Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 1. (1) Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 1948 г.; попр., бр. 91 от 1948 г.), които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.
  (2) Сделките, извършени в нарушение на решението на Великото народно събрание за частичната отмяна на забраната за разпореждане с държавно и общинско имущество от 6 декември 1990 г. (ДВ, бр. 101 от 1990 г.), са нищожни и собствеността върху имотите, обект на прехвърлянето, се възстановява.
 • чл. 1, ал. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 1. (1) Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 1948 г.; попр., бр. 91 от 1948 г.), които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.
 • чл. 2 ЗВСОНИ
  Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 1997 г., частично обявена за противоконституционна относно думите "по Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти (обн., ДВ, бр. 78 от 1946 г.; доп., бр. 191 от 1946 г.; изм., бр. 226 от 1946 г.; попр., бр. 235 от 1946 г.), по чл. 56 от Наредбата-закон за снабдяване и цените (обн., ДВ, бр. 213 от 1945 г.; попр., бр. 228, 253, 260 и 269 от 1945 г.; изм., бр. 232 от 1946 г.; доп., бр. 199 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 13 от 1951 г.), по чл. 17 от Закона за събиране на данъците и други държавни вземания (обн., ДВ, бр. 304 от 1948 г.; доп., Изв., бр. 8 от 1951 г.) и по Наредбата за събиране на данъци и такси (обн., Изв., бр. 13 от 1952 г.; изм., бр. 74 от 1960 г., преименувана в Наредба за събиране на държавните вземания - обн., ДВ, бр. 59 от 1963 г.; изм., бр. 67 от 1963 г., бр. 96 от 1964 г., бр. 73 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 68 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 62 от 1988 г.)" с РКС № 4 от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.) Възстановява се собствеността върху имотите, отчуждени по: Закона за държавния монопол на тютюна (обн., ДВ, бр. 96 от 1947 г.; изм., бр. 93 и 234 от 1948 г.; Изв., бр. 41 от 1951 г. и бр. 39 от 1952 г.); Закона за държавния монопол на петролните продукти (обн., ДВ, бр. 55 от 1948 г.; отм., бр. 39 от 1991 г.); Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни напитки и търговия с плодови ракии и вино (обн., ДВ, бр. 178 от 1947 г.; изм., бр. 93 и 234 от 1948 г. и бр. 36 от 1949 г.); Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия (обн., ДВ, бр. 302 от 1947 г.; изм., бр. 176 от 1949 г.); Закона за кинематографията (обн., ДВ, бр. 78 от 1948 г.; изм., Изв., бр. 95 от 1953 г., бр. 65 от 1959 г. и ДВ, бр. 85 от 1974 г.); Закона за книгопечатането (обн., ДВ, бр. 52 от 1949 г.; изм. и доп., Изв., бр. 19 от 1951 г.); Указа за отчуждаване на складовете за съхраняване на храни (Изв., бр. 13 от 1952 г.); Закона за Държавния застрахователен институт (обн., ДВ, бр. 143 от(...)
 • чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ
  Чл. 2. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 1997 г., изм., бр. 45 от 1998 г.) Възстановява се собствеността и върху всички движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г.
 • чл. 2, ал. 3 ЗВСОНИ
  Чл. 2 [...] (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 107 от 1997 г.) Собствеността върху имотите по ал. 1 се възстановява, ако при влизането на този закон в сила те се намират в собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и ако те съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.
 • чл. 3 ЗВСОНИ
  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 1997 г.) Собствеността върху имотите по чл. 1 и 2 се възстановява на лицата, от които те са били отнети, или на техните наследници по закон или други правоприемници. Правото на лицата да получат възстановяване на собствеността се установява с факта, че тя е била отнета от тях или от техните праводатели. Претенциите на трети лица за права върху същите имоти не са пречка за възстановяване собствеността на лицата, от които имотите са отнети. Споровете между претендентите се решават между тях по исков ред.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 1997 г.) Възстановява се собствеността на всички юридически лица, на църкви, на манастири, на джамии, на синагоги и на други религиозни общности, на читалища и на училища, чиито имоти са били отчуждени по начин, посочен в чл. 1 и чл. 2, ал. 1 и 2. Когато юридическите лица не съществуват при влизането на този закон в сила, правото на собственост се възстановява в полза на съдружниците или на членовете им, съответно на физическите лица, които са били членове или съдружници към момента на прекратяването им, съобразно правата на всеки от тях или на техните наследници по закон.
  (3) Когато не са налице условията за възстановяване на собствеността върху имотите по чл. 1 и 2, бившите им собственици или техните наследници се обезщетяват по ред, определен с отделен закон.
 • чл. 4, ал. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 4. (1) Собствеността върху имотите по чл. 1 и 2 се възстановява, ако собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг равностоен недвижим имот. Получаването на облигации не се смята за обезщетяване.
 • чл. 4, ал. 1, изр. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 4. (1) Собствеността върху имотите по чл. 1 и 2 се възстановява, ако собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг равностоен недвижим имот. Получаването на облигации не се смята за обезщетяване.
 • чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ
  Чл. 5. [...] (2) Изтеклата придобивна давност за имоти, собствеността върху които се възстановява по този закон или по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, или по Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, не се зачита и започва да тече от деня на влизането на тази разпоредба в сила.
 • чл. 6 ЗВСОНИ
  Чл. 6. (1) Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл. 1 и 2 се обявяват за сключени без определен срок.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1995 г., доп., бр. 40 от 1995 г., изм., Решение № 9 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 66 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., обявена за противоконституционна с Решение № 20 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 94 от 1995 г.) Физическите лица, настанени по административен ред в жилища, върху които се възстановява собствеността по този закон, запазват правата си на наематели по Закона за наемните отношения за срок от 3 години от влизането на този закон в сила. От датата на възстановяване на собствеността те заплащат наем на новите собственици. Договорите за наем не могат да бъдат разваляни преди изтичането на 3-годишния срок освен в случаите на чл. 36, ал. 1, точки 1, 2, 3, 4 и 11 от Закона за наемните отношения.
  (Ал. 3 Нова - ДВ, бр. 40 от 1995 г., обявена за противоконституционнна с Решение № 9 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 66 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., обявена за противоконституционна с РКС № 20 от 1995 г. - ДВ, бр. 94 от 1995 г.) (Ал. 4 Нова - ДВ, бр. 40 от 1995 г., обявена за противоконституционнна с Решение № 9 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 66 от 1995 г.; изм. - ДВ, бр. 87 от 1995 г., обявена за противоконституционна с РКС № 20 от 1995 г. - ДВ, бр. 94 от 1995 г.)
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 1995 г., предишна ал. 3 - бр. 40 от 1995 г.) Разпоредбите на ал. 2 се отнасят и за случаите, когато недвижимите имоти се използват за детски ясли, детски градини, училища и здравни заведения.
 • чл. 7 ЗВСОНИ
  Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 40 от 1995 г., РКС № 9 от 1995 г., бр. 66 от 1995 г., отм., бр. 87 от 1995 г., РКС № 20 от 1995 г., бр. 94 от 1995 г., доп., бр. 51 от 1996 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) Собствениците на имоти по чл. 1 и 2 или техните наследници, които не са получили обезщетение, могат да предявяват искове за възстановяване на собствеността върху тези имоти в случаите, когато те са придобити от трети лица в нарушение на нормативни актове, както и чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт. Искът се предявява в едногодишен срок от влизането на този закон в сила. Производството по тези дела е безплатно.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) Гражданите, чиито имоти са отнети по ал. 1 с влязло в сила съдебно решение, получават обезщетение по чл. 5, ал. 3 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. Те закупуват с предимство държавно или общинско жилище с жилищни компенсаторни записи по номиналната им стойност. Уравнението е парично.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) Когато държавата и общините не предоставят за закупуване жилища от своя фонд на тези граждани в тримесечен срок от тяхната молба, гражданите имат право да получат левовата равностойност на техните жилищни компенсаторни записи по номинал. Гражданите подават молба до Министерството на финансите за получаването на левовата равностойност.
 • чл. 7, ал. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 40 от 1995 г., РКС № 9 от 1995 г., бр. 66 от 1995 г., отм., бр. 87 от 1995 г., РКС № 20 от 1995 г., бр. 94 от 1995 г., доп., бр. 51 от 1996 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) Собствениците на имоти по чл. 1 и 2 или техните наследници, които не са получили обезщетение, могат да предявяват искове за възстановяване на собствеността върху тези имоти в случаите, когато те са придобити от трети лица в нарушение на нормативни актове, както и чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт. Искът се предявява в едногодишен срок от влизането на този закон в сила. Производството по тези дела е безплатно.
 • чл. 8, ал. 1 ЗВСОНИ
  Чл. 8. (1) Бившите собственици и техните наследници не могат да искат пропуснати ползи и добивите от имота.