Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 26 ЗЗД

Чл. 26. Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.
Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.
(Ал. 3, отм. – ДВ, бр. 30 от 1990 г.)
(Ал. 4, изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните й части.

чл. 26 ЗЗД

Чл. 26. Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.
Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.
(Ал. 3, отм. – ДВ, бр. 30 от 1990 г.)
(Ал. 4, изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните й части.

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1. Може ли преценката относно недействителността на договор поради противоречие на добрите нрави, с оглед нееквивалентност на насрещните престации, да почива единствено на съотношението между уговорената цена и балансовата стойност на активите, включени в обхвата на търговското предприятие. 2. Продажбата на търговско предприятие на цена, по-ниска от балансовата стойност на активите, включени в търговското предприятие, представлява ли основание за нищожност на сделката поради нееквивалентност на престациите по чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД. 3. Следва ли при формиране на решаваща си воля въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка, както и да изложи изрични ясни мотиви защо приема конкретни доводи и възражения за неоснователни. 4. Следва ли съдът при преценка относно действителността на един договор с оглед накърняване на добрите нрави да извърши тълкуване на волята на страните по реда на чл. 20 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

следва да е обусловил решаващите изводи на въззивната инстанция и от него да зависи изходът на делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Бойчева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Недопускането на съдебно-техническа експертиза със задача да се установи идентичност между нивата от 1 500 кв. м, предмет на настоящото гражданско дело, находяща се в землището на кв. Д., м. “Герговец“ при граници: С. С., М. братя, наследници на С. Ф. и ПИ с идентификатор....., представлява ли нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело до неизясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за правилното решаване на делото. Считат, че за точното прилагане на закона и за развитието на правото касационното обжалване следва да се допусне с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата относно идентичността на процесния имот, които са от значение за правилното решаване на делото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: длъжен ли е въззивният съд, при обосноваване на своите изводи, да направи анализ на всички доказателства по делото и да обсъди всички доводи и възражения на страните. Твърди се разрешаването му в противоречие с практиката на ВКС - решение №488 от 7.10.2003 г. по гр. д. №11/2003 г. на ВКС, 1 г. о., решение №1117/28.12.1999 г. по гр. д. №425/1999 г. на ВКС, 2 г. о., решение №59/24.07.2013 г. по гр. д. №392/2012 г. на ВКС, 4 г. о., решение №157/24.06.2015 г. по гр. д. №252/2015 г. на ВКС, 3 г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

въззивният съд е допуснал противоречие със задължителната и постоянната практика на ВКС, формирана с ТР №1/2013 от 09.12.2013г. по т. д.№1/2013г. на ОСГТК на ВКС, решение №141/21.09.2021г. по т. д.№2586/2019г. на ВКС, ТК, I т. о., решение №212/01.02.2012г. по т. д. №1106/2010г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №134/30.12.2014г. по т. д. №34/2013г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №222/06.04.2017г. по т. д. №425/2015г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №68/03.05.2012г. по гр. д. №1808/2010г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение №75/20.06.2016г. по т. д. №1608/2015г. на ВКС, ТК, ІІ т. о., решение №310/09.01.2019г. по гр. д. №915/2018г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение №411/27.10.2011г. по гр. д. №1857/2010г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение №112/02.05.2017г. по гр. д. №3356/2016г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение №195/16.07.2013г. по гр. д. №757/2012г. на ВКС, ГК, IV г. о. и др. Поддържа, че даденото от въззивния съд разрешение по четвъртия поставен въпрос противоречи на практиката на ВКС, обективирана в решение №99/01.09.2020г. по гр. д.№4688/2019г. на ВКС, ГК, ІV г. о., а приетото от съда разрешение по петия въпрос е в противоречие с решение №132/09.07.2013г. по гр. д.№653/2012г. на ВКС, ГК, ІІІ г. о. Поддържа, че по въпросите по т. 4, 5, 6 и 8 от изложението е налице и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за достъп до касация, тъй като същите са от значение за развитието на правото и за точното прилагане на закона - разпоредбата на чл. 46 Закона за адвокатурата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Обвързан ли е въззивният съд от правното основание посочено в исковата молба или въз основа на обстоятелствата изложени в исковата молба, следва да определи правното основание на исковата претенция? (По искове с правно основание чл. 26 ЗЗД за прогласяване нищожността поради липса на основание и злоупотреба с право на извършени по изпълнително дело на ЧСИ публични продани на недвижими имоти)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Христова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

се твърди противоречие с практика на ВКС, обективирана в решение №247/2020 г. по гр. д. №540/2018 г. на IV г. о., решение №192/2018 г. по т. д. №44/2017 г. на I т. о., решение №194/2013 г. по гр. д. №1100/2012 г. на IV г. о. По третия въпрос се твърди отклонение от решение №85/2020 г. по т. д. №2262/2018 г. на I т. о. Четвъртият въпрос е разрешен според касатора не в съответствие с решение №497/2009 г. по гр. д. №2173/2008 г. на IV г. о., решение №105/2017 г. по гр. д. №2604/2016 г. на IV г. о. Последните три въпроса са формулирани при наличие на селективния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като в практиката на ВКС не е даден техен отговор. В евентуалност касаторът твърди, че има постановено решение, което дава отговор на тези въпроси, а именно решение №514/2006 г. на IV г. о. на ВКС, както и решение №111/2018 г. по гр. д. №3807/2017 г. на I г. о. на ВКС и решение №148/2004 г. по гр. д. №1046/2003 г. на II г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда в обжалваното решение/определение. ВКС не е задължен да го изведе от твърденията на касатора, както и от сочените от него факти и обстоятелства в касационната жалба, а може само да го конкретизира, уточни и квалифицира. Неформулирането на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Допълнително касаторът следва да аргументира наличието на някое от допълнителните основания за допускане на касационно обжалване, визирани в чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

В правомощията на съда ли е да приеме и разгледа направено оспорване на валидността на договор за продажба /възражение за нищожност на договора/, когато то е направено не при първоначалното представяне на договора като доказателство по делото, а при повторното представяне на това доказателство с преписката за продажба?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

123117 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право