Закон за съдебната власт /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 12а ЗСВ /отм./
  Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Разпределението на делата между съдии, прокурори и следователи се извършва на принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на делата.
 • чл. 57, ал. 1 ЗСВ /отм./
  Чл. 57. (1) Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон.
 • чл. 61, ал. 1 ЗСВ /отм./
  Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Окръжният съд разглежда делата в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.
 • чл. 72, ал. 1 ЗСВ /отм./
  Чл. 72. (1) Апелативният съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционните актове на окръжните съдилища в неговия съдебен район.
 • чл. 84, ал. 1, т. 2 ЗСВ /отм./
  Чл. 84. (1) (Предишен текст на чл. 84 - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Върховният касационен съд заседава в състав: [...]
  2. (изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., доп., бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) общо събрание на съответната колегия, когато произнася тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика, когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията, както и при произнасяне на съвместни тълкувателни постановления с общо събрание на колегия от Върховния административен съд.
 • чл. 86, ал. 1 ЗСВ /отм./
  Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм., бр. 38 от 2000 г.) Предложения за тълкувателни решения се правят от председателя на Върховния касационен съд, от министъра на правосъдието и от главния прокурор.
 • чл. 86, ал. 2 ЗСВ /отм./
  Чл. 86. [...] (2) Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт.
 • чл. 88 ЗСВ /отм./
  Чл. 88. (1) Пленумът се състои от всички съдии от Върховния касационен съд.
  (2) Пленумът заседава, когато присъстват две трети от общия брой на съдиите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
 • чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ /отм./
  Чл. 90. (1) (Предишен текст на чл. 90 - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Председателят на Върховния касационен съд: [...]
  3. прави предложения за издаване на тълкувателни решения;
 • чл. 57, ал. 3 ЗСВ /отм./
  Чл. 57. [...] (3) Окръжният съд разглежда и други дела, възложени със закон.