Закон за публичното предлагане на ценни книжа

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2 ЗППЦК
  Чл. 2. (1) Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния депозитар, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка-регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:
  1. акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;
  2. облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;
  3. други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.
  (2) Дълговите ценни книжа по смисъла на този закон изразяват прехвърлими вземания за предварително определен или определяем доход срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права. Дълговите ценни книжа могат да изразяват и други права, ако това не противоречи на закона.
  (3) Дялови ценни книжа по смисъла на този закон са:
  1. акциите в дружества;
  2. други ценни книжа, еквивалентни на акциите в дружества;
  3. други видове ценни книжа, които дават право на придобиване на акции и еквивалентни на тях ценни книжа посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че ценните книжа от този вид са издадени от емитента на базовите ценни книжа или от юридическо лице, принадлежащо към групата на този емитент.
  (4) Недялови ценни книжа са всички ценни книжа, които не са дялови ценни книжа по смисъла на ал. 3.
 • чл. 77ш ЗППЦК
  Чл. 77ш. (1) По смисъла на тази глава:
  1. "квалифицирани инвеститори" са: лицата по раздел I, т.1, 2, 3 и 4 от приложението към § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, както и лицата по раздел II от същото приложение, които при поискване се третират като професионални клиенти или които се смятат за приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 89, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, освен в случаите, когато те са поискали да бъдат третирани като непрофесионални клиенти; инвестиционните посредници, съответно банките съобщават при поискване класификацията си (критериите, по които са определили клиентите като квалифицирани инвеститори) на емитента, без да нарушават изискванията за защита на личните данни и разпоредбите за търговска тайна. Инвестиционните посредници имат право да третират като квалифицирани инвеститори свои клиенти, класифицирани като професионални;
  2. "малки и средни предприятия" са дружества, които съгласно последния си годишен или консолидиран отчет отговарят на поне две от следните условия:
  а) средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250;
  б) общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;
  в) нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро;
  3. "програма за предлагане" е план за продължително или периодично издаване в рамките на определен емисионен период на недялови ценни книжа, включително варанти във всякаква форма, от подобен вид и/или клас;
  4. "ценни книжа, издавани продължително или периодично" са емисии ценни книжа, издавани редовно в зависимост от инвеститорския интерес, или поне две отделни емисии ценни книжа от подобен вид и/или клас в продължение на една година;
  5. "потвърждаване на проспект" е положителното решение на комисията или съответния компетентен орган на държавата членка по произход в резултат от извършената проверка за пълнотата на(...)
 • чл. 81 ЗППЦК
  Чл. 81. (1) Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента и лицата, гарантиращи ценните книжа, както и на правата, свързани с ценните книжа. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.
  (2) Проспектът се подписва от емитента и предложителя или от лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, които декларират, че проспектът съответства на изискванията на закона.
  (3) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист, както и предложителят, лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, и лицето, гарантиращо ценните книжа отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
  (4) Отговорност по ал. 3 не може да възникне само въз основа на резюмето на проспекта, включително на неговия превод, освен ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо.
  (5) В проспекта се посочват ясно имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, на лицата по(...)
 • чл. 87а ЗППЦК
  Чл. 87а. (1) Когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена и за окончателния брой на предлаганите ценни книжа, в него се посочват максималната цена или критериите и/или условията за определяне на окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа. Ако информацията по изречение първо не бъде посочена в проспекта, лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, предвиден в проспекта, от представянето в комисията на информацията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа. За отказа си по изречение второ лицето не отговаря, освен ако е било недобросъвестно.
  (2) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни незабавно за уведомят комисията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа и да публикуват тази информация съгласно чл. 92а, ал. 5.
 • чл. 89 ЗППЦК
  Чл. 89. (1) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Когато емитент е банка, тази сметка се открива в друга банка.
  (2) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
  (3) Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, в срок до един месец от съобщението по чл. 84, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви.
  (4) В случая по ал.3 емитентът или предложителят е длъжен в деня на съобщението по чл.84, ал.3 да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, покана до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува в ежедневниците по чл.92а, ал.2.
 • чл. 90 ЗППЦК
  Чл. 90. Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, подава в комисията заявление за потвърждение на проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, като прилага:
  1. проспекта;
  2. устава на емитента;
  3. последния годишен финансов отчет на емитента, одитиран от регистриран одитор;
  4. други документи, определени с наредба.
 • чл. 92, ал. 1, т. 3 ЗППЦК
  Чл. 92. (1) Комисията отказва издаване на потвърждението по чл. 78, ал. 2 с писмено мотивирано решение, ако: [...]
  3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите на инвеститорите.
 • чл. 92а ЗППЦК
  Чл. 92а. (1) Емитентът или предложителят публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.
  (2) Съобщението по ал.1 се публикува най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както и на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.
  (3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане.
  (4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката, съответно на продажбата.
  (5) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността чрез публикуването му в пресата под формата на брошура или по друг подходящ начин не по-късно от началния срок на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.В случай че проспектът е предоставен на разположение на обществеността чрез публикация в пресата или чрез печатни екземпляри, разпространявани на местата, където се предлагат за записване или за продажба ценните книжа, проспектът се публикува и в електронна форма на интернет страницата на емитента или ако е приложимо, на финансовите институции, участващи в предлагането.
  (6) В случаите на първично публично предлагане на клас акции, които досега не са били допуснати до търговия на(...)
 • чл. 100а ЗППЦК
  Чл. 100а. (1) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите.Емитент на обезпечени облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи договор с довереник на облигационерите в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от Търговския закон не се прилагат.
  (2) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.
  (3) Довереникът се определя по избор на емитента. Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента най-малко две кандидатури за довереник, придружени от проекти на договори и съгласие на кандидатите за довереник, на първото общо събрание на облигационерите, ако довереникът не е посочен в предложението за записване на облигациите, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, съответно дава предварително съгласие за промяна на довереник.
  (4) Довереникът на облигационерите действа от свое име в случаите, определени в този закон и в договора по ал. 1.
  (5) Възнаграждението на довереника е за сметка на емитента.
  (6) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
  (7) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
  (8) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото(...)
 • чл. 100а, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 100а. (1) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите.Емитент на обезпечени облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи договор с довереник на облигационерите в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от Търговския закон не се прилагат.
 • чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК
  Чл. 100а. [...] (6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; предишна ал. 5, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
 • чл. 100а, ал. 7 ЗППЦК
  Чл. 100а. [...] (7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; предишна ал. 6, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
 • чл. 100а, ал. 8 ЗППЦК
  Чл. 100а. [...] (8) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото събрание се свиква от довереника на облигационерите по реда на чл. 214 от Търговския закон. Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.
 • чл. 100б ЗППЦК
  Чл. 100б. (1) Проспектът за емисията облигации както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон , когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа трябва да съдържа:
  1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
  2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви;
  3. условията, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас.
  4. условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна.
  (2) Коефициентът на покритие на разходите за лихви по ал. 1, т. 2 се изчислява, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви.
  (3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.
  (4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
  (5) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
  (6) Промени в(...)
 • чл. 100б, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 100б. (1) Проспектът за емисията облигации както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон , когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа трябва да съдържа:
  1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
  2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви;
  3. условията, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас.
 • чл. 100б, ал. 1, т. 4 ЗППЦК
  Чл. 100б. (1) Проспектът за емисията облигации както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон , когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа трябва да съдържа: [...]
  4. условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна.
 • чл. 100б, ал. 3 ЗППЦК
  Чл. 100б. [...] (3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.
 • чл. 100б, ал. 4 ЗППЦК
  Чл. 100б. [...] (4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
 • чл. 100б, ал. 6 ЗППЦК
  Чл. 100б. [...] (6) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3 - 5, са нищожни.
 • чл. 110в ЗППЦК
  Чл. 110в. (1) Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.
  (2) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.
 • чл. 100и ЗППЦК
  Чл. 100и. (1) Първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, се допуска след учредяване на обезпечението освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията. Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89. В случай на неуспешно първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, както и след изплащане на задълженията на емитента по обезпечена емисия облигации довереникът е длъжен да даде съгласие за заличаване на обезпеченията в тридневен срок от искането на емитента или на трето лице, предоставило обезпечението.
  (2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. До придобиване на имуществото набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора по чл. 100а.
  (3) При учредяване на обезпечението, а ако то е учредено преди сключването на договора - непосредствено след сключването му, както и в срокове, установени в договора, но най-малко веднъж годишно, както и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, довереникът възлага за сметка на емитента на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители извършването на оценка на заложеното и ипотекираното имущество по пазарна цена.
  (4) Първоначалната оценка на обезпечението по ал. 1 се прилага към проспекта на емисията облигации, а в останалите случаи оценките се прилагат към отчетите на емитента за изпълнение на задълженията си по заема.
 • чл. 110 ЗППЦК
  Чл. 110. (1) Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което:
  1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или
  2. има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или
  3. има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.
  (2) Публични са и дружествата по чл. 122, ал. 1.
  (3) Дружество по ал. 1, т. 1 става публично от вписване на съответното дружество или на увеличаването на неговия капитал в търговския регистър. То е длъжно в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър да подаде документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  (4) Дружество по ал. 1, т. 2 става публично от решението за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм., бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.).
  (6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от възникването му.
  (7) Комисията уведомява писмено дружеството по ал. 1 за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор в срок два работни дни.
  (8) Условията и редът за вписване и отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества се определят с наредба.
  (9) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни:
  1. да заявят за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър;
  2. да поискат допускане на всяка последваща емисия от акции за търговия на всеки регулиран пазар, до който е допусната емисия от същия клас в срок два работни дни от вписването в(...)
 • чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗППЦК
  Чл. 110. (1) Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което: [....] 2. има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или
 • чл. 110, ал. 6 ЗППЦК
  Чл. 110. [...] (6) В търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от възникването му.
 • чл. 111, ал. 9 ЗППЦК
  Чл. 111. [...] (9) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.
 • чл. 112 ЗППЦК
  Чл. 112. (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.
  (2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 . Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
  (3) Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество.
  (4) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.
  (5) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон , както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.
 • чл. 113 ЗППЦК
  Чл. 113. (1) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.
  (2) Алинея 1 не се прилага:
  1. за банки, инвестиционни посредници, застрахователни или други дружества, когато увеличаването на капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждане на капиталовата им адекватност в съответствие с изискванията на закона или им е приложена принудителна административна мярка, изискваща увеличаване на техния капитал по реда на чл. 195 от Търговския закон;
  2. когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.
 • чл. 114 ЗППЦК
  Чл. 114. (1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
  1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".
  4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква „а";
  5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на(...)
 • чл. 114, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 114. (1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
  1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
  3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".
  4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква „а";
  5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на(...)
 • чл. 114, ал. 1, т. 1, б. б ЗППЦК
  Чл. 114. (1) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
  1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
  б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;
 • чл. 114, ал. 2 ЗППЦК
  Чл. 114. [...] (2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.
 • чл. 114, ал. 4 ЗППЦК
  Чл. 114. [...] (4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто, от капитала на неговото дъщерно дружество.
 • чл. 114, ал. 5 ЗППЦК
  Чл. 114. [...] (5) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството който е разкрит публично по реда на чл. 100т. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Стойността на имуществото, предмет на сделките по ал. 3, е по-високата стойност съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 и ал. 3 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството който е разкрит публично по реда на чл. 100т.
 • чл. 114а ЗППЦК
  Чл. 114а. (1) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 . Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.
  (2) Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.
  (3) Управителният орган на дъщерното дружество представя на управителния орган на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок до 4 работни дни от получаването им.
  (4) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Заинтересованите членове на управителния орган на публичното дружество не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и ал. 2.
  (5) Сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2 , в които участват заинтересовани лица както и по чл. 114, ал. 1, т.(...)
 • чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 114а. (1) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 . Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.
 • чл. 115, ал. 5 ЗППЦК
  Чл. 115. [...] (5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.
 • чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 116. (1) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
  1. данните за акционера и пълномощника;
  2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
  3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
  4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
  5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
  6. дата и подпис.
 • чл. 116, ал. 2 ЗППЦК
  Чл. 116. [...] (2) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
 • чл. 116б ЗППЦК
  Чл. 116б. (1) Членовете на управителните и контролните органи на публично дружество са длъжни:
  1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
  2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
  а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
  б) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
  в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.
  (3) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да:
  1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;
  2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.
  (4) „Конфликт на интереси" по смисъла на ал. 1, т. 2, буква „б" е налице, когато има конфликт(...)
 • чл. 116в, ал. 6 ЗППЦК
  Чл. 116в. [...] (6) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.
 • чл. 118 ЗППЦК
  Чл. 118. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.
  (2) Лицата по ал. 1 могат:
  1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;
  2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
  3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
  4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
  (3) Правото по ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.
  (4) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и 3.
 • чл. 121 ЗППЦК
  Чл. 121. (1) За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
  (2) Ограниченията по чл. 3, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не се прилагат за дружества по чл. 110 от този закон и за дружества по чл. 263 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
 • чл. 126 ЗППЦК
  Чл. 126. (1) Всеки акционер, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон , има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1.
 • чл. 126, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 126. (1) Всеки акционер, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон , има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
 • чл. 126а ЗППЦК
  Чл. 126а. (отм., бр. 39 от 2005 г.)
  [Редакция към ДВ 61/2002]
  Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Всеки акционер, който е гласувал против решението на общото събрание за преобразуване, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, която е посочена в плана за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) Лицата по ал. 1 следва да внесат в дружеството искане за изкупуване на акции в срок 30 дни от датата на общото събрание.
  (3) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 2, но не преди вписване на преобразуването в търговския регистър новообразуваното дружество или новообразуваните дружества, съответно приемащото дружество, при вливане е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1, отправили искане.
 • чл. 126е ЗППЦК
  Чл. 126е. Всеки акционер в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, посочена в одобