Закон за юридическите лица с нестопанска цел

AJAX progress indicator
Търсене: (изчистване)
 • чл. 15, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Имущество след ликвидация
  Чл. 15. [...] (2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
 • чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. (1) Членството се прекратява: [...]
  3. с изключването;
 • чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. (1) Членството се прекратява: [...]
  5. при отпадане.
 • чл. 22, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. [...] (2) Ако уставът не предвижда друго, решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
 • чл. 25 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Общото събрание:
  1. изменя и допълва устава;
  2. приема други вътрешни актове;
  3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
  4. приема и изключва членове;
  5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  6. взема решение за участие в други организации;
  7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
  8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  9. приема бюджета на сдружението;
  10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
  12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
  13. взема и други решения, предвидени в устава.
  (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
  (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
  (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
  (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) [...] (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 • чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 6, предл. първо ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 6, предл. второ ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Свикване на общото събрание
  Чл. 26. [..] (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • пар. 5, ал. 4 ПЗР ЗЮЛНЦ
  § 5. [...] (4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава на държавата. То може да бъде предоставено по реда на чл. 44 на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
AJAX progress indicator
Търсене: (изчистване)
 • пар. 5, ал. 4 ПЗР ЗЮЛНЦ
  § 5. [...] (4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава на държавата. То може да бъде предоставено по реда на чл. 44 на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.