Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

AJAX progress indicator
 • чл. 1 ЗТР
  Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в тях.
  (2) Този закон не се прилага по отношение на политическите партии и вероизповеданията, както и към синдикалните и работодателските организации.
 • чл. 4 ЗТР
  Подлежащи на вписване обстоятелства
  Чл. 4. В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.
 • чл. 7 ЗТР
  Действие на вписването
  Чл. 7. (1) Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят.
  (2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.
 • чл. 7, ал. 2 ЗТР
  Действие на вписването
  Чл. 7. [...] (2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.
 • чл. 8 ЗТР
  Действие на заличаването
  Чл. 8. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.
 • чл. 10 ЗТР
  Доверие в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  Чл. 10. (1) Трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.
  (2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.
 • чл. 14 ЗТР
  Актове на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители
  Чл. 14. В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител. В тези случаи актът се изпраща на агенцията служебно.
 • чл. 15 ЗТР
  Заявител
  Чл. 15. (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:
  1. търговеца съответно юридическото лице с нестопанска цел;
  2. прокуриста;
  3. друго лице в предвидените по закон случаи;
  4. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.
  (2) Заявление може да се подава от:
  1. заявител по ал. 1;
  2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.
  (3) Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.
  (4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.
  (5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.
  (6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.
 • чл. 15, ал. 6 ЗТР
  Заявител
  Чл. 15. [...] (6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.
 • чл. 19, ал. 5 ЗТР
  Разглеждане на заявленията
  Чл. 19. [...] (5) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.
 • чл. 25 ЗТР
  Обжалване
  Чл. 25. (1) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в 7-дневен срок от връчването му.
  (2) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.
  (3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията.
  (4) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.
  (5) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.
 • чл. 29 ЗТР
  Защита срещу вписване
  Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
  (2) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел относно когото е извършено вписването.
 • чл. 29, ал. 1 ЗТР
  Защита срещу вписване
  Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
 • чл. 29, ал. 1, предл. трето ЗТР
  Защита срещу вписване
  Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
 • чл. 30 ЗТР
  Заличаване на вписването
  Чл. 30. (1) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14 както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора.
  (2) При отмяна на решение на орган на търговеца или на орган на юридическото лице с нестопанска цел, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1.
 • чл. 30, ал. 1 ЗТР
  Заличаване на вписването
  Чл. 30. (1) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14 както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора.
 • чл. 30, ал. 2 ЗТР
  Заличаване на вписването
  Чл. 30. [...] (2) При отмяна на решение на орган на търговеца или на орган на юридическото лице с нестопанска цел, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1.