Закон за сделките с компенсаторни инструменти

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 5, ал. 1 ЗСКИ
    Чл. 5. (1) Органите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по чл. 36, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по чл. 9, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд изпращат в Централния регистър на компенсаторните инструменти в 7-дневен срок информация за издадените компенсаторни инструменти съгласно наредбата по ал. 4. Срокът започва да тече от влизането в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението, а когато той е установен с влезли в сила съдебни решения - от получаването им за изпълнение.