Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 1, ал. 2 ЗРВКУ
    Чл. 1. [...] (2) Водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги по ал. 1 са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения.
  • чл. 2, ал. 1 ЗРВКУ
    Чл. 2. (1) В и К оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на В и К услуги.