Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 19 ЗПРПМ
  Съдържание на изключителното право върху изобретението
  Чл. 19. (1) Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.
  (2) Когато патентът е съпритежание на повече от едно лица и между тях не е уговорено друго, изобретението може да се използва от всеки съпритежател в пълен обем, а всички останали права по този закон се упражняват със съгласието на всички съпритежатели. Доколкото друго не е предвидено в този закон по отношение на съпритежанието на патент, прилагат се правилата за съсобственост съгласно Закона за собствеността.
  (3) Правото на използване на изобретението включва производството, предлагането за продажба, търговията с предмета на изобретението, включително внос, използването на предмета на изобретението, както и прилагането на патентования метод.
  (4) Когато предмет на патента е продукт (изделие, устройство, машина, съоръжение, вещество и др.), патентопритежателят има право да забрани на трети лица да извършват следните действия:
  1. произвеждане на продукта;
  2. предлагане за продажба, търговия с продукта, включително внос, използване или съхраняване на склад на продукта за предлагане, продажба или използването му.
  (5) Когато предмет на патента е метод, патентопритежателят има право да забрани на трети лица да извършват следните действия:
  1. прилагане на метода;
  2. извършване на всички действия, изброени в ал. 4, т. 2, по отношение на продукта, директно получен при използване на метода.
  (6) Предоставяната с патент закрила на биологичен материал, притежаващ специфични качества в резултат на изобретението, обхваща всеки биологичен материал, извлечен от този биологичен материал посредством размножаване или мултиплициране в идентична или различна форма и със същите качества.
  (7) Предоставяната с патент закрила на метод, позволяващ да се произвежда биологичен материал със специфични качества в(...)
 • чл. 26, ал. 1, т. 1 ЗПРПМ
  Прекратяване действието на патента
  Чл. 26. (1) Патентът прекратява действието си при:
  1. изтичане на срока, за който е издаден;
 • чл. 27 ЗПРПМ
  Нарушение на патентни права
  Чл. 27. (1) Всяко използване на изобретението, което влиза в обхвата на патентната закрила и е извършено без съгласието на патентопритежателя, е нарушение на патента.
  (2) Лице, което предлага за продажба изделия - предмет на патент, произведени от други лица в нарушение на патента, или търгува, съхранява с цел използване, или използва такива изделия, отговаря за нарушение само ако е действало умишлено.
  (3) Патентопритежателят и лицензополучателят на изключителна лицензия могат да предявяват иск за нарушение на патентни права, ако не е уговорено друго. В случаите, когато патентът е притежание на повече от едно лице, всеки съсобственик има право самостоятелно да предявява иск за нарушение на патентни права.
  (4) Лицензополучателят на лицензия по право съгласно чл. 30 и на принудителна лицензия съгласно чл. 32 може да предявява иск за нарушение на патентни права, ако патентопритежателят сам не упражни правото си на иск в шестмесечен срок от получаване на писмената покана от страна на лицензополучателя.
  (5) Всеки лицензополучател може да участва в процеса за нарушение на патентни права, когато искът е предявен от патентопритежателя. Същото се отнася и за патентопритежателя, когато искът е предявен от лицензополучателя съгласно ал. 3 и 4.
  (6) Искът за нарушение на патентни права може да бъде предявяван и от заявителя преди издаването на патента, след като е направена публикация за заявката.
 • чл. 28 ЗПРПМ
  Искове за нарушение на патентни права
  Чл. 28. (1) Исковете за нарушение на патентни права могат да бъдат:
  1. установителен иск за факта на нарушението;
  2. иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
  3. иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права.
  (2) При уважаване на осъдителен иск по предходната алинея съдът може по искане на ищеца да постанови:
  1. публикуване в два ежедневника на решението за сметка на нарушителя;
  2. преработване или унищожаване предмета на нарушението, а при наличие на умисъл - и на средствата, с които е извършено нарушението.
 • чл. 28, ал. 1 ЗПРПМ
  Искове за нарушение на патентни права
  Чл. 28. (1) Исковете за нарушение на патентни права могат да бъдат:
  1. установителен иск за факта на нарушението;
  2. иск за обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;
  3. иск за преустановяване от нарушителя на действия, нарушаващи патентни права.
 • чл. 28, ал. 2 ЗПРПМ
  Искове за нарушение на патентни права
  Чл. 28. [...] (2) При уважаване на осъдителен иск по предходната алинея съдът може по искане на ищеца да постанови:
  1. публикуване в два ежедневника на решението за сметка на нарушителя;
  2. преработване или унищожаване предмета на нарушението, а при наличие на умисъл - и на средствата, с които е извършено нарушението.
 • чл. 31 ЗПРПМ
  Договорна лицензия
  Чл. 31. (1) Заявеното или патентованото изобретение може да бъде предмет на лицензионен договор.
  (2) Чрез лицензионния договор може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия.
  (3) Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение само ако това е изрично уговорено в договора.
  (4) Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.
  (5) (отм., бр. 64 от 2006 г.)
 • чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ
  Договорна лицензия
  Чл. 31. [...] (3) Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение само ако това е изрично уговорено в договора.
 • чл. 31, ал. 3, изр. 2 ЗПРПМ
  Договорна лицензия
  Чл. 31. [...] (3) Изключителната лицензия трябва да е изрично уговорена. Лицензодателят по договор за изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва лицензираното изобретение само ако това е изрично уговорено в договора.
 • чл. 31, ал. 4 ЗПРПМ
  Договорна лицензия
  Чл. 31. [...] (4) Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.