Закон за вътрешния одит в публичния сектор

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 15 ЗВОПС
    Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г.) Търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон могат да изграждат звено за вътрешен одит по решение на управителните им органи.
  • пар. 6, ал. 1 ПЗР ЗВОПС
    § 6. (1) Изискването по чл. 19, ал. 2, т. 4 за ръководителите на вътрешния одит и вътрешните одитори влиза в сила две години след влизането в сила на наредбата по чл. 53.