Закон за вoдите

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 104 ЗВ
  Чл. 104. (1) Сервитутите, които са установени от закона, имат за предмет обществена или частна полза.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) Сервитутите, установени за обществена полза, се отнасят до осигуряване на достъп за общо ползване на водните обекти - публична собственост, и до изграждане на необходимата за това инфраструктура, както и за поддържане в изправност на водностопански системи и съоръжения, предназначени за осигуряване на услугата за доставяне на вода за населението и за напояване.
 • чл. 105 ЗВ
  Чл. 105. Законните поземлени сервитути за частна полза са тези, които произхождат от положението на земите и правото на преминаване и водопрекарване.
 • чл. 112, ал. 3, предл. второ ЗВ
  Чл. 112. [...] (3) Правото на водопрекарване през чужд имот се учредява със споразумение на собствениците на господстващия и служещия имот, а ако такова споразумение не може да бъде постигнато - с акт на органа по чл. 52, ал. 1, т. 4 при спазване на процедурата на чл. 34 и 36 , без да се постановява отчуждаване на засегнатия имот.