Закон за териториално и селищно устройство /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 27 ЗТСУ /отм./
  Чл. 27. (1) Със застроителен и регулационен план се образуват дворищнорегулационни парцели за жилищно и вилно строителство.
  (2) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за правилно застрояване на парцелите и кварталния комплекс.
 • чл. 28 ЗТСУ /отм./
  Чл. 28. (1) По реда на чл. 27 могат да се урегулират:
  1. налични неурегулирани поземлени имоти - за образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти по искане на собствениците с нотариална заверка на подписите;
  2. маломерни неурегулирани поземлени имоти - за упълномеряването им с части от съседни имоти;
  3. съседни неурегулирани поземлени имоти - за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 се сключват договори в нотариална форма, които се вписват.
 • чл. 29 ЗТСУ /отм./
  Чл. 29. Собствениците, поискали урегулиране на неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 27, представят в съответната служба по кадастъра скица-копие от одобрения и влязъл в сила подробен устройствен план за издаване на скица-копие по чл. 55, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Издадената от службата по кадастъра скица служи за издаване на нотариален акт.
 • чл. 32 ЗТСУ /отм./
  Чл. 32. (1) Влезли в сила застроителни и регулационни планове, планове по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни планове могат да се изменят:
  1. в обществен интерес във връзка с цели и нужди на градоустройството;
  2. когато кадастралният план съдържа съществени непълноти или грешки, които имат значение за предвижданията по подробния план. Ако непълнотите или грешките нямат значение за съответните предвиждания, допълва се, съответно се поправя само кадастралният план. Когато непълнотите или грешките в кадастралния план са свързани със спор за имуществено право, спорът се решава предварително по съдебен ред;
  3. когато планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действуващите строителни и технически правила, норми и нормативи във връзка с архитектурно-градоустройствените изисквания;
  4. когато планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;
  5. когато планът е одобрен при съществени закононарушения. По тази точка не могат да се изменят планове, по които има влязло в сила решение на съд или на юрисдикция или когато планът е приложен;
  6. по предложение на съда по дела за делба на парцели.
  (2) Влезлите в сила дворищнорегулационни планове могат да се изменят и със съгласие на всички пряко заинтересувани собственици.
  (3) Не се допуска застроителните и регулационните планове да се изменят на основанията, посочени в ал. 1, т. 1 и 3, с оглед създаване на законно разположение или допустим начин и характер на застрояване за незаконно направени строежи.
 • чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗТСУ /отм./
  Чл. 32. (1) Влезли в сила застроителни и регулационни планове, планове по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни планове могат да се изменят:
  1. в обществен интерес във връзка с цели и нужди на градоустройството;
 • чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗТСУ /отм./
  Чл. 32. (1) Влезли в сила застроителни и регулационни планове, планове по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни планове могат да се изменят: [...]
  2. когато кадастралният план съдържа съществени непълноти или грешки, които имат значение за предвижданията по подробния план. Ако непълнотите или грешките нямат значение за съответните предвиждания, допълва се, съответно се поправя само кадастралният план. Когато непълнотите или грешките в кадастралния план са свързани със спор за имуществено право, спорът се решава предварително по съдебен ред;
 • чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗТСУ /отм./
  Чл. 32. (1) Влезли в сила застроителни и регулационни планове, планове по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни планове могат да се изменят: [...]
  3. когато планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действуващите строителни и технически правила, норми и нормативи във връзка с архитектурно-градоустройствените изисквания;
 • чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗТСУ /отм./
  Чл. 32. (1) Влезли в сила застроителни и регулационни планове, планове по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни планове могат да се изменят: [...]
  5. когато планът е одобрен при съществени закононарушения. По тази точка не могат да се изменят планове, по които има влязло в сила решение на съд или на юрисдикция или когато планът е приложен;
 • чл. 33 ЗТСУ /отм./
  Чл. 33. (1) При изменение на дворищнорегулационен план на основанията, посочени в т. 2, 4 или 5 на предходния член, новият план се създава въз основа на първоначалното (преди регулацията) положение на недвижимите имоти. Ако от деня на заемане на придадените имоти по законния ред е изтекъл 10-годишен срок, парцелните граници се приемат за имотни граници.
