Закон за висшето образование

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 24 ЗВО
  Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.; доп., бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) (1) Органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът.
  (2) Органите за управление на висшите училища се избират с четиригодишен мандат.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Мандатът на органите за управление на висшето училище не се прекъсва с провеждането на частични избори, както и при преобразуване на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Правомощията на ректора на висшето училище се прекратяват с мандата на Общото събрание, което го е избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов ректор, но за не повече от два месеца.
 • чл. 26, ал. 2 ЗВО
  Чл. 26. [...] (2) Органи за управление на факултета са общото събрание, факултетният съвет и деканът. Те имат мандат 4 години. Мандатът им не се прекъсва при провеждане на частични избори.
 • чл. 26, ал. 8, т. 9 ЗВО
  Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.; изм., бр. 48 от 2004 г.; изм., бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) [...] (8) Факултетният съвет: [...] 9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 ги предлага на ректора за решение;
 • чл. 31 ЗВО
  Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.; изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор се сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2, а с избрания декан и директор на филиал или колеж се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г., бр. 53 от 2002 г.) Лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж, и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
  (3) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г., бр. 48 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) Мандатът на лицата по ал. 2 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 35. Органът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до 2 месеца.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г.) При предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.
 • чл. 31, ал. 1 ЗВО
  Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.; изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор се сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2, а с избрания декан и директор на филиал или колеж се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.
 • чл. 35 ЗВО
  Чл. 35. Ректорът, заместник-ректорите, деканите и ръководителите на звена, както и членове на академичния съвет и на факултетния съвет във висше училище се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избирал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав.
 • чл. 38 ЗВО
  Чл. 38. Актовете на органите за управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • пар. 11 ПЗР ЗВО
  § 11. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 48 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) По предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала, след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността "професор", при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат удължени за срок една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността "доцент" - за срок една година, но за не повече от две години.