Закон за съхранение и търговия със зърно /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9 ЗСТЗ
  Чл. 9. (1) Публичният склад за зърно е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции, с предмет на дейност: съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.
  (2) Минимално изискуемият капитал за учредяване на публичен склад за зърно е 100 000 лв.
  (3) Публичният склад за зърно трябва да притежава складова вместимост за не по-малко от 1500 т зърно.
  (4) Публичният склад предоставя неотменяема банкова гаранция в размер 10 лв. за всеки тон от складовия му капацитет в полза на Министерството на земеделието и храните. Лицензията се прекратява с изтичане срока на банковата гаранция.
  (5) Банковите гаранции по ал. 4 служат за гарантиране вземанията на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.
  (6) (Отм. - ДВ 58/2003)
 • чл. 9, ал. 4 ЗСТЗ
  Чл. 9. [...] (4) Публичният склад предоставя неотменяема банкова гаранция в размер 10 лв. за всеки тон от складовия му капацитет в полза на Министерството на земеделието и храните. Лицензията се прекратява с изтичане срока на банковата гаранция.
 • чл. 10 ЗСТЗ
  Чл. 10. (1) Публичният склад за зърно не може да бъде поръчител, залогодател, както и гарант по заеми на трети лица.
  (2) При прехвърляне правото на собственост и при учредяване на ипотека върху складовите помещения управителят на публичния склад подава в Националната служба по зърното искане, към което прилага информация за финансовото състояние и за задължението, което обезпечава. В 7-дневен срок от подаване на искането Националната служба по зърното разрешава прехвърлянето на правото на собственост или учредяването на ипотека върху складовите помещения или прави мотивиран отказ.
  (3) Публичният склад за зърно може да прехвърля правото на собственост върху складовите си помещения и да учредява ипотека върху тях само с разрешение на органа по ал. 2. Ипотека, учредена без съгласието на органа по ал. 2, няма действие по отношение на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.
  (4) Публичният склад за зърно и управителят на зърнохранилище са длъжни да застраховат складовите помещения срещу пожар, наводнение и земетресение.
  (5) Застраховката на вложеното зърно в публичните складове за зърно се извършва съгласно чл. 575, ал. 4 от Търговския закон.
 • чл. 10, ал. 1 ЗСТЗ
  Чл. 10. (1) Публичният склад за зърно не може да бъде поръчител, залогодател, както и гарант по заеми на трети лица.
 • чл. 10, ал. 2 ЗСТЗ
  Чл. 10. [...] (2) При прехвърляне правото на собственост и при учредяване на ипотека върху складовите помещения управителят на публичния склад подава в Националната служба по зърното искане, към което прилага информация за финансовото състояние и за задължението, което обезпечава. В 7-дневен срок от подаване на искането Националната служба по зърното разрешава прехвърлянето на правото на собственост или учредяването на ипотека върху складовите помещения или прави мотивиран отказ.
 • чл. 10, ал. 3 ЗСТЗ
  Чл. 10. [...] (3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.) Публичният склад за зърно може да прехвърля правото на собственост върху складовите си помещения и да учредява ипотека върху тях само с разрешение на органа, по ал. 2. Ипотека, учредена без съгласието на органа по ал. 2, няма действие по отношение на влогодателите и легитимираните държатели на складови записи.
 • чл. 32, ал. 1 ЗСТЗ
  Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато контролният орган установи, че лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище не спазва условията на лицензирането, декларираните обстоятелства или разпоредбите на чл. 9а, ал. 1 и чл. 16, ал. 1, той налага една от следните административни мерки:
  1. даване на задължителни указания и срок за отстраняване на нарушението;
  2. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.);
  3. предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията на публичния склад;
  4. заличаване на зърнохранилището от регистъра.