Закон за радиото и телевизията

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 4, ал. 2 ЗРТ
  Чл. 4. [...] (2) Радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни медийни услуги (програми) за радио/телевизия въз основа на програмна схема.
 • чл. 9 ЗРТ
  Чл. 9. (1) Доставчиците на медийни услуги разпространяват програми и предавания само с предварително уредени авторски и сродни на тях права.
  (2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги не разпространяват кинематографични произведения извън периодите, договорени с носителите на правата.
  (3) Доставчиците на медийни услуги представят всяка година на Съвета за електронни медии при поискване доказателства за търговските и отстъпените авторски права за защитени произведения в своите програми и за отстъпените сродни права за предоставянето за разпространение на чужди програми.
  (4) В едномесечен срок от получаването на данните Съветът за електронни медии обобщава информацията по ал. 3 и я изпраща на съответните длъжностни лица по Закона за авторското право и сродните му права.
  (5) Когато в част от предаване е използвано предаване на друг радио- или телевизионен оператор, това трябва да е посочено изрично и да е в съответствие с уредбата на Закона за авторското право и сродните му права.
 • чл. 10 ЗРТ
  Чл. 10. При осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи:
  1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение;
  2. гарантиране на правото на информация;
  3. запазване на тайната на източника на информация;
  4. защита на личната неприкосновеност на гражданите;
  5. недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите;
  6. недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак;
  7. гарантиране на правото на отговор в програмите;
  8. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и програмите;
  9. съхраняване на чистотата на българския език.
  (2) (отм., бр. 12 от 2010 г.)
  (3) (отм., бр. 12 от 2010 г.).
  (4) (отм., бр. 12 от 2010 г.).
 • чл. 10, ал. 1, т. 4 ЗРТ
  Чл. 10. (1) При осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи: [...]
  4. защита на личната неприкосновеност на гражданите;
 • чл. 11 ЗРТ
  Чл. 11. (1) Всяко мнение може да бъде изразявано свободно в медийните услуги.
  (2) Журналистите и творческите работници, сключили договор с доставчици на медийни услуги, не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги.
  (3) Публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя.
  (4) Журналистите, сключили договори с доставчици на медийни услуги, имат право да откажат да изпълнят възложена задача, ако тя не е свързана с изпълнение на разпоредбите на този закон или на съответните договори и противоречи на техните лични убеждения; не може да бъде отказвана техническо-редакционна обработка на програмен материал и на новини.
  (5) Между собствениците и/или управителните тела на доставчиците на медийни услуги и журналистите, сключили договори с тях, могат да се договорят редакционни статути за работата в областта на публицистиката.
  (6) Редакционният статут трябва да съдържа конкретни определения и мерки за:
  1. защита на свободата и персоналната отговорност на журналистическия труд при изпълнение на поставената задача;
  2. защита на журналистите по смисъла на ал. 2;
  3. професионално-етични норми за журналистическата дейност в съответните доставчици на медийни услуги;
  4. начините за вземане на решения, които се отнасят до журналистическата дейност;
  5. създаване на вътрешен орган за разрешаване на възникнали спорове при журналистическата работа.
 • чл. 17, ал. 1 ЗРТ
  Чл. 17. (1) Доставчиците на медийни услуги носят отговорност за съдържанието на медийните услуги.
 • чл. 17, ал. 2 ЗРТ
  Чл. 17. [...] (2) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите по чл. 32, ал. 5.