  (2) При изменение на дворищнорегулационен план на основанията, посочени в т. 1 или 3 на предходния член, парцелните граници се приемат за имотни граници, ако до деня на откриване на производството за изменението придадените имоти са били заети по законния ред или дължимото за тях обезщетение е било изплатено при условията, посочени в правилника за приложение на този закон.
  (3) Предходните правила се прилагат и при създаване на нови подробни планове за урегулиране на цели населени места или на части от тях.
 • чл. 33, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Чл. 33. (1) При изменение на дворищнорегулационен план на основанията, посочени в т. 2, 4 или 5 на предходния член, новият план се създава въз основа на първоначалното (преди регулацията) положение на недвижимите имоти. Ако от деня на заемане на придадените имоти по законния ред е изтекъл 10-годишен срок, парцелните граници се приемат за имотни граници.
 • чл. 33, ал. 2 ЗТСУ /отм./
  Чл. 33. [...] (2) При изменение на дворищнорегулационен план на основанията, посочени в т. 1 или 3 на предходния член, парцелните граници се приемат за имотни граници, ако до деня на откриване на производството за изменението придадените имоти са били заети по законния ред или дължимото за тях обезщетение е било изплатено при условията, посочени в правилника за приложение на този закон.
 • чл. 55 ЗТСУ /отм./
  Чл. 55. Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон и разпоредбите по неговото приложение.
 • чл. 56 ЗТСУ /отм./
  Чл. 56. (1) Разрешение за строеж се издава на инвеститора (юридическо лице; собственика на имота; лице, което има право да строи в чужд имот).
  (2) Имат право да строят в чужд имот:
  1. лицата, в полза на които е учредено право на строеж, на надстрояване или пристрояване на заварена сграда;
  2. съпругът (съпругата), роднините на собственика по права линия неограничено, а по съребрена линия - до втора степен включително, ако извършват строежа с негово съгласие, изразено в нотариално заверено заявление до съответните специализирани органи на общинската администрация, вписано и в нотариалните книги; по силата на така даденото съгласие върху мястото се учредява право на строеж в полза на строителя;
  3. лицата, за които това е предвидено със закон или указ;
  4. лицата, на които въз основа на акт на Министерския съвет са предоставени земи за земеделско ползуване.
  (3) В съсобствен имот или в етажна собственост може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици или етажни собственици със съгласието на останалите, изразено в заявление до общината с нотариална заверка на подписите на съсобствениците или етажните собственици и на лицата, на които се разрешава извършването на строежа, надстрояването или пристрояването. Това заявление учредява право на надстрояване и пристрояване в полза на строителя, като прехвърля правото на собственост или правото на строеж върху идеална част от терена и правото на собственост върху съответните общи части от надстроената или пристроената сграда, както и върху посочените в него тавански, избени и други складови помещения в полза на строителя и подлежи на вписване в нотариалните книги. За частта, която общините и държавата притежават, правото на строеж се учредява по установения ред.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3 се заплащат дължимите държавни и местни такси върху стойността на учредените или прехвърлените вещни права при вписване на заявлението в нотариалните книги.
  (5) Не се иска съгласие на(...)
 • чл. 58 ЗТСУ /отм./
  Чл. 58. (1) Строежи в съсобствен парцел, който е предназначен за малкоетажно или средноетажно жилищно или за вилно застрояване, могат да се разрешават по искане на един или повече от съсобствениците, без съгласие на останалите въз основа на архитектурен проект за цялостно застрояване на парцела, по който всеки от съсобствениците да може да получи отделна жилищна сграда, отделно жилище в една сграда, съответно отделна вилна сграда или отделно вилно жилище. След извършване на строежа частите на съсобствениците върху парцела се определят съобразно със стойността на получения имот.
  (2) Ако в парцел по предходната алинея, който не е застроен, не могат да се построят жилища за всички съсобственици, съсобствеността може да бъде прекратена чрез делба. В този случай по реда на чл. 288, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс парцелът се поставя в дял или се възлага на съделителя, който има право да го застроява и чиято нужда е най-голяма.
  (3) (отм. ДВ 63/1995) .
 • чл. 59 ЗТСУ /отм./
  Чл. 59. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 28, а оставащата част отговаря на изискванията за минимални размери за площ и лице или също се присъединява към съседен имот.
 • чл. 62 ЗТСУ /отм./
  Чл. 62. (1) Доброволна делба на съсобствена сграда или жилище може да се извършва и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от сгради или жилища могат да се сключват само ако обособените дялове или части отговарят на одобрен за това архитектурен проект. Това се удостоверява от специализираните органи на общинската администрация.
  (2) Съдебна делба на съсобствена сграда или жилище се извършва само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти, без значителни преустройства и без неудобства, по-големи от обикновените, при спазване на строителните правила и норми.
  (3) В случаите по предходната алинея контролът върху законосъобразността на одобрените проекти се упражнява от съда, извършващ делбата.
  (4) Нотариални актове за жилища и други обекти в жилищностроителна кооперация се издават само ако разпределението на обектите отговаря на одобрения архитектурен проект. Това се удостоверява от специализираните органи на общинската администрация.
 • чл. 62, ал. 3 ЗТСУ /отм./
  Чл. 62. [...] (3) В случаите по предходните алинеи страните и пряко заинтересуваните могат да обжалват архитектурния проект пред по-горестоящия орган в седемдневен срок от съобщението по реда на Гражданския процесуален кодекс. Този орган е длъжен да се произнесе най-късно в едномесечен срок. Решението е окончателно.
 • чл. 95 ЗТСУ /отм./
  Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Недвижими имоти, необходими за мероприятията по чл. 63, се отчуждават с мотивирана заповед на председателя на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, а за гр. София - на Столичния народен съвет.

  [Редакция ДВ 45/1984]
  Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) (1) Недвижимите имоти, необходими за мероприятия на държавата, кооперации и обществени организации, се отчуждават с мотивирана заповед на председателя на изпълнителния комитет на окръжния, съответно на градския народен съвет, при който е създаден Съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура.
  (2) (Нова) Изпълнителният комитет на Столичния народен съвет със съгласие на министъра на строителството и селищното устройство може да реши функции на председателя на изпълнителния комитет по отчуждаване на недвижими имоти и обезщетяване на собствениците да се предоставят на негов заместник, както и на председателите на изпълнителните комитети на районните народни съвети.

  [Редакция ДВ 29/1973]
  Чл. 95. (Обн. - ДВ, бр. 29 от 1973 г.) Недвижимите имоти, необходими за мероприятия на държавата, кооперации и обществени организации, се отчуждават с мотивирана заповед на председателя на изпълнителния комитет на окръжния, съответно на градския народен съвет, при който е създаден Съвет за архитектура и благоустройство.
 • чл. 100 ЗТСУ /отм./
  Чл. 100. (отм. ДВ 124/1998) (1) Органът по чл. 95 издава допълнителна заповед за конкретните обекти, включително принадлежащите им избени, тавански и други помещения, общите части, включително идеална част от правото на собственост върху терена, над който е построена сградата, или върху парцела, които се отстъпват като обезщетение, правото на строеж, тяхната цена и за прилагането на чл. 90.
  (2) Допълнителната заповед се съобщава на заинтересуваните по реда на Гражданския процесуален кодекс, които могат да я обжалват съгласно с чл. 138.
 • чл. 110, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Чл. 110. (1) Недвижимите имоти (местата със сградите, постройките, съоръженията, трайните насаждения и другите подобрения в тях), придадени към парцели на други физически или юридически лица, се смятат за отчуждени от деня на влизане в сила на дворищнорегулационния план.
 • чл. 111, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 1984 г.) Правоимащите могат да заявят с нотариално заверено заявление до кмета на общината, че са надлежно обезщетени за отчуждените имоти. По същия ред съсобствениците на образуван по регулация общ парцел за малкоетажно и средноетажно застрояване могат да заявят, че са взаимно обезщетени за изравняването на частите им в парцела.
 • чл. 114, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Чл. 114. (1) Недвижимите имоти, придадени по дворищнорегулационния план, се заемат след обезщетяване на правоимащия съгласно правилата на този закон и правилника за неговото приложение.
