Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 1. [...] (2) Стопанските дворове на трудовокооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) и държавните земеделски стопанства (ДЗС), или части от тях, намиращи се извън границите на урбанизираните територии, са земеделски земи, ако не са застроени и са годни за земеделско производство.
 • чл. 11, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 11. (1) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 и чл. 13а.
 • чл. 11, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 11. [...] (2) В случаите по ал. 1 се възстановяват правата на собствениците върху:
  1. имоти или части от имоти в границите на незастроени урегулирани поземлени имоти (парцели), предназначени за жилищно или вилно строителство;
  2. незастроени имоти или незастроени части от имоти в границите на урегулирани поземлени имоти (парцели) и терени, предвидени за обществени мероприятия и комплексно жилищно, вилно и курортно строителство;
  3. незастроени имоти или незастроени части от имоти в производствените зони и стопанските дворове на ТКЗС, ДЗС или други образувани въз основа на тях селскостопански организации.
 • чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ
  Чл. 11. [...] (4) Застроената част се определя служебно от техническата служба на общината при спазване на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния административен съд от 2005 г.-бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на Върховния административен съд от 2005 г.-бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.) и на хигиенните и противопожарните норми. Решенията на техническата служба на общината се одобряват със заповед на кмета на общината и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • чл. 13 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13. (1) За възстановяване правото на собственост се подава заявление в 2 екземпляра, което съдържа:
  1. посочване на общинската служба по земеделие;
  2. трите имена (наименованието), адреса (седалището), ЕГН на заявителя и на представителя, ако има такъв;
  3. трите имена на наследодателя;
  4. описание на имотите - землище, местност, размери, културен вид на имота (ниви, ливади, трайни насаждения), бивши съседи, съществуващи стари реални граници, данни за възстановимост на границите, имоти в границите на урбанизираните територии, в терени по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ , земеделски земи, включени безвъзмездно в държавния горски фонд, одържавена гора, преобразувана в земеделска земя, дворни места в изоставени и заличени населени места, включително и тези, изключени от границите на урбанизираните територии, и други;
  5. в какво се състои искането;
  6. посочване на приложените доказателства;
  7. подпис на заявителя или неговия представител.
  (2) Към заявлението се прилагат:
  1. писмени доказателства за право на собственост по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ;
  2. декларация с нотариално заверен подпис по чл. 12, ал. 3 ЗСПЗЗ при липса на доказателства по т. 1;
  3. удостоверение за наследници, когато възстановяването се иска от наследник (наследници) на починал собственик.
  (3) Декларацията по ал. 2, т. 2 има следното съдържание:
  1. трите имена, адрес и ЕГН на декларатора;
  2. трите имена на собственика (наследодателя);
  3. описание на имотите: землище, местност, размери и други данни по ал. 1, т. 4;
  4. текст, че на декларатора е известно, че за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  (4) В случаите, когато се иска възстановяване на право на собственост по реда на чл. 11 , към молбата се прилагат удостоверение и скица от техническата служба на общината. Общинската служба по земеделие може служебно да изиска издаването на удостоверение и скица от техническата служба на общината независимо от(...)
 • чл. 13, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., изм., бр. 34 от 1992 г.) (1) За възстановяване правото на собственост се подава заявление в 2 екземпляра, което съдържа:
  1. посочване на общинската служба по земеделие;
  2. трите имена (наименованието), адреса (седалището), ЕГН на заявителя и на представителя, ако има такъв;
  3. трите имена на наследодателя;
  4. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) описание на имотите - землище, местност, размери, културен вид на имота (ниви, ливади, трайни насаждения), бивши съседи, съществуващи стари реални граници, данни за възстановимост на границите, имоти в границите на урбанизираните територии, в терени по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ , земеделски земи, включени безвъзмездно в държавния горски фонд, одържавена гора, преобразувана в земеделска земя, дворни места в изоставени и заличени населени места, включително и тези, изключени от границите на урбанизираните територии, и други;
  5. в какво се състои искането;
  6. посочване на приложените доказателства;
  7. подпис на заявителя или неговия представител.
