Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗУНК
  Чл. 1. (1) Необслужваните към 30 юни 1993 г. повече от 180 дни кредити, договорени до 31 декември 1990 г. от търговски банки с над 50 на сто държавно участие с държавни предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, и неплатените по тях лихви към 30 юни 1993 г. се заменят срещу държавни дългосрочни облигации.
  (2) Кредитите по предходната алинея и неплатените по тях лихви към 30 юни 1993 г., договорени в конвертируема валута, се заменят срещу държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари и изплащани в левове. По същия ред се заменят и неуредените от бюджета до 31 декември 1993 г. изразходвани или гарантирани от Българска външнотърговска банка - АД, София, суми по обслужването на външния дълг на страната до 29 март 1990 г. за сметка на нейни клиенти в размер до 158 млн. щатски долара.
 • чл. 8 ЗУНК
  Чл. 8. Разходите, свързани с обслужването на държавния облигационен заем, са за сметка на държавния бюджет.
 • чл. 10, ал. 1 ЗУНК
  Чл. 10. (1) Държавните предприятия, кооперациите на инвалиди, фирмите и търговските дружества в седемдневен срок след уведомлението по предходния член отразяват преоформените им задължения по следния начин:
  1. сумата на главниците по кредитите - като задължение на държавните предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества към държавата;
  2. сумата на неплатените по тях лихви - като увеличение на резервите на държавните предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества, което може да се ползва за отписване на несъбираеми вземания от други държавни предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие.
 • чл. 10, ал. 2 ЗУНК
  Чл. 10. [...] (2) В шестмесечен срок от преоформянето на кредитите в задължения към държавата тя не събира от държавните предприятия, кооперациите на инвалиди, фирмите и търговските дружества главници и не начислява лихви по тези задължения. През този период държавните предприятия, кооперациите на инвалиди, фирмите и търговските дружества могат да увеличават размера на кредитната си задлъжнялост към търговските банки с над 50 на сто държавно участие само срещу обезпечение със свое имущество.
 • чл. 12 ЗУНК
  Чл. 12. (1) На основата на програмите се сключват договори между Министерството на финансите, оправомощения от Министерския съвет орган и държавните предприятия, кооперациите на инвалиди, фирмите и търговските дружества за определяне на сроковете и условията:
  1. за погасяване на задълженията към държавата или
  2. за отписване на тези задължения. В договорите може да се включва клауза за обратно изкупуване на уредените с тях задължения.
  (2) Сроковете и условията за погасяване на задълженията по ал. 1, т. 1 не могат да бъдат по-благоприятни от тези по чл. 4, т. 5 и 6, съответно по чл. 5, т. 5 и 6.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Не подлежат на отписване кредитите на държавни предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества, които са направили:
  1. вноски в държавния бюджет като данък за нарастване на работната заплата след 31 декември 1990 г.;
  2. дялови вноски в дружества след 31 декември 1990 г.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Програмите съставляват неразделна част от договорите за управление, сключвани между компетентните държавни органи и органите за управление на предприятията. Възнагражденията на органите за управление на държавните предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества се обвързват със сроковете и условията за погасяване на задълженията към държавата по предходната алинея по ред, определен от Министерския съвет.
 • чл. 12, ал. 1 ЗУНК
  Чл. 12. (1) На основата на програмите се сключват договори между Министерството на финансите, оправомощения от Министерския съвет орган и държавните предприятия, кооперациите на инвалиди, фирмите и търговските дружества за определяне на сроковете и условията:
  1. за погасяване на задълженията към държавата или
  2. за отписване на тези задължения. В договорите може да се включва клауза за обратно изкупуване на уредените с тях задължения.
 • чл. 12, ал. 2 ЗУНК
  Чл. 12. [...] (2) Сроковете и условията за погасяване на задълженията по ал. 1, т. 1 не могат да бъдат по-благоприятни от тези по чл. 4, т. 5 и 6, съответно по чл. 5, т. 5 и 6.
 • чл. 12а ЗУНК
  Чл. 12а. (1) Министерският съвет може да отписва задълженията по този закон (главница и лихви) на търговските дружества към държавата при условие, че след приватизационната сделка са приватизирани над 50 на сто от дяловете или акциите на дружеството. В този случай не се прилагат ограниченията по чл. 12, ал. 3. Задълженията се отписват след сключване на приватизационната сделка.
  (2) Предложения за отписване по ал. 1 се правят от Агенцията за публичните предприятия и контрол до Министерския съвет след съгласуване с министъра на финансите за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с обявена процедура за приватизация, преди вземане на решението по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  (3) Задълженията, определени за отписване от Министерския съвет, се обявяват с решението по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, освен в случаите на избран купувач.
  (4) Търговските дружества, чиито задължения се отписват по ал. 1, обслужват пълния им размер до датата на влизане в сила на приватизационния договор. Когато задълженията не са отписани в пълен размер, новите условия по тяхното обслужване се уреждат в договор по чл. 12, ал. 1 и 2, който се подписва в срок до 30 дни от датата на сключване на приватизационния договор.
  (5) С отписаните задължения по реда на ал. 1 се увеличава допълнителният капитал на съответните дружества.
 • чл. 12в ЗУНК
  Чл. 12в. (1) Събирането и установяването на държавните вземания по този закон се осъществяват от Националната агенция за приходите.
  (2) Националната агенция за приходите може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.
 • чл. 12в ЗУНК
  Чл. 12в. (1) Събирането и установяването на държавните вземания по този закон се осъществяват от Националната агенция за приходите.
 • чл. 12г, ал. 2 ЗУНК
  Чл. 12г. [...] (2) Операциите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
 • чл. 13 ЗУНК
  Чл. 13. (1) След изтичане на шестмесечния срок по чл. 10, ал. 2 задълженията стават изискуеми и ликвидни, освен в случаите на сключен договор по чл. 12.
  (2) (отм. ДВ 46/2002)
 • чл. 13, ал. 1 ЗУНК
  Чл. 13. (1) След изтичане на шестмесечния срок по чл. 10, ал. 2 задълженията стават изискуеми и ликвидни, освен в случаите на сключен договор по чл. 12.