 • чл. 117 ЗТСУ /отм./
  Чл. 117. (1) Строежът на жилища и други обекти за продажба на гражданите в отчуждени недвижими имоти и в наличен държавен имот се осъществява от стопански предприятия-инвеститори при народните съвети.
  (2) Предприятието продава жилищата и други обекти на нуждаещи се граждани.
  (3) Договорът се сключва въз основа на решение на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, а за София - въз основа на решение на изпълнителния комитет на Софийския градски народен съвет, с което се определя припадащата се идеална част от правото на строеж върху земята съгласно с чл. 130, ал. 2.
  (4) Купувачът придобива собствеността на жилището и други обекти и на припадащия се дял от общите части от сградата със съответно право на строеж върху държавната земя по силата на самия договор. Това се отнася и за заварени случаи. Когато за плащането на цената е даден срок съгласно с действуващите разпоредби по кредитиране на жилищното строителство, вземането се обезпечава със законна ипотека върху имота в полза на предприятието-инвеститор.
 • чл. 117, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Строеж на жилища и други обекти от народните съвети за продажба на гражданите
  Чл. 117. (1) Строежът на жилища и други обекти за продажба на гражданите в отчуждени недвижими имоти и в наличен държавен имот се осъществява от стопански предприятия-инвеститори при народните съвети.
 • чл. 119 ЗТСУ /отм./
  Чл. 119. (1) За недостатъци в строителството, произлезли от лошо изпълнение или от влагане на недоброкачествени или нестандартни материали, детайли и елементи, отговарят солидарно стопанското предприятие-инвеститор при съответния народен съвет и предприятията-изпълнители (строителни и проектантски).
  (2) Стопанското предприятие-инвеститор и предприятията-изпълнители отговарят по предходната алинея и пред лицата, обезщетени с отстъпване на жилища или друг обект в новопостроена или новострояща се сграда.
  (3) Когато искът е предявен само срещу някои от солидарно отговорните предприятия, по делото се привличат като съответници и останалите предприятия.
  (4) Отговорността се погасява в петгодишен давностен срок, който започва да тече от предаване на обекта на инвеститора по установения ред.
 • чл. 120 ЗТСУ /отм./
  Кооперативно жилищно строителство
  Чл. 120. (1) Кооперативно жилищно строителство в отчуждени недвижими имоти и в наличен държавен имот се осъществява от жилищностроителни кооперации, на които е отстъпено право на строеж с решение на органа по чл. 130, ал. 1.
  (2) Собствениците на отчуждените имоти се обезщетяват за сметка на жилищностроителната кооперация. Дължимите суми се плащат чрез предприятието за жилищно строителство.
  (3) В решението по ал. 1 се определя и срок за започване на строителството. При уважителни причини този срок може да бъде продължен най-много с една година по решение на изпълнителния комитет на съответния народен съвет.
 • чл. 121, ал. 2 ЗТСУ /отм./
  Надстрояване и пристрояване на заварени жилищни сград и с жилища
  Чл. 121. [...] (2) В тези случаи се прилагат съответно чл. 117, 119 и 120.
 • чл. 124, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Завършване на недовършени жилищни сград и или части от тях
  Чл. 124. (1) Отчуждените недовършени сгради или недовършени части от сгради се довършват от стопански предприятия-инвеститори при народните съвети. В случая се прилагат съответно чл. 117, 119 и 123.
 • чл. 127, ал. 2 ЗТСУ /отм./
  Чл. 127. [...] (2) Вилни комплекси могат да се изграждат и от стопанските предприятия-инвеститори при народните съвети с оглед вилните сгради и други обекти да се продават на работници, служители и други нуждаещи се граждани. В случая се прилагат съответно чл. 117, ал. 3 и 4, и чл. 119.
 • чл. 128, ал. 1 ЗТСУ /отм./
  Строеж на гаражи и паркинги залеки моторни коли
  Чл. 128. (1) Строежът на гаражи и паркинги за леки моторни коли за продажба или за отдаване под наем на нуждаещи се граждани в отчуждени имоти и в наличен държавен имот се осъществява от стопански предприятия-инвеститори при народните съвети. Когато гаражите и паркингите се продават, се прилагат съответно чл. 117, ал. 3 и 4, и чл. 119.
