Закон за съдебната власт

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9 ЗСВ
  Чл. 9. (1) Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им при спазване изискванията на чл. 360б.
  (2) Принципът на случайния подбор при разпределението на делата в съдилищата се прилага в рамките на колегиите или отделенията, а в прокуратурата и Националната следствена служба-в рамките на отделите.
 • чл. 9, ал. 1 ЗСВ
  Чл. 9. (1) Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им при спазване изискванията на чл. 360б.
 • чл. 60а ЗСВ
  Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г.) (1) По реда на тази глава се разглеждат заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.
  (2) Заявленията по ал. 1 се подават от граждани и юридически лица, които са:
  1. страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
  2. обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.
  (3) По реда на тази глава се определя и изплаща обезщетение в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека в размер не повече от 10 000 лв. (4) Заявленията по ал. 1 се подават в 6-месечен срок от приключване на съответното производство с окончателен акт чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до министъра на правосъдието.
  (5) За заявленията се създава отделен регистър, който се публикува на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  (6) Не се дължи такса за разглеждане на заявления по реда на тази глава.
 • чл. 65 ЗСВ
  Чл. 65. Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка.
 • чл. 83, ал. 1 ЗСВ
  Чл. 83. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.
 • чл. 86, ал. 2 ЗСВ
  Чл. 86. (Изм.- ДВ, бр. 33 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2016 г.; изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) [...] (2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.
 • чл. 88 ЗСВ
  Чл. 88. В град София има градски съд с правомощия на окръжен съд.
 • чл. 105 ЗСВ
  Чл. 105. Апелативният съд заседава в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.
 • чл. 124 ЗСВ
  Чл. 124. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)  (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на: 1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд;
  2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд;
  3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) наказателната, гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд;
  4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегия във Върховния административен съд;
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегиите във Върховния административен съд. (2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) При противоречива или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища, включително командированите приемат съвместно тълкувателно постановление.
 • чл. 124, ал. 1 ЗСВ
  Чл. 124. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на:
  1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд;
  2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд;
  3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) наказателната, гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд;
  4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегия във Върховния административен съд;
  5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) колегиите във Върховния административен съд.
 • чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ
  Чл. 124. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.)  (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на:
  1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд;
 • чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ
  Чл. 124. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на: [...]
  2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд;
 • чл. 124, ал. 2 ЗСВ
  Чл. 124. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) При противоречива или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища, включително командированите приемат съвместно тълкувателно постановление.
 • чл. 125 ЗСВ
  Чл. 125. Искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление могат да правят председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, министърът на правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски съвет.
 • чл. 128 ЗСВ
  Тълкувателни решения и тълкувателни постановления
  Чл. 128. (1) Председателят на съда, до който е подадено искането, с разпореждане образува дело и го възлага на един или на няколко съдии-докладчици.
  (2) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд със съвместно разпореждане образуват и насрочват дело за приемане на тълкувателно постановление от общото събрание на съответните колегии на двете съдилища.
  (3) Делото по ал. 1 или 2 се насрочва в двумесечен срок от постъпване на искането.
 • чл. 128, ал. 1 ЗСВ
  Тълкувателни решения и тълкувателни постановления
  Чл. 128. (1) Председателят на съда, до който е подадено искането, с разпореждане образува дело и го възлага на един или на няколко съдии-докладчици.
 • чл. 129 ЗСВ
  Чл. 129. (1) В заседанията на общото събрание за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление могат да участват:
  1. главният прокурор или определен от него заместник;
  2. министърът на правосъдието или определен от него заместник-министър;
  3. председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета.
  (2) Председателят на съда, до който е подадено искането, може да покани за участие и други юристи, както и омбудсмана.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2 се уведомяват за датата на заседанието и им се предоставя копие от искането с приложенията към него.
  (4) Лицата по ал. 1 и 2 могат да изразят становище, но не участват в гласуването.
  (5) За заседанието на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и от секретар-протоколиста.
 • чл. 130, ал. 2 ЗСВ
  Чл. 130. [...] (2) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.
 • чл. 162 ЗСВ
  Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) За съдия, прокурор и следовател може да се назначи лице, което има само българско гражданство и:
  1. има висше образование по специалността "Право";
  2. е преминало стажа, определен в този закон, и е придобило юридическа правоспособност;
  3. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2009 г.; изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
  4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
  6. (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) не страда от психическо заболяване.
 • чл. 168, ал. 7, предл. второ ЗСВ
  Чл. 168. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.; предишна ал. 6, доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Административният ръководител във всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на заместника си да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от един от заместниците му по старшинство. При отстраняване от длъжност на административния ръководител функциите на административен ръководител до избирането на нов се осъществяват от един от неговите заместници, определен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, а при липса на заместник - от съдия или прокурор, определен по старшинство.
 • чл. 229 ЗСВ
  Чл. 229. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Кодексът на труда.
 • чл. 265 ЗСВ
  Чл. 265. Държавните съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Министърът на правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на председателя на районния съд.
 • чл. 278 ЗСВ
  Чл. 278. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, прилага се Кодексът на труда.
 • чл. 329, ал. 3 ЗСВ
  Чл. 329. [...] (3) През съдебната ваканция се разглеждат:
  1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
  2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
  3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
  4. дела по несъстоятелност;
  5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г) дела по Закона за защита от домашното насилие;
  6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
  7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;
  8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.
 • чл. 396 ЗСВ
  Чл. 396. (1) Вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. За преводач се назначава лице от съответния списък на специалистите, утвърдени за преводачи.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) При необходимост за вещо лице или преводач може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.
  (3) При сложност или комплексност на изследването органът може да назначи и повече от едно вещо лице.
  (4) При изпълнение на функциите си вещото лице се легитимира с удостоверение, издадено от органа, назначил експертизата.
 • чл. 398 ЗСВ
  Чл. 398. (1) За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица и за преводачи.
  (2) Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице или преводач от списъците на други съдебни райони.
  (4) Списъците по ал. 1 и 2 са публични.
 • чл. 399 ЗСВ
  Чл. 399. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица и преводачи правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Предложение за включване в списъците на вещи лица и преводачи могат да правят лично и самите специалисти.
  (3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Предложенията за включване в списъците по чл. 398, ал. 1 се правят до председателя на съответния съд.
  (4) Предложенията за включване в списъците по чл. 398, ал. 2 се правят до всеки административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.
 • чл. 401, ал. 3 ЗСВ
  Чл. 401. [...] (3) Утвърдените списъци се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен вестник" и за публикуване в интернет.