадалия в единния цялостен съпричинителен процес между фактите и явленията в обективната действителност и какви са нормативните изисквания за съпоставяне на тяхното каузално участие в процеса на настъпване на вредоносните последици?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Красимир Машев

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

е осъществено допълнително основание съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, конкретно нарушение на произнасянето на въззивния съд по посочения правен въпрос с ППВС 4/68 г., решение №******г. по т. д. 2097/2018 г., решение №******г. по т. д. 507/2015 г., ВКС, I ТО., решение №******г. по т. д. 700/2012 г., решение №749/ 05.12.2008 г. по т. д. 387/2008 г., II ТО, решение №73 от 16.09.2013 г. по т. д. 964/2011 г., II ТО.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Галина Иванова

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Каква е връзката между действията на делинквента – водач на МПС, и поведението на увредения при извършване на преценка дали пострадалият е допринесъл за настъпване на вредите съгласно чл. 51, ал. 2 ЗЗД, в случай, че е малолетен и е пътувал в МП, управлявано от делинквента, без правилно използване на обезопасителна система?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Костадинка Недкова

123194 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право