Закон за пощенските услуги

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 36, ал. 2 ЗПУ
    Чл. 36. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 87 от 2009 г., в сила от 3.11.2009 г.) Условията за доставянето на пощенските пратки и на пощенските колети по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията.