Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ
  Чл. 13. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1999 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г.) Правото на собственост се доказва с нотариални и крепостни актове, нотариално заверени писмени договори, вписани протоколи за делба, съдебни актове, а при липса на такива с емлячни и данъчни регистри, удостоверение за дялово участие в кооперации, стопански карти и списъците към тях и други писмени доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс. При възможност заявлението се придружава и с описание на имота. Не могат да бъдат основание за доказване правото на собственост:
  1. писмени декларации на заявителите;
  2. свидетелски показания;
  3. протоколи за определяне "предмета на горското стопанство", издадени въз основа на чл. 22 от Закона за горите от 1922 г. и чл. 20 от Закона за горите от 1925 г.".
 • чл. 13, ал. 6 ЗВСГЗГФ
  Чл. 13. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1999 г., изм., бр. 99 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г., в сила от 26.10.2002 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Решенията на общинската служба по земеделие по ал. 5 се съобщават на заявителите по реда на Гражданския процесуален кодекс и могат да се обжалват в четиринадесетдневен срок пред районния съд. Жалбата се подава чрез общинската служба по земеделие. Съдът решава спора по същество. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии.