Закон за юридическите лица с нестопанска цел

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 15, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Имущество след ликвидация
  Чл. 15. [...] (2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
 • чл. 22, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. (1) Членството се прекратява: [...]
  3. с изключването;
 • чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. (1) Членството се прекратява: [...]
  5. при отпадане.
 • чл. 22, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Прекратяване на членството
  Чл. 22. [...] (2) Ако уставът не предвижда друго, решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
 • чл. 24 ЗЮЛНЦ
  Общо събрание
  Чл. 24. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго.
 • чл. 25 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. (1) Общото събрание:
  1. изменя и допълва устава;
  2. приема други вътрешни актове;
  3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
  4. приема и изключва членове;
  5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  6. взема решение за участие в други организации;
  7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
  8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
  9. приема бюджета на сдружението;
  10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
  11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
  12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
  13. взема и други решения, предвидени в устава.
  (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
  (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
  (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
  (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
  (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) [...] (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
 • чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 6, предл. първо ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 25, ал. 6, предл. второ ЗЮЛНЦ
  Права на общото събрание
  Чл. 25. [...] (6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
 • чл. 26 ЗЮЛНЦ
  Свикване на общото събрание
  Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
  (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
  (3) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
 • чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
  Свикване на общото събрание
  Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
 • чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ
  Свикване на общото събрание
  Чл. 26. [..] (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
  Свикване на общото събрание
  Чл. 26. [...] (3) Ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
 • чл. 27 ЗЮЛНЦ
  Кворум
  Чл. 27. Ако уставът не разпорежда друго, общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.
 • пар. 5, ал. 4 ПЗР ЗЮЛНЦ
  § 5. [...] (4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава на държавата. То може да бъде предоставено по реда на чл. 44 на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
AJAX progress indicator
Категории
 • пар. 5, ал. 4 ПЗР ЗЮЛНЦ
  § 5. [...] (4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава на държавата. То може да бъде предоставено по реда на чл. 44 на други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.