 • чл. 130, ал. 4 ЗТСУ /отм./
  Чл. 130. [...] (4) Правото на строеж върху държавна земя включва ползуването и върху незастроената част от мястото.
 • чл. 134, ал. 3 ЗТСУ /отм./
  Чл. 134. [...] (3) Нотариален акт по предходната алинея се издава и когато е изтекла погасителна давност за дължимото обезщетение. Искането за издаване на нотариален акт се съобщава на заинтересуваната страна по реда на Гражданския процесуален кодекс . При спор въпросът се решава по съдебен ред.
 • чл. 154 ЗТСУ /отм./
  Чл. 154. Контролът за законността и правилността на актовете по териториалното и селищното устройство, когато този закон не предвижда особен ред за обжалване, се упражнява по вътрешнослужебен път.
 • чл. 156 ЗТСУ /отм./
  Чл. 156. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да спира и да отменява незаконосъобразните и неправилните решения, заповеди, разпореждания и други актове и действия на кмета на общината, както и на специализираните органи на общинските администрации (началници на отдели, главни архитекти или инженери и др.) във връзка с териториалното и селищното устройство.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да спира незаконосъобразните и неправилни актове и действия на общинските съвети във връзка с териториалното и селищното устройство. Ако областният управител не отмени спрения акт, спорът се решава от Министерския съвет.
 • чл. 160 ЗТСУ /отм./
  Чл. 160. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи или части от строежи, когато те се извършват: 1. в нарушение на действащите устройствени планове и без одобрени проекти и разрешение за строеж; 2. в нарушение на изискванията за строителство в зони с особена териториалноустройствена защита.
  (2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи или на части от строежи, изпълнявани със строителни материали и изделия, несъответстващи на нормите за безопасност, ако това се отразява съществено на конструктивната осигуреност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с действащите нормативи.
  (3) Извън случаите по ал. 1 и 2 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи, когато към тях не могат да се приложат разпоредбите на чл. 162 или на чл. 173.
  (4) Жалбите и протестите срещу заповеди по ал. 1 не спират изпълнението им.
  (5) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията, по ред, установен с правилник. Принудителното събаряне е за сметка на нарушителя. Дължимите суми се събират по реда на чл. 186, ал. 2.
  (6) Към незаконни строежи не могат да се извършват надстроявания и пристроявания освен в случаите, предвидени в правилника за прилагане на закона. Без одобрен архитектурен проект и разрешение за строеж не се допуска възстановяване на незаконен строеж, включително и когато е премахнат не по установения ред.
  (7) (отм., бр. 79 от 1998 г.).
  (8) Незаконни строежи в защитените територии, определени със Закона за защитените територии, и вододайни зони(...)
 • пар. 50а ПР ЗТСУ /отм./
  § 50а. (Нов - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) (1) Разрешенията за строеж и одобрени проекти за постройки, изградени върху държавни и общински терени, без да са предвидени по действащите подробни градоустройствени планове, но са били допустими като временно строителство по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство (Постановление № 500 на Министерския съвет от 1997 г., ДВ, бр. 6 от 1998 г.) към момента на разрешаването им, губят действие по право след изтичането на срока, за който са разрешени, но не по-късно от три години от влизането в сила на изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 6 от 1998 г.).
  (2) Строежите по ал. 1 се премахват по реда на чл. 160.
  (3) По изключение за постройките по ал. 1 може да бъде създаван постоянен градоустройствен статут, като се допуска изменение на подробните градоустройствени планове по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 по молба на собственика на постройката, подадена в шестмесечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет на 14.Х.1998 г., до областния управител, съответно до кмета на общината.
  (4) Преценката за целесъобразност на изменението се прави от областния управител за терените - държавна собственост, и от кмета на общината - за терените - общинска собственост. Органът по чл. 4, ал. 2 дава предварително становище за допустимост на предлаганото изменение на плана. (5) Решението за започване на процедурата по изменение на градоустройствения план се взема от общинския съвет - за имотите - общинска собственост, и от министъра на регионалното развитие и благоустройството - за имотите - държавна собственост, по мотивирано предложение на кмета на общината, съответно на областния управител.
  (6) На основание на решението по ал. 5 се предприемат действия по изменения на плана по предвидения за това ред, като всички разходи, свързани с(...)