 • чл. 13, ал. 5 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13. [...] (5) Удостоверението, издадено от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
  1. сведение, че имотът е нанесен или не е нанесен в кадастралния план;
  2. номера и размера на имота според кадастралния план;
  3. размера на застроената част по чл. 11, ал. 3 и 4 , за които се дължи обезщетение по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ , както и размера на свободните площи, подлежащи на възстановяване;
  4. информация, учредено ли е право на строеж и дали строежът на законно разрешената сграда е започнал в срока по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ;
  5. ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях.
 • чл. 13, ал. 6 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13. [...] (6) Скицата, издадена от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
  1. границите и номера на имота съгласно кадастралния план;
  2. регулационното отреждане на територията, в която попада имотът;
  3. границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с ограниченията, върху имотите.
 • чл. 13а ППЗСПЗЗ
  Чл. 13а. (1) Когато в одобрената кадастрална карта (кадастрален план) няма данни за границите на имотите, правото на собственост върху които се възстановява по чл. 11 , за установяването им се изработва помощен план, който съдържа:
  1. границите и номерата на бившите имоти;
  2. границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях от одобрената кадастрална карта (кадастрален план).
  (2) Когато за урбанизираната територия няма одобрена кадастрална карта (кадастрален план), се изработва помощен план, който съдържа:
  1. границите и номерата на бившите имоти;
  2. границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях.
  (3) Неразделна част от помощния план по ал. 1 и 2 са регистърът на бившите имоти и регистърът на съществуващите имоти.
  (4) Границите на бившите имоти се установяват въз основа на:
  1. съдебно решение, неделима част от което е скица на имота или други допустими доказателства по делото;
  2. кадастрален план, комасационен план, частичен земеустройствен план или планове за оземляване преди образуването на ТКЗС и ДЗС;
  3. аерофотоснимки, дешифровъчни фотосхеми или ортофотопланове преди образуването на ТКЗС и ДЗС, както и анкети за създаване на регистъра на бившите имоти.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Плановете по ал. 1 и 2 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), и се разглеждат и приемат от комисия, назначена от кмета на общината, в състав: представители на службата по кадастъра, на общинската служба по земеделие и на техническата служба на общината. Изработването на плановете се възлага служебно от кмета на общината или от заинтересуваните собственици. В случаите, когато изработването на плановете е възложено от заинтересуваните собственици, разходите са за тяхна сметка.
  (6) Приетите по реда на ал. 5 планове се съобщават от общинската администрация на заинтересуваните лица:
  1. с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" - когато обхватът(...)
 • чл. 13а, ал. 4, т. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13а. [...] (4) Границите на бившите имоти се установяват въз основа на:
  1. съдебно решение, неделима част от което е скица на имота или други допустими доказателства по делото;
 • чл. 13а, ал. 5 ППЗСПЗЗ
  Чл. 13а. [...] (5) Плановете по ал. 1 и 2 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), и се разглеждат и приемат от комисия, назначена от кмета на общината, в състав: представители на службата по кадастъра, на общинската служба по земеделие и на техническата служба на общината. Изработването на плановете се възлага служебно от кмета на общината или от заинтересуваните собственици. В случаите, когато изработването на плановете е възложено от заинтересуваните собственици, разходите са за тяхна сметка.
 • чл. 14, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 14. (1) Подаденото заявление от един наследник ползва всички останали наследници.
 • чл. 18а ППЗСПЗЗ
  Чл. 18а. Съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.
 • чл. 18б ППЗСПЗЗ
  Чл. 18б. (1) (Предишен текст на чл. 18б, доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.
  (2) Когато за имоти, попадащи в блок на ТКЗС, ДЗС или на други образувани въз основа на тях селскостопански организации, липсват материалите по ал. 1, се допуска възстановяването им в стари реални граници, след като се уточни тяхното разположение на място, когато площта на земята с възстановена собственост за местността не превишава наличната площ. Уточняването се извършва по реда на чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 в присъствието на не по-малко от 50 на сто от собствениците или на техните наследници. Присъствието се документира с подписите на лицата. Имотите се разполагат в картата, като се запазват тяхната площ и местоположение съгласно решенията на общинската служба по земеделие , без да се спазва предишната им форма.
  (3) Имотите на неявилите се собственици или техни наследници по ал. 2 се разполагат съгласно решенията на общинската служба по земеделие в същата местност върху незаети места.
  (4) Картата по ал. 3 се обявява и одобрява по реда на чл. 18д, ал. 7.
 • чл. 18ж ППЗСПЗЗ
  Чл. 18ж. (1) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие , а за имоти в границите на урбанизираните територии - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.
  (2) В случаите, когато правото на собственост се възстановява в нови реални граници с план за земеразделяне, общинската служба по земеделие постановява решение, с което определя размера, категориите и ако е известна, местността, в която са се намирали земеделските земи, на които има право заявителят.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Когато правото на собственост се възстановява при условията на § 4 - 4л ЗСПЗЗ с план на новообразуваните имоти, общинската служба по земеделие постановява решение за признаване на правото на собственост. В решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи, на които заявителят има право. Общинската служба по земеделие изпраща служебно на общината информация за влезлите в сила решения в 7-дневен срок от поискването им.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 3, бр. 113 от 1999 г.) При установяване на разлика в площта на имота при заснемане на старите му реални граници и площта, доказана с документи от собственика, общинската служба по земеделие признава право на собственост, както следва: 1. при измерена площ, по-малка от доказаната - размера на измерената площ; 2. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., бр. 18 от 1999 г.) при измерена площ, по-голяма от доказаната, когато разликата е(...)
 • чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 18ж. (1) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие , а за имоти в границите на урбанизираните територии - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.
 • чл. 18з ППЗСПЗЗ
  Чл. 18з. [...] (2) Въз основа на решението по предходната алинея, с което се възстановява правото на собственост в границите на урбанизираната територия, имотът се отписва от актовите книги за държавните имоти по реда на чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост или чл. 64 от Закона за общинската собственост.
 • чл. 18з ППЗСПЗЗ
  Чл. 18з. (1) В случаите, предвидени в чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ , общинската служба по земеделие постановява решение по чл. 18ж, ал. 1.
  (2) Въз основа на решението по предходната алинея, с което се възстановява правото на собственост в границите на урбанизираната територия, имотът се отписва от актовите книги за държавните имоти по реда на чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост или чл. 64 от Закона за общинската собственост.
  (3) Когато е извършена замяна по реда на отменения Закон за трудовата поземлена собственост , правото на собственост се възстановява върху имота, притежаван преди замяната. При застрояване или извършване на разпоредителни сделки със земята, получена при замяната, замяната остава в сила. В този случай при възстановяване на правото на собственост се счита, че е осъществена замяна на земи между двама собственици.
  (4) (Отм. ДВ 122/1997)
 • чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ
  Чл. 18з. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм., бр. 28 от 1997 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 18 от 1999 г.) Когато е извършена замяна по реда на отменения Закон за трудовата поземлена собственост , правото на собственост се възстановява върху имота, притежаван преди замяната. При застрояване или извършване на разпоредителни сделки със земята, получена при замяната, замяната остава в сила. В този случай при възстановяване на правото на собственост се счита, че е осъществена замяна на земи между двама собственици.
 • чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 18ж. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп., бр. 122 от 1997 г., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие , а за имоти в границите на урбанизираните територии - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.
 • чл. 26 ППЗСПЗЗ
  Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.; изм., бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 18 от 1999 г.) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими стари реални граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице. Заповедта за преработване се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява от общинската служба по земеделие в кметството на съответното населено място.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., доп., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Явна фактическа грешка е несъответствието между заснетите на терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и отразяването им върху плана.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (6) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп., бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (7) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп., бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм., бр. 31 от 2003 г.).
  (10) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Наличието на явна фактическа грешка се установява чрез оглед и/или геодезически измервания от изпълнителя на техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост съвместно със служители от общинската служба по земеделие. Констативният протокол се предлага за подпис на присъстващите заинтересувани лица.
  (11) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) За отстраняване на явната фактическа грешка изпълнителят изготвя план, върху който се комбинират данните от влезлия в сила план за земеразделяне или карта на съществуващите или възстановимите на терена стари реални граници и резултатите от(...)
 • чл. 26, ал. 14 ППЗСПЗЗ
  Чл. 26. [...] (14) Решенията на общинската служба по земеделие, издадени на основание чл. 14, ал. 1 , т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а, ал. 4, т. 1 ЗСПЗЗ, се връчват по реда на ГПК и подлежат на обжалване по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.
 • чл. 27 ППЗСПЗЗ
  Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) На основание на влезлия в сила план за земеразделяне общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост, в което описва размера и категорията на имота, неговото местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях. В решението се посочва амортизационният срок на трайните насаждения, оризищата и хидромелиоративните съоръжения. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., изм., бр. 34 от 1992 г., бр. 122 от 1997 г.) Решението по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс .
  (3) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.
 • чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 27. (1) На основание на влезлия в сила план за земеразделяне общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост, в което описва размера и категорията на имота, неговото местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях. В решението се посочва амортизационният срок на трайните насаждения, оризищата и хидромелиоративните съоръжения. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие.
 • чл. 28 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп., бр. 72 от 1993 г., изм., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. и доп., бр. 122 от 1997 г., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) (1) Помощният план по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС.
  (2) Помощният план съдържа следните данни за имотите, предоставени за ползване:
  1. граници и номера на имотите;
  2. сгради и съоръжения;
  3. обекти на наземната и подземната техническа инфраструктура;
  4. хидрография;
  5. релеф;
  6. точки от геодезическата основа.
  (3) Установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:
  1. информационните източници съгласно § 4к, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
  2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл. 18а;
  3. анкета по реда на чл. 18б, ал. 2 , когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.
  (4) С плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид.
  (5) Планът на новообразуваните имоти се изработва с оглед правилното устройство на територията, като за(...)
 • чл. 28, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп., бр. 72 от 1993 г., изм., бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. и доп., бр. 122 от 1997 г., бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) (1) Помощният план по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС.
 • чл. 28, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. [...] (2) Помощният план съдържа следните данни за имотите, предоставени за ползване:
  1. граници и номера на имотите;
  2. сгради и съоръжения;
  3. обекти на наземната и подземната техническа инфраструктура;
  4. хидрография;
  5. релеф;
  6. точки от геодезическата основа.
 • чл. 28, ал. 3 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. [...]
  (3) Установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:
  1. информационните източници съгласно § 4к, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
  2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл. 18а;
  3. анкета по реда на чл. 18б, ал. 2 , когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.
 • чл. 28, ал. 4 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. [...]
  (4) С плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид.
 • чл. 28, ал. 9 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. [...] (9) Размерът на лицето и площта на новообразуваните имоти се определят с плана по ал. 2 съобразно изискванията на правилника и на техническото задание по ал. 8. Имотите с изход на задънена улица или път могат да имат лице с размер не по-малък от широчината на улицата или пътя. За урбанизираните територии се спазват минималните размери съгласно правилата и нормативите за устройство на територията. Допуска се и образуване на имоти с по-малки размери до размера на раздадените места.
 • чл. 28, ал. 11 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28. [...] (11) Техническите изисквания към плановете по ал. 1 и 4 и условията за контрола им се определят със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
 • чл. 28а ППЗСПЗЗ
  Чл. 28а. (1) За възстановяването, съответно за придобиването, на правото на собственост върху всеки от новообразуваните имоти се издава заповед от кмета на общината с точно индивидуализиране на имота въз основа на влязъл в сила план по чл. 28, ал. 4 и документ за заплатена сума по влязла в сила оценка на земята или сградата. В заповедта се описват номерът на имота от плана на новообразуваните имоти, местоположението, размерът, границите, съседите, наличието на сгради, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота. Заповедта се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Бившите собственици, чиито земи не могат да бъдат възстановени поради проведени мероприятия по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби, имат право на обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.
 • чл. 28в, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 28в. [...] (2) В случаите по § 4к, ал. 8, т. 1, 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ заинтересуваните лица подават искане до кмета на общината за разглеждане от комисията по § 4к, ал. 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.
 • чл. 37 ППЗСПЗЗ
  Чл. 37. (отм., бр. 39 от 2011 г.)
  [Редакция ДВ 62/2009]
  Чл. 37. (1) Оземляването на безимотни и малоимотни граждани се извършва с държавни и общински земеделски земи пропорционално на наличните поземлени фондове след приключване на обезщетяването на собствениците със земя. Размерът и местонахождението на земите за оземляване от държавния поземлен фонд се определят от министъра на земеделието и храните, а от общинския поземлен фонд - от общинския съвет.
  (2) Оземляването се извършва от общинската служба по земеделие при условия и по ред, определени от Министерския съвет с наредба.
 • чл. 43, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 43. (отм., бр. 39 от 2011 г.) [...] (2) Търгът се провежда по реда, предвиден в Наредбата за търговете (обн., ДВ, бр. 50 от 1992 г., изм. и доп., бр. 9 и 30 от 1993 г. и бр. 24 от 1997 г.), доколкото друго не е предвидено в този правилник.
 • чл. 45 ППЗСПЗЗ
  Чл. 45. (1) Земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд се установяват служебно от общинските служби по земеделие.
  (2) В случаите по ал. 1 общинската служба по земеделие взема решение по чл. 18ж, ал. 1 или по чл. 27.
  (3) За териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и разположени извън границите на урбанизираните територии, се изработват планове на новообразуваните имоти, с които се определят застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и хигиенните и противопожарните норми . Изработването на плановете на новообразуваните имоти се възлага от собствениците (инвеститорите) на сградите и съоръженията на лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ или от съответната областна дирекция „Земеделие" - в случаите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ.
  (4) Когато сградите и съоръженията по ал. 3 са разположени в границите на урбанизирани територии, застроените и прилежащите площи към тях се определят по реда на чл. 11, ал. 4.
  (5) Плановете по ал. 3 се приемат с протокол от постояннодействаща комисия, назначена от директора на областната дирекция "Земеделие", която включва в състава си представители на областната дирекция „Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация, на службата по кадастъра и на техническата служба на общината. Приемането на плановете се съобщава на възложителите по реда на ГПК . Съобщението се поставя на място с публичен достъп в сградата на общинската служба по земеделие. Възражения по приетите планове се предават в 14-дневен срок от съобщението.
  (6) Приетите по реда на ал. 5 планове се одобряват със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". Заповедта за одобряването на плановете се съобщава на възложителите по реда на ал. 5, както и с(...)
 • чл. 45, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 45. [...] (2) В случаите по ал. 1 общинската служба по земеделие взема решение по чл. 18ж, ал. 1 или по чл. 27.
 • чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ
  Чл. 45. [...] (3) За териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и разположени извън границите на урбанизираните територии, се изработват планове на новообразуваните имоти, с които се определят застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и хигиенните и противопожарните норми . Изработването на плановете на новообразуваните имоти се възлага от собствениците (инвеститорите) на сградите и съоръженията на лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ или от съответната областна дирекция „Земеделие" - в случаите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ.
 • чл. 47, ал. 6 ППЗСПЗЗ
  Чл. 45. [...] (6) Приетите по реда на ал. 5 планове се одобряват със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". Заповедта за одобряването на плановете се съобщава на възложителите по реда на ал. 5, както и с обявление, поставено на място с публичен достъп в сградата на областната дирекция "Земеделие". Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • чл. 45, ал. 10 ППЗСПЗЗ
  Чл. 45. [...] (10) Земи, върху които са разположени обекти на организациите по § 12 и 29 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, и земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост и се актуват от областния управител. Стопанисването, управлението и разпореждането с тях се извършва от министъра на земеделието, храните и горите. Предложение за издаване на актове за държавна собственост се прави от министъра на земеделието, храните и горите или от упълномощено от него длъжностно лице по данни, предоставени от областните дирекции „Земеделие".
 • чл. 45а ППЗСПЗС
  Чл. 45а. (1) Застроените и прилежащите земи по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ се продават на собственика на сградата или на съоръжението по негово искане без провеждане на търг. Купувач не може да бъде лице, придобило сградата като строителен материал. Стойността на земите се внася по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите или се изплаща с равни по стойност поименни компенсационни бонове.
  (2) Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на упълномощено от него длъжностно лице и с писмен договор, който се вписва в службата по вписванията.
  (3) Продажната цена на земите, включително на тези, разположени извън границите на урбанизираните територии, се определя по реда на чл. 90 ППЗДС.
  (4) Срокът и начинът на плащане се определят в заповедта и в договора по ал. 2.
  (5) (отм. ДВ 79/2017)
 • чл. 47м, ал. 1 ППЗСПЗЗ
  Чл. 47м. (1) След изтичането на срока за обжалване на резултатите от провеждане на търга директорът на областната дирекция "Земеделие" в 14-дневен срок сключва договор за наем или за аренда със спечелилия кандидат. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен търгът, за всеки от имотите. Депозитът на спечелилия участник се прихваща от наемната цена или от арендната вноска.
 • чл. 48 ППЗСПЗЗ
  Чл. 48. (1) Имуществото на трудовокооперативните земеделски стопанства и другите организации, образувани въз основа на тях, се състои от право на собственост и други вещни права върху дълготрайни и краткотрайни активи, права върху търговски марки, продукти от научна и развойна дейност, програмни продукти, патенти, лицензии, ноу-хау, ценни книжа, дялово участие в дружества и други права и задължения.
  (2) На разпределяне в дялове подлежат всички активи по баланса към датата на разпределянето след приспадане на задълженията към държавата, банките и други юридически и физически лица.
  (3) От имуществото по баланса се приспадат преди разпределянето:
  1. паричните средства, получени от ТКЗС и другите организации, образувани въз основа на тях, за продадените земи в регулация и извън регулация и като обезщетение за отчуждени земи. Тези средства се внасят в държавния бюджет;
  2. (отм. - ДВ 28/1997 г.);
  3. (отм. - ДВ 28/1997 г.).
  (4) По решение на ликвидационния съвет от имуществото преди разпределянето в дялове може да се изключи стойността на недвижимите имоти, предназначени за обслужване на населеното място или на земеделските земи (пътища, мостове, културно-битови сгради и други). Те може да се прехвърлят възмездно или безвъзмездно на общините и държавата. При възмездно прехвърляне получената стойност се прибавя към имуществото по ал. 2.
  (5) След възстановяване правото на собственост върху имуществото, иззето от ТКЗС или от образуваните въз основа на тях организации или предадено на други организации, то се прибавя към имуществото по ал. 2. Имуществото, върху което правото на собственост е възстановено след формиране на дяловете, се разпределя допълнително при условията и по реда на първоначалното разпределяне.
  (6) Стойността на дяловото участие на ТКЗС, съответно на правоприемниците му, в случаите по чл. 28, ал. 3 ЗСПЗЗ е равна на актуализираната остатъчна стойност на имуществото при предаването му на ДЗС, МТС и другите организации.
  (7) Правото на собственост(...)
 • чл. 48, ал. 8 ППЗСПЗЗ
  Чл. 48. [...] (8) Дълготрайни активи на ТКЗС и другите организации, образувани въз основа на тях, може да се продават само на търг по решение на ликвидационния съвет с изключение на онези, за които е предвиден специален ред. Търгът се провежда от ликвидационния съвет по реда, предвиден в чл. 43, ал. 2. Продажба на търг се допуска само ако лицата с право на дял от имуществото на тези организации не желаят да получат дълготрайните активи срещу полагащите им се дялове.
 • чл. 48а ППЗСПЗЗ
  Чл. 48а. (1) При продажба на търг на недвижими имоти ликвидационният съвет прехвърля вещните права, включително и правото на собственост върху земята, в размери, определени по реда на чл. 45, ал. 3 . В тези случаи към тръжните книжа се прилага и скица, издадена от техническата служба на общината и заверена от общинската служба по земеделие.
  (2) Купувачът плаща тръжната цена, както следва: стойността на постройките - по сметка на ликвидационния съвет, а стойността на вещните права върху земята - по Държавен фонд "Земеделие".
 • чл. 52 ППЗСПЗЗ
  Чл. 52. (1) Делът на всеки собственик се формира като част от общата стойност на имуществото без оглед на неговото натурално и веществено съдържание. Частта от имуществото, която получава всяко лице, се изразява в определен брой дялове чрез предварително определяне стойността на един дял. Сумата от стойностите на притежаваните дялове от всяко лице представлява неговият дял.
  (2) Лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ имат право да получат своя дял в собственост или съсобственост. Предоставянето на имуществото се извършва в натура или в пари по решение на общото събрание на правоимащите лица. Решение за продажба на имуществото чрез търг или по друг начин се взема от общото събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ.
  (3) Решението на общото събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ за окончателното разпределяне на имуществото в натура или в пари подлежи на обжалване пред районния съд в 7-дневен срок, ако жалбоподателят е присъствал на общото събрание, и в 14-дневен срок, ако не е присъствал на общото събрание.
  (4) Преди окончателното разпределяне на имуществото в натура или в пари лицата, имащи право на дял, могат да внесат като дялово участие в кооперации или търговски дружества определената им сума по реда на ал. 1.
  (5) Ако лицата, придобили в дял или чрез търг недвижими имоти, са били собственици на застроената земя или на част от нея при условията на чл. 10а, ал. 1 ЗСПЗЗ , общинската служба по земеделие издава отделно решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, а стойността й не се заплаща.
  (6) Когато по реда на чл. 27, ал. 5 ЗСПЗЗ на едно или няколко лица се предостави имущество, което надвишава по размер определените им дялове, те доплащат разликата в пари.
  (7) Въвеждането във владение на собствениците на земи, заети с оризови полета и хидромелиоративни съоръжения, се извършва, след като уравнят дяловете на другите лица с пари или вещи. (8) (Отм. ДВ 122/1997 г.)
  (9) (Отм. ДВ 122/1997 г.)
  (10) (Отм.(...)
 • чл. 52, ал. 2 ППЗСПЗЗ
  Чл. 52. [...] (2) Лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ имат право да получат своя дял в собственост или съсобственост. Предоставянето на имуществото се извършва в натура или в пари по решение на общото събрание на правоимащите лица. Решение за продажба на имуществото чрез търг или по друг начин се взема от общото събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ.
 • чл. 56а ППЗСПЗЗ
  Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.; изм. изцяло, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) (1) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, могат да подадат заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите чрез областната дирекция „Земеделие" по местонахождението на държавния имот, за да придобият правото на собственост върху застроените и нормативно определените прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция „Земеделие", оправомощен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, заявлението се подава до него.
  (2) В заявлението по ал. 1 се посочват землището, номерът на имота и предпочитаният начин на заплащане стойността на имота. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното лице и се прилагат:
  1. копие от документ, удостоверяващ правото на собственост върху сградите и/или съоръженията - собственост на заявителя;
  2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
  3. други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.
  (3) Когато заявлението по ал. 1 е подадено от юридическо лице или едноличен търговец, се представят и:
  1. копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец;
  2. протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение за закупуване на имота, в което се посочват държавните имоти - предмет на продажбата.
  (4) Областната дирекция „Земеделие" комплектува преписка, която съдържа следните документи:
  1. акт за частна държавна собственост, удостоверяващ правото на собственост върху застроените и прилежащи площи по ал. 1, както и скица на имота;
  2. пазарна(...)
 • чл. 60, ал. 4 ППЗСПЗЗ
  Чл. 60. [...] (4) Поземлените комисии се състоят от председател, заместник-председател - инженер по горско стопанство, или техник по специалността "Горско и ловно стопанство", секретар и четен брой членове. Председателят, заместник-председателят и секретарят на комисията и определените от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа нейни членове задължително се назначават на щат. На останалите членове на комисията се заплаща съгласно действащите нормативни актове.
 • чл. 60а ППЗСПЗЗ
  Чл. 60а. Решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и във връзка с оземляването на граждани се подписват от началника на общинската служба по земеделие, от служители, определени от директора на областната дирекция „Земеделие", и от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието, храните и горите.