Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗВСВНОИ
  Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 1997 г.) Лицата и техните наследници, чиито застроени недвижими имоти са били отчуждени до 21 април 1990 г. по Закона за териториално и селищно устройство, както и по Закона за плановото изграждане на населените места и по Закона за благоустройството на населените места, по Указа за изменение и допълнение на Закона за приложението на общия градоустройствен план на Столичната голяма община (Голяма София) (ДВ, бр. 114 от 1948 г.); по Указа за изменение и допълнение на Закона за приложението на общия градоустройствен план на Столичната голяма община (Голяма София) (ДВ, бр. 134 от 1948 г.), по чл. 5, ал. 3 от Указ № 115 за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство (обн., Изв., бр. 28 от 1954 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1954 г., бр. 31, 46 и 71 от 1957 г., бр. 66 от 1959 г., бр. 51 и 81 от 1960 г., бр. 93 от 1961 г.; ДВ, бр. 25 от 1963 г., бр. 23 от 1967 г. и бр. 26 от 1973 г.), по Закона за жилищно строителство и стопанисване на жилищния фонд (обн., ДВ, бр. 64 от 1949 г.; изм., бр. 227 от 1949 г. и бр. 52 от 1950 г.) и по Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (обн., ДВ, бр. 89 от 1961 г.; изм., бр. 29 от 1973 г.) могат да искат отмяна на отчуждаването, ако сградите съществуват към деня на влизане на този закон в сила и ако мероприятието, за което е отчужден имотът, фактически не е започнало.
  (2) Когато сградите са съборени, може да се иска отмяна на отчуждаването, ако строителството фактически не е започнало и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нормативи.
  (3) Когато отчуждените сгради са останали с временен режим, лицата по ал. 1 могат да искат отмяна на отчуждаването, при условие че има възможност по застроителния и регулационен план да бъдат включени в режима на бъдещото застрояване и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при(...)
 • чл. 1, ал. 1 ЗВСВНОИ
  Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 1997 г.) Лицата и техните наследници, чиито застроени недвижими имоти са били отчуждени до 21 април 1990 г. по Закона за териториално и селищно устройство, както и по Закона за плановото изграждане на населените места и по Закона за благоустройството на населените места, по Указа за изменение и допълнение на Закона за приложението на общия градоустройствен план на Столичната голяма община (Голяма София) (ДВ, бр. 114 от 1948 г.); по Указа за изменение и допълнение на Закона за приложението на общия градоустройствен план на Столичната голяма община (Голяма София) (ДВ, бр. 134 от 1948 г.), по чл. 5, ал. 3 от Указ № 115 за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство (обн., Изв., бр. 28 от 1954 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1954 г., бр. 31, 46 и 71 от 1957 г., бр. 66 от 1959 г., бр. 51 и 81 от 1960 г., бр. 93 от 1961 г.; ДВ, бр. 25 от 1963 г., бр. 23 от 1967 г. и бр. 26 от 1973 г.), по Закона за жилищно строителство и стопанисване на жилищния фонд (обн., ДВ, бр. 64 от 1949 г.; изм., бр. 227 от 1949 г. и бр. 52 от 1950 г.) и по Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (обн., ДВ, бр. 89 от 1961 г.; изм., бр. 29 от 1973 г.) могат да искат отмяна на отчуждаването, ако сградите съществуват към деня на влизане на този закон в сила и ако мероприятието, за което е отчужден имотът, фактически не е започнало.
 • чл. 1, ал. 2 ЗВСВНОИ
  Чл. 1. [...] (2) Когато сградите са съборени, може да се иска отмяна на отчуждаването, ако строителството фактически не е започнало и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нормативи.
 • чл. 1, ал. 3 ЗВСВНОИ
  Чл. 1. [...] (3) Когато отчуждените сгради са останали с временен режим, лицата по ал. 1 могат да искат отмяна на отчуждаването, при условие че има възможност по застроителния и регулационен план да бъдат включени в режима на бъдещото застрояване и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нормативи.
 • чл. 2 ЗВСВНОИ
  Чл. 2. Отмяна на отчуждаването могат да искат и лицата, чиито незастроени недвижими имоти са били отчуждени по реда и при условията на чл. 1, ал. 1, ако върху имотите не е започнало фактическо строителство към момента на влизане на този закон в сила.
 • чл. 3, ал. 1 ЗВСВОНИ
  Чл. 3. (1) Лица, чиито имоти са отчуждени за държавни нужди по чл. 26 от Закона за държавните имоти или по чл. 101 от Закона за собствеността, могат да искат отмяна на отчуждаването, ако към момента на влизане на този закон в сила обектът не се използва за нуждите, за които е бил отчужден.
 • чл. 4 ЗВСВНОИ
  Чл. 4. Искането за отмяна на отчуждаването се прави в 6-месечен срок от влизане на този закон в сила до кмета на общината, който е длъжен да се произнесе с решение в 30-дневен срок. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Отказите се обжалват в 14-дневен срок пред съответния окръжен съд, който решава въпроса по същество.
 • чл. 5 ЗВСВНОИ
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) (1) При отмяна на отчуждаването отстъпените в обезщетение жилища и други обекти стават общинска собственост по силата на решението за отмяна.
  (2) Изземването на имотите по ал. 1 става по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост в 6-месечен срок от влизане в сила на решението за отмяна на отчуждаването. В същия срок настанените в оборотни жилища са длъжни да ги напуснат.
  (3) Станалите общинска собственост жилища се предоставят на общините по местонахождението на имотите за настаняване на социално слаби граждани, крайнонуждаещи се от жилища граждани и граждани, които ще освободят жилища на лица, чиято собственост се възстановява.
 • чл. 5, ал. 1 ЗВСВНОИ
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) (1) При отмяна на отчуждаването отстъпените в обезщетение жилища и други обекти стават общинска собственост по силата на решението за отмяна.
 • чл. 6, ал. 2 ЗВСВОНИ
  Чл. 6. [...] (2) Сумата, платена като разлика между цената на отчуждения имот и този, отстъпен в обезщетение, подлежи на връщане в 2-месечен срок от решението за отмяна на отчуждаването.