Закон за управление на етажната собственост

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗУЕС
  Обхват на закона
  Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
 • чл. 2 ЗУЕС
  Особен режим на управление на общите части
  Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.
  (2) Договорът по ал. 1 се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.
 • чл. 2, ал. 1 ЗУЕС
  Особен режим на управление на общите части
  Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.
 • чл. 2, ал. 2 ЗУЕС
  Особен режим на управление на общите части
  Чл. 2. [...] (2) Договорът по ал. 1 се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.
 • чл. 3 ЗУЕС
  Изключения
  Чл. 3. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността.
 • чл. 5 ЗУЕС
  Права на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък "собственици", имат право да:
  1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;
  2. участват в управлението на етажната собственост.
  (2) Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1 и участват в управлението на етажната собственост, с изключение на вземане на решения по чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 10, букви „а", „б", „в", „г", „ж" и „л", освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.
  (3) Когато между собственика и ползвателя не е уговорено друго и има разногласие между тях, в гласуването участва собственикът.
  (4) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.
 • чл. 5, ал. 1 ЗУЕС
  Права на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък "собственици", имат право да:
  1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;
  2. участват в управлението на етажната собственост.
 • чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗУЕС
  Права на собствениците, ползвателите и обитателите
  (Загл. доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
  Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък "собственици", имат право да: [...]
  2. участват в управлението на етажната собственост.
 • чл. 6 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
  1. не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;
  2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
  3. не завземат общи части на сградата;
  4. не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното;
  5. не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
  6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;
  7. не накърняват добрите нрави;
  8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
  9. заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;
  10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  11. спазват санитарните и хигиенните норми;
  12. осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за(...)
 • чл. 6, ал. 1 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:
  1. не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;
  2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
  3. не завземат общи части на сградата;
  4. не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното;
  5. не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
  6. изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи;
  7. не накърняват добрите нрави;
  8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
  9. заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;
  10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  11. спазват санитарните и хигиенните норми;
  12. осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт или основно обновяване на общи части или на други помещения и за(...)
 • чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: [...]
  2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
 • чл. 6, ал. 1, т. 8 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: [...]
  8. изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост;
 • чл. 6, ал. 1, т. 10 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: [...]
  10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
 • чл. 6, ал. 1, т. 15 ЗУЕС
  Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
  Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: [...]
  15. осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред;
 • чл. 8 ЗУЕС
  Обхват на управлението
  Чл. 8. (1) Управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите.
  (2) Когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки отделен вход. Това управление обхваща и общите части на сградата, прилежащи към самостоятелните обекти на съответния вход.
 • чл. 8, ал. 1 ЗУЕС
  Обхват на управлението
  Чл. 8. (1) Управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите.
 • чл. 8, ал. 2 ЗУЕС
  Обхват на управлението
  Чл. 8. [...] (2) Когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки отделен вход. Това управление обхваща и общите части на сградата, прилежащи към самостоятелните обекти на съответния вход.
 • чл. 9 ЗУЕС
  Форми на управление
  Чл. 9. Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците.
 • чл. 10 ЗУЕС
  Органи на управление
  Чл. 10. Органи на управление са:
  1. общо събрание;
  2. управителен съвет (управител).
 • чл. 11 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;
  2. избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;
  3. избира и освобождава членове на контролния съвет (контрольор);
  4. приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобрява годишните отчети на управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);
  5. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  6. (отм. ДВ 57/2011);
  7. определя размера на паричните вноски във фонд ,,Ремонт и обновяване";
  8. приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;
  9. приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи;
  10. приема решения и за:
  а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;
  б) отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
  в) основен ремонт и/или основно обновяване на сградата;
  г) предприемане на подготвителни действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване изискванията на действащото специално законодателство;
  д) поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата;
  е) изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три(...)
 • чл. 11, ал. 1 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.; изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;
  2. избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;
  3. избира и освобождава членове на контролния съвет (контрольор);
  4. приема годишен бюджет за приходите и разходите и одобрява годишните отчети на управителния съвет (управителя), както и на контролния съвет (контрольора);
  5. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  6. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.);
  7. определя размера на паричните вноски във фонд ,,Ремонт и обновяване";
  8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;
  9. приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи;
  10. приема решения и за:
  а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;
  б) отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
  в) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2016 г.) основен ремонт и/или основно обновяване на сградата;
  г) предприемане на подготвителни действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване изискванията на действащото специално(...)
 • чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание: [...]
  5. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
 • чл. 11, ал. 1, т. 8 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание: [...]
  8. приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;
 • чл. 11, ал. 1, т. 10 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание: [...]
  10. приема решения и за:
  а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;
  б) отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
  в) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2016 г.) основен ремонт и/или основно обновяване на сградата;
  г) предприемане на подготвителни действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване изискванията на действащото специално законодателство; д) поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата;
  е) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;
  ж) (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;
  з) създаване на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;
  и) използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми;
  к) (отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.);
  л) (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;
  м) (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) други въпроси, свързани с управлението на общите части;
 • чл. 11, ал. 1, т. 10, б. б ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание: [...] 10. приема решения и за: [...]
  б) отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
 • чл. 11, ал. 1, т. 10, б. и ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. (1) Общото събрание: [...]
  10. приема решения и за: [...]
  и) използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми;
 • чл. 11, ал. 2 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. [...] (2) Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части на сградата.
 • чл. 11, ал. 4 ЗУЕС
  Правомощия на общото събрание
  Чл. 11. [...] (4) Приетите решения на общото събрание обвързват и нови собственици, ползватели и обитатели на самостоятелни обекти в етажната собственост.
 • чл. 12 ЗУЕС
  Инициатива за свикване на общото събрание
  Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
  1. управителния съвет (управителя);
  2. контролния съвет (контрольора).
  (2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
  (3) Искането по ал. 2 се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.
  (4) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.
  (5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.
  (6) При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или ползвател.
 • чл. 12, ал. 1 ЗУЕС
  Инициатива за свикване на общото събрание
  Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
  1. управителния съвет (управителя);
  2. контролния съвет (контрольора).
 • чл. 12, ал. 4 ЗУЕС
  Инициатива за свикване на общото събрание
  Чл. 12. [...] (4) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.
 • чл. 12, ал. 5 ЗУЕС
  Инициатива за свикване на общото събрание
  Чл. 12. [...] (5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.
 • чл. 13 ЗУЕС
  Ред за свикване на общото събрание на собствениците
  Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи - не по-рано от 24 часа след поставянето й.
  (2) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес в страната, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.
  (3) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес в страната, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.
  (4) Когато лицето по ал. 2 не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.
  (5) Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, уведомяват писмено за данните по ал. 2 управителя или председателя на управителния съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4. (6) (Отм. - ДВ 57/2011).
  (7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
  (8) Освен в неотложни случаи, общото(...)
 • чл. 13, ал. 1 ЗУЕС
  Ред за свикване на общото събрание на собствениците
  Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи - не по-рано от 24 часа след поставянето й.
 • чл. 13, ал. 1, изр. 2 ЗУЕС
  Ред за свикване на общото събрание на собствениците
  Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи - не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи - не по-рано от 24 часа след поставянето й.
 • чл. 13, ал. 2 ЗУЕС
  Ред за свикване на общото събрание на собствениците
  Чл. 13. [...] (2) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес в страната, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.
 • чл. 13, ал. 7 ЗУЕС
  Ред за свикване на общото събрание на собствениците
  Чл. 13. [...] (7) В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
 • чл. 14 ЗУЕС
  Представителство в общото събрание
  Чл. 14. (1) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.
  (2) Когато в етажната собственост собственици са и общините, държавата или юридически лица, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областния управител, съответния министър или управителните органи на юридическите лица.
  (3) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно.
  (4) Едно лице може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели.
  (5) Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.
 • чл. 14, ал. 1 ЗУЕС
  Представителство в общото събрание
  Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.
 • чл. 14, ал. 3 ЗУЕС
  Представителство в общото събрание
  Чл. 14. [...] (3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно.
 • чл. 14, ал. 5 ЗУЕС
  Представителство в общото събрание
  Чл. 14. [...] (5) Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, а копие от пълномощното се прилага към него.
 • чл. 15 ЗУЕС
  Кворум за провеждане на общото събрание
  Чл. 15. (1) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 и 7.
  (2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
  (3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
 • чл. 15, ал. 1 ЗУЕС
  Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2016 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4 и 7.
 • чл. 15, ал. 2 ЗУЕС
  Кворум за провеждане на общото събрание
  Чл. 15. [...] (2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
 • чл. 15, ал. 3 ЗУЕС
  Кворум за провеждане на общото събрание
  Чл. 15. [...] (3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
 • чл. 16 ЗУЕС
  Провеждане на общото събрание
  Чл. 16. (1) Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея.
  (2) Общото събрание се председателства от председателя или друг член на управителния съвет или от управителя.
  (3) Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.
  (4) За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.
  (5) Протоколът съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - „за", „против" или „въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
  (6) Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него.
  (7) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
  (8) (Отм. ДВ 57/2011).
  (9) Всеки член(...)
 • чл. 16, ал. 4 ЗУЕС
  Провеждане на общото събрание
  Чл. 16. [...] (4) За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.
 • чл. 16, ал. 5 ЗУЕС
  Провеждане на общото събрание
  Чл. 16. [...] (5) Протоколът съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - „за", „против" или „въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
 • чл. 16, ал. 7 ЗУЕС
  Провеждане на общото събрание
  Чл. 16. [...] (7) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала", и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.
 • чл. 16, ал. 9 ЗУЕС
  Провеждане на общото събрание
  Чл. 16. [...] (9) Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал. 7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства.
 • чл. 17 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
  (2) Общото събрание на собствениците приема решения:
  1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части - със 100 на сто идеални части от общите части;
  2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
  3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  5. за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
  6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост - с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.
  7. за възлагане правомощията или на част от тях на управителния(...)
 • чл. 17, ал. 2 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. [...] (2) Общото събрание на собствениците приема решения:
  1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части - със 100 на сто идеални части от общите части;
  2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
  3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  5. за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
  6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост - с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части.
  7. за възлагане правомощията или на част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридически или физически лица,(...)
 • чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУЕС
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) [...]
  (2) Общото събрание на собствениците приема решения:
  1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части - със 100 на сто идеални части от общите части;
 • чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУЕС
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) [...]
  (2) Общото събрание на собствениците приема решения: [...]
  2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
 • чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУЕС
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) [...]
  (2) Общото събрание на собствениците приема решения: [...]
  3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
 • чл. 17, ал. 2, т. 4 ЗУЕС
  Чл. 17. [....] (2) Общото събрание на собствениците приема решения: [...]
  4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
 • чл. 17, ал. 2, т. 5 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. [...] (2) Общото събрание на собствениците приема решения: [...]
  5. за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
 • чл. 17, ал. 3 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. [...] (3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
 • чл. 17, ал. 4 ЗУЕС
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) [...]
  (4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.
 • чл. 17, ал. 5 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. [...] (5) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:
  1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;
  2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.
 • чл. 17, ал. 5, т. 2 ЗУЕС
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.) [...]
  (5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато: [...]
  2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.
 • чл. 17, ал. 6 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 17. [...] (6) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части само ако е допусната грешка в пресмятането.
 • чл. 18 ЗУЕС
  Провеждане на съвместно общо събрание
  Чл. 18. (1) При необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което етажните собствености излъчват равен брой представители.
  (2) Съвместното общо събрание се свиква по инициатива на управителния съвет (управителя) на една от етажните собствености и се провежда по общите правила за провеждане на общо събрание по този закон.
  (3) Решенията се приемат с мнозинство две трети от присъстващите.
 • чл. 18, ал. 1 ЗУЕС
  Провеждане на съвместно общо събрание
  Чл. 18. (1) При необходимост от решаване на въпрос, който е свързан с общи части на две или повече етажни собствености, може да се проведе съвместно общо събрание, за участието в което етажните собствености излъчват равен брой представители.
 • чл. 19, ал. 2 ЗУЕС
  Управителен съвет (управител)
  Чл. 19. [...] (2) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
 • чл. 19, ал. 3 ЗУЕС
  Управителен съвет (управител)
  Чл. 19. [...] (3) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
 • чл. 19, ал. 4 ЗУЕС
  Управителен съвет (управител)
  Чл. 19. [...] (4) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.
 • чл. 19, ал. 8 ЗУЕС
  Управителен съвет (управител)
  Чл. 19. [...] (8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.
 • чл. 19, ал. 8, изр. 3 ЗУЕС
  Управителен съвет (управител)
  Чл. 19. [...] (8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.
 • чл. 21, ал. 2 ЗУЕС
  Избор на управителен съвет (управител)
  Чл. 21. [...] (2) Управителният съвет (управителят) продължава да изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет (управител).
 • чл. 23 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят):
  1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;
  2. следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;
  3. съхранява протоколната книга, плановете на сградата и екзекутивните чертежи, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите и други;
  4. изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
  5. представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти;
  6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по чл. 7;
  7. уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл. 46б и промените в тях;
  8. уведомява своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1, собствениците, ползвателите и обитателите при получаване на писмени уведомления от експлоатационното дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;
  9. предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;
  10. има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;
  11. определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа на представените данни от собствениците и/или информацията по т. 10;
  12. при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост;
  13. осъществява други правомощия, възложени му от общото събрание.
  (2) Управителният съвет (управителят) се отчита ежегодно и в(...)
 • чл. 23, ал. 1, т. 10 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. (1) Управителният съвет (управителят): [...]
  10. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;
 • чл. 23, ал. 3 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. [...] (3) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
 • чл. 23, ал. 4 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. [...] (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
 • чл. 23, ал. 4, изр. 1 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. [...] (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
 • чл. 23, ал. 4, изр. 2 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. [...] (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
 • чл. 23, ал. 5 ЗУЕС
  Правомощия на управителния съвет (управителя)
  Чл. 23. [...] (5) Всеки собственик може да участва в делото, по което управителят представлява собствениците.
 • чл. 24 ЗУЕС
  Контролен съвет (контрольор)
  Чл. 24. По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.
  (2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
  (3) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.
  (4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
  (5) Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея.
  (6) Контролният съвет провежда заседание най-малко веднъж на 6 месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За заседанията на контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.
  (7) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.
  (8) Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.
  (9) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик, ползвател или обитател(...)
 • чл. 24, ал. 4 ЗУЕС
  Контролен съвет (контрольор)
  Чл. 24. [...] (4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
 • чл. 25, ал. 3 ЗУЕС
  Създаване на сдружение на собствениците
  Чл. 25. [...] (3) За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
 • чл. 27, ал. 4 ЗУЕС
  Провеждане на учредително събрание
  Чл. 27. [...] (4) Учредителното събрание:
  1. приема решение за учредяване на сдружението;
  2. определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района;
  3. приема споразумение за създаване на сдружението;
  4. избира управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор);
  5. може да определи срок за съществуването на сдружението.
 • чл. 33, ал. 4 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 33. [...] (4) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.
 • чл. 33, ал. 5 ЗУЕС
  Приемане на решения от общото събрание
  Чл. 33. [...] (5) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.
 • чл. 38 ЗУЕС
  Изпълнение на решенията на общото събрание
  Чл. 38. (1) Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл. 16, ал. 7.
  (2) Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
  (3) За издаване на изпълнителен лист за изваждане на собственик, ползвател или обитател на самостоятелен обект или на част от него към писменото искане се прилага екземпляр от предупреждението по чл. 45, ал. 2 от Закона за собствеността.
 • чл. 38, ал. 1 ЗУЕС
  Изпълнение на решенията на общото събрание
  Чл. 38. (1) Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл. 16, ал. 7.
 • чл. 38, ал. 2 ЗУЕС
  Изпълнение на решенията на общото събрание
  Чл. 38. [...] (2) Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
 • чл. 40 ЗУЕС
  Отмяна на решение на общото събрание
  Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.
  (2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.
  (3) Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.
 • чл. 40, ал. 1 ЗУЕС
  Отмяна на решение на общото събрание
  Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.
 • чл. 40, ал. 2 ЗУЕС
  Отмяна на решение на общото събрание
  Чл. 40. [...] (2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.
 • чл. 40, ал. 3 ЗУЕС
  Отмяна на решение на общото събрание
  Чл. 40. [...] (3) Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.
 • чл. 42, ал. 2 ЗУЕС
  Производство и правомощия на съда
  Чл. 42. [...] (2) С решението си съдът оставя в сила или отменя решението на общото събрание.
 • чл. 43 ЗУЕС
  Отмяна на актовете на управителния съвет (управителя)
  Чл. 43. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя).
  (2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването му по реда на чл. 16, ал. 7.
  (3) Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) Съдът оставя в сила или отменя акта на управителния съвет (управителя).
  (5) Решението на съда е окончателно.
 • чл. 48, ал. 1 ЗУЕС
  [Поддържане, ремонт и основно обновяване на общите части] Общи правила
  Чл. 48. (1) Ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.
 • чл. 48, ал. 3 ЗУЕС
  [Поддържане, ремонт и основно обновяване на общите части] Общи правила Чл. 48. [...] (3) Разходите за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
 • чл. 48, ал. 6 ЗУЕС
  [Поддържане, ремонт и основно обновяване на общите части] Общи правила
  Чл. 48. [...] (6) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.
 • чл. 49 ЗУЕС
  Извършване на неотложен ремонт
  Чл. 49. (1) В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет (управителя) незабавно се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50.
  (2) Когато във фонда по чл. 50 липсват средства или средствата са недостатъчни, председателят на управителния съвет (управителят) незабавно свиква общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.
  (3) Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение по реда на ал. 2, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата по ал. 1.
  (4) Кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед в срок до един месец от уведомяването по ал. 3, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1, но не по-късно от три месеца. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.
  (5) Когато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района в срок до три месеца от изтичане на срока за ремонт по ал. 4. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 50 ЗУЕС
  Фонд "Ремонт и обновяване"
  Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд "Ремонт и обновяване".
  (2) Средствата във фонда се набират от:
  1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.;
  2. други източници.
  (3) Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя) или на сдружението.
  (4) Средствата във фонда се разходват за:
  1. извършване на дейностите по чл. 48, чл. 49 и за оборудване;
  2. изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата;
  3. други разходи, определени с решение на общото събрание.
  (5) Разпореждането със средствата от сметката по ал. 3 се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение за тяхното използване, прието от общото събрание.
 • чл. 51 ЗУЕС
  Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
  Чл. 51. (1) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.
  (2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
  (3) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).
  (4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.
  (5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.
  (6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.
  (7) Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.
 • чл. 51, ал. 1 ЗУЕС
  Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
  Чл. 51. (1) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят.
 • чл. 51, ал. 2 ЗУЕС
  Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
  Чл. 51. [...] (2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
 • чл. 51, ал. 4 ЗУЕС
  Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
  Чл. 51. [...] (4) Когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.
 • чл. 57 ЗУЕС
  Чл. 57. (1) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение.
  (2) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели.
  (3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
  (4) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (5) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 • чл. 57, ал. 1 ЗУЕС
  Чл. 57. (1) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение.
 • чл. 57, ал. 2 ЗУЕС
  Чл. 57. [...] (2) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя) или на контролния съвет, протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели.
 • пар. 1, т. 2 ДР ЗУЕС
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  2. "Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост" е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.
 • пар. 1, т. 3 ДР ЗУЕС
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  3. "Жилищен комплекс от затворен тип" е комплекс, обособен като отделен урегулиран поземлен имот, в който са построени сгради в режим на етажна собственост и други обекти, обслужващи собствениците и обитателите, при спазване на изисквания на контролиран достъп за външни лица.
 • пар. 1, т. 7 ДР ЗУЕС
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  7. "Непосредствени съседи" са собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти, които са разположени на същия етаж, под или над съответния обект.
 • пар. 1, т. 8 ДР ЗУЕС
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  8. "Необходим ремонт" е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.
 • пар. 1, т. 11 ДР ЗУЕС
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  11. "Разходи за управление и поддържане" са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.