Закон за съхранение и търговия със зърно

AJAX progress indicator
 • чл. 10, ал. 2 ЗСТЗ
  Чл. 10. [...] (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) При прехвърляне правото на собственост и при учредяване на ипотека върху складовите помещения управителят на публичния склад подава в Националната служба по зърното искане, към което прилага информация за финансовото състояние и за задължението, което обезпечава. В 7-дневен срок от подаване на искането Националната служба по зърното разрешава прехвърлянето на правото на собственост или учредяването на ипотека върху складовите помещения или прави мотивиран отказ.
 • чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ
  Чл. 10. [...] (3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.) Публичният склад за зърно може да прехвърля правото на собственост върху складовите си помещения и да учредява ипотека върху тях само с разрешение на органа, по ал. 2. Ипотека, учредена без съгласието на органа по ал. 2, няма действие по отношение на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.
 • чл. 32, ал. 1 ЗСТЗ
  Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато контролният орган установи, че лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище не спазва условията на лицензирането, декларираните обстоятелства или разпоредбите на чл. 9а, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, той налага една от следните административни мерки:
  1. даване на задължителни указания и срок за отстраняване на нарушението;
  2. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.);
  3. предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията на публичния склад;
  4. заличаване на зърнохранилището от регистъра.