Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 51, ал. 1 ЗВПКИИП
  Условия за вземане на решение за преструктуриране
  Чл. 51. (1) Органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 взема решение да предприеме действия за преструктуриране на институция, когато са налице едновременно следните условия:
  1. констатирано е, че институцията е проблемна или е вероятно да стане проблемна;
  2. с оглед неотложността и други съществени обстоятелства по преценка на органа за преструктуриране няма реална вероятност алтернативни мерки от страна на частния сектор, надзорни действия и мерки за ранна намеса или обезценяването, или преобразуването на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения съгласно чл. 89, ал. 5, предприети по отношение на институцията, да предотвратят в разумен срок неизпълнение на задълженията й;
  3. действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес в съответствие с ал. 8.