Закон за специалните разузнавателни средства

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗСРС
  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.; доп., бр. 103 от 2016 г.) Специалните разузнавателни средства се използват, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава трета, раздел III, глава пета, раздели I - VII, глава шеста, раздели II - IV, глава осма, глава осма „а", глава девета „а", глава единадесета, раздели I - IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, чл. 320, ал. 2, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и чл. 393 от особената част на Наказателния кодекс, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с изключителни трудности.
  (2) В случаите по ал. 1 специалните разузнавателни средства се използват за изготвяне на веществени доказателствени средства при условията и по реда, предвидени в закона.
 • чл. 4 ЗСРС
  Чл. 4. По реда на този закон специалните разузнавателни средства могат да се използват и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.
 • чл. 11 ЗСРС
  Чл. 11. При прилагането на оперативните способи се извършва документиране чрез фотографиране, видеозаписване, звукозаписване и филмиране върху материални носители.
 • чл. 12, ал. 1 ЗСРС
  Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 42 от 2015 г.) (1) Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на:
  1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1;
  2. лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват от лица по т. 1, без да им е известен престъпният характер на извършваната дейност;
  3. лица и обекти, свързани с националната сигурност.
  4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) обекти за установяване самоличността на лицата по т. 1 или 2.
 • чл. 13 ЗСРС
  Чл. 13. (1) Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат:
  1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм., бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 109 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 93 от 2009 г.; изм. бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм., бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) Главна дирекция „Национална полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Гранична полиция", дирекция „Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с изключение на дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
  2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г ) службите "Военна информация" и "Военна полиция". към министъра на отбраната;
  3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Държавна агенция „Разузнаване";
  4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.);
  5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; отм., бр. 109 от 2008 г.).
  6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2013 г.; доп., бр. 42 от 2015 г.; изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) окръжните прокуратури - за тежки умишлени престъпления по глава трета, раздел III от Наказателния кодекс.
  7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. (2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Наблюдаващият прокурор подава писмено мотивирано искане до съда за използване на специални разузнавателни средства по досъдебно производство.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.; доп., бр. 103 от 2016 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила(...)
 • чл. 13, ал. 1 ЗСРС
  Чл. 13. (1) Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат:
  1. Главна дирекция „Национална полиция", Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Гранична полиция", дирекция „Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с изключение на дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
  2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г ) службите "Военна информация" и "Военна полиция". към министъра на отбраната; 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Държавна агенция „Разузнаване";
  4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.);
  5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; отм., бр. 109 от 2008 г.).
  6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2013 г.; доп., бр. 42 от 2015 г.; изм., бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) окръжните прокуратури - за тежки умишлени престъпления по глава трета, раздел III от Наказателния кодекс.
  7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 • чл. 14 ЗСРС
  Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 74 от 2015 г.; доп., бр. 103 от 2016 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) За използване на специални разузнавателни средства се изготвя мотивирано писмено искане от съответния административен ръководител на органите по чл. 13, ал. 1 или от наблюдаващия прокурор, съответно от органа по чл. 13, ал. 3, а за дирекцията по чл. 13, ал. 1, т. 7 - от нейния директор, съдържащо:
  1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 74 от 2015 г.) пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1 включително и в случаите на чл. 4, които налагат използването им;
  2. пълно описание на извършените до момента действия и резултатите от предварителната проверка или разследването;
  3. установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се използват;
  4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) срока, за който се иска ползването, и мотиви, които да обосновават продължителността му;
  5. оперативните способи, които следва да се приложат;
  6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) оправомощеното длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получените резултати.
  7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин или описание на изключителните трудности, с които е свързано събирането им.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2 или 3 към искането се прилага и писменото съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) В случаите по чл. 13,(...)
 • чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСРС
  Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 74 от 2015 г.; доп., бр. 103 от 2016 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) За използване на специални разузнавателни средства се изготвя мотивирано писмено искане от съответния административен ръководител на органите по чл. 13, ал. 1 или от наблюдаващия прокурор, съответно от органа по чл. 13, ал. 3, а за дирекцията по чл. 13, ал. 1, т. 7 - от нейния директор, съдържащо:
  1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 74 от 2015 г.) пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е извършено тежко умишлено престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1 включително и в случаите на чл. 4, които налагат използването им;
 • чл. 15 ЗСРС
  Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г.; дата на влизане в сила изм. на 01.01.2012 г. - ДВ, бр. 61 от 09.08.2011 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.; доп., бр. 7 от 2018 г.) Ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1 или наблюдаващият прокурор, а за дирекцията по чл. 13, ал. 1, т. 7 - председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предоставят искането до председателите на Софийския градски съд, съответните окръжни или военни съдилища, на специализирания наказателен съд или до оправомощен от тях заместник-председател, които в срок до 48 часа дават писмено разрешение за използването на специални разузнавателни средства или отказват използването им, като мотивират актовете си.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Органите по чл. 13, ал. 4 предоставят искането до председателя на Специализирания наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател, който в срок до 24 часа от постъпването му дава писмено разрешение или отказва използването на специални разузнавателни средства, като мотивира акта си.
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Заявителят е длъжен да предостави на органа по ал. 1 всички материали, на които се основава искането.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) По реда на ал. 1 и 3, включително и в случаите по чл. 13, ал. 4 разрешение за използването на специални разузнавателни средства се дава по отношение на всички участници, включително и за лица и свидетели по чл. 12, ал. 2 и 3, за престъпления, осъществени от:
  1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) съдии, прокурори и следователи - от председателя на(...)
 • чл. 16 ЗСРС
  Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) След получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна агенция „Технически операции" или писмено оправомощеният от него заместник-председател дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.) Когато специалните разузнавателни средства се прилагат от специализирана дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност", след получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощен от него заместник-председател дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г.; изм., бр. 103 от 2009 г.; отм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
  (4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.; доп., бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Когато специални разузнавателни средства се прилагат от Министерството на вътрешните работи (МВР), след получаване на писменото разрешение по чл. 15 главният секретар на МВР или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.
 • чл. 18 ЗСРС
  Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1 или при заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане съответно на председателя на Държавна агенция „Технически операции", председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" или главния секретар на МВР.
  (2) Използването се прекратява, ако в срок от 24 часа не бъде дадено разрешение от органа по чл. 15, който се произнася по съхраняването или унищожаването на събраната информация.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 и 2 с разрешението на органа по чл. 15 се потвърждават извършените действия до момента.
 • чл. 18, ал. 1 ЗСРС
  Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1 или при заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане съответно на председателя на Държавна агенция „Технически операции", председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" или главния секретар на МВР.
 • чл. 20 ЗСРС
  Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от:
  1. Държавна агенция „Технически операции";
  2. специализирана дирекция „Технически операции" на Държавна агенция „Национална сигурност";
  3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Министерството на вътрешните работи - за специални разузнавателни средства по чл. 10б и 10в, както и за специални разузнавателни средства по чл. 10а, в случаите, когато се използва служител под прикритие.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Държавна агенция „Разузнаване" и разузнавателните служби на Министерството на отбраната могат да притежават и прилагат специални разузнавателни средства в рамките на своята компетентност.
 • чл. 21 ЗСРС
  Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 74 от 2015 г.) Срокът за прилагане на специални разузнавателни средства е до:
  1. двадесет дни в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 4;
  2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) две години по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност в случаите на предотвратяване на тежки умишлени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс;
  3. два месеца в останалите случаи.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 15:
  1. до двадесет дни, но за не повече от шестдесет дни общо в случаите по ал. 1, т. 1;
  2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) за не повече от три години общо в случаите по ал. 1, т. 2;
  3. за не повече от шест месеца общо в случаите по ал. 1, т. 3.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В случаите по ал. 2 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на специалните разузнавателни средства.
  (4) (Предишна ал.3 - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Срокът започва да тече от датата, определена с разрешението по чл. 15.
 • чл. 25 ЗСРС
  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. изцяло, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства се предоставят на хартиен или друг носител от съответния орган на структурата по чл. 20, ал. 1 непосредствено след получаването им.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) По искане на органа по чл. 13 и при наличие на техническа възможност структурата по чл. 20, ал. 1 предоставя достъп до информацията чрез автоматизирана информационна мрежа.
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Съдържанието на информацията в носителя по ал. 1 трябва да съответства на информацията, съдържаща се в материалния носител по чл. 24.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Незабавно след изготвянето носителят по ал. 1 се изпраща на органа, направил искането за използване на специалното разузнавателно средство.
  (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) Заедно с носителя по ал. 1 незабавно се изпращат вещите, получени при контролирана доставка или доверителна сделка, а по искане на органите по чл. 13, ал. 1 - 4-и изготвените снимки, записи, скици, планове.
  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) В срока на прилагането на специалните разузнавателни средства материалният носител по чл. 24 се съхранява в структурите по чл. 20, ал. 1.
 • чл. 31, ал. 3 ЗСРС
  Чл. 31. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.) Информацията по чл. 24, която не се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, и информацията по чл. 25, независимо дали представлява класифицирана информация, се унищожава от структурите по чл. 13 и чл. 20, ал. 1 в 10-дневен срок от прекратяване на прилагането на специалното разузнавателно средство. Унищожаването се извършва от тричленна комисия в състав, определен от ръководителя на структурата, за което се изготвя протокол.
 • чл. 32 ЗСРС
  Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Резултатите, получени чрез специални разузнавателни средства, не могат да бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления и за защита на националната сигурност при условията и по реда, посочени в закона.
 • чл. 34б, ал. 1 ЗСРС
  Чл. 34б. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наричано по-нататък „Националното бюро", е независим държавен орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
 • чл. 34ж, ал. 1 ЗСРС
  Чл. 34ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2009 г.; изм., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) (1) Националното бюро уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.