Закон за предучилищното и училищното образование

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 1 ЗПУО
  Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
 • чл. 212 ЗПУО
  Чл. 212. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.
  (2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
 • чл. 214 ЗПУО
  Чл. 214. (1) В детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование се провежда практическа подготовка на:
  1. студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти;
  2. лицата, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител".
  (2) Лицата по ал. 1, които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.
  (3) За организирането и провеждането на практическата подготовка по ал. 1 се сключва договор между съответната детска градина или училище и висшето училище.
 • чл. 215 ЗПУО
  Чл. 215. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  2. е лишено от право да упражнява професията;
  3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  (2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
  (3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.
  (4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и в центровете за специална образователна подкрепа.
 • чл. 215, ал. 1 ЗПУО
  Чл. 215. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  2. е лишено от право да упражнява професията;
  3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
 • чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО
  Чл. 215. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 • чл. 215, ал. 2 ЗПУО
  Чл. 215. [...] (2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.