Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 17а ЗППДОП /отм./
    Чл. 17а. При преобразуваните държавни предприятия в еднолични търговски дружества с държавно имущество имуществото, предоставено за стопанисване или управление на тези предприятия с акта на преобразуването, се предоставя в собственост на тези дружества, освен ако в него не е предвидено друго.