Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

дали първият от преждепосочените е актуалния му електронен адрес, както и ако не е – по какъв начин и кога Федерацията е информирана за промяната му. Същото обстоятелство се поддържа и по отношение сдружение „ Шахматен клуб шах ХХІ „ , уведомление до което е изпратено на електронен адрес [електронна поща] . Касаторът счита, че предвид пасивното поведение на ищеца, въззивният съд е следвало да го задължи да отговори и в зависимост от отговорите му да предостави на ответника възможност за представяне на допълнителни доказателства. Същевременно страната твърди, че единствени възможни доказателства, за достигнало по електронен път съобщение с покана за оспореното ОС, са тези за изпращането им от електронната поща на Федерацията, а компютърна експертиза за постъпването им в пощенската кутия на адресатите е технически невъзможна, тъй като е изминал период по-дълъг от 6 месеца от изпращане на съобщението, до който очевидно твърди съхраними данни за осъществена кореспонденция. Позовава се на приемането на доказателства за изпращане на съобщенията за достатъчно, по друго водено между страните дело – т. д.№2473/2018 г. на СГС. Навежда и други съображения, в подкрепа на възражението си, че електронните адреси, на които е изпратил уведомления до ищеца и до „Шахматен клуб Шах ХХІ„ са верни. Касаторът счита, че неправилно съдът е отрекъл надлежно уведомяване, след като е изпълнен един от алтернативно предвидените за това варианти в чл. 17 от Устава на Федерацията – съобщение в сайта на Федерацията и писмена покана, поставена на мястото за обяви в сградата, където се намира управлението на Федерацията. Касаторът е формулирал доказателствени искания, принципно недопустими в която и да било фаза на касационното производство.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

и само по един от предявените искове – за отмяна на решение на общото събрание на сдружението – ответник за освобождаване на Е. Е. като член на УС. Същевременно, въпреки недопускането на касационно обжалване по останалите два иска, съдът е пропуснал да присъди разноски по чл. 78, ал. 3 ГПК на молителя в качеството му на ответник в касационното производство. Излагат се и съображения за неправилно изчисление на размера на разноските, които се дължат на касатора „Прима Ел“ ООД за производството пред първата инстанция съобразно крайния изход на спора в производството пред ВКС, и за липса на произнасяне по разноските, които се дължат на молителя за първоинстанционното производство, съразмерно на отхвърлените искове. Въз основа на посочените твърдения и доводи се прави искане за изменение и допълване на решението в изложения в молбата смисъл.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

– Легитимирани ли са членовете на сдружение с нестопанска цел, и по-специално на лицензирана спортна федерация, да оспорват решенията на общото събрание на сдружението, с които се освобождават нейни члнове и/или членственото правоотношение се трансформира от пълноправно в асоциирано или всеки член има правен интерес да оспорва решението единствено в частта, засягаща негови членствени права. По този въпрос се сочи противоречие с решение №94 от 15.10.2012 г. на ВКС по т. д.№734/2011 г. на І т. о., решение №85 от 10.09.2012 г. по т. д.№589/2011 г. на ІІ т. о. и др., цитира се и противоречива практика на САС.

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

За проверка на процесуалната допустимост на решението във връзка с оплакванията в касационната жалба, че въззивният съд се е произнесъл по непредявен иск като е отменил решението на общото събрание сдружение с нестопанска цел на „служебно въведено“ фактическо основание, което не е релевирано от страните по предвидения в процесуалния закон ред. (По иск на „Прима Ел“ ООД против Сдружение „Клъстер за развитие на енергийноефективни решения и алтернативни енергоизточници за домакинства и сгради“ иск с правно основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на решение на общото събрание на сдружението – ответник за освобождаване на член на Управителния съвет на сдружението)

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

в противоречие със задължителната практика на ВКС, като тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото, но в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК няма формулирани въпроси- в т. 1 са изложени твърдения относно фактите по спора, а в т. 2- оплаквания за неправилни изводи на въззивния съд относно точното приложение на закона.