Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Дали решението на едноличния собственик на капитала да разпредели дивидент в размер на цялата нетна печалба от дейността на дружеството има характер на сделка, увреждаща кредиторите или има само вътрешно-дружествени последици?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. При отправено искане от страна по делото, банката да представи кредитното досие и тя създава пречки, следва ли съдът да уведоми страната кои факти ще приеме за установени? Твърди противоречие с решение по гр. д.№2732/2016г. на ІV г. о., 2. Има ли възможност съдът в исковото производство инцидентно да се произнесе, че не е била налице предпоставка за издаване на заповед за изпълнение, включително и по възражение на страна по делото, която не е участвала в заповедното производство? Според касатора по въпроса е налице противоречие с ТР №4 по т. д.№4/2013г. на ОСГТК на ВКС, 3. При предприето доказване на противното по чл. 135, ал. 2 ЗЗД и създаване на пречки за това доказване, оборена ли е презумцията за знание?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е кредитирал и гласните доказателства по делото – показанията на свидетелите В. Г. и М. А., като обективни и базиращи се на лични впечатления, както и в унисон с останалия събран по делото доказателствен материал. Приел е, че от тези показания се установява, че ищците „имат” имота от 2004 г., като преди това той бил лозе. От тогава имотът е ограден в сегашните си граници с циментови колове и мрежа. Никой друг освен тях не е идвал и не е бил в имота. М. и З. го работили, сели, гледали“ мястото. През 2008 г. сложили фургон, после дървена конструкция върху и пред него, направили водопровод, снабдили имота с ток. В началото ходели често да го работят, а от 2009 г., когато със З. се разделили, М. постоянно живее там, а тя ходела периодично.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

са свързани с предпоставките от основанието на иска по чл. 135 ЗЗД, за задължението на въззивния съд в пределите на проверката по чл. 269 ГПК да се произнесе по съществото на спора като обсъди и прецени всички относими към него факти и обстоятелства и доказателствата, които ги установяват, и отговори мотивирано на всички оплаквания в жалбата, както и да издири и приложи съответния материален закон, който регулира процесното правоотношение.