Закон за счетоводството

AJAX progress indicator
 • чл. 6 ЗСч
  Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
  1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
  4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
  (2) Адресът по ал. 1, т. 3 е адресът за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (3) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
  1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. наименование на предприятието;
  4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
  5. име и подпис на съставителя.
  (4) При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ.
  (5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват.
  (6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
  (7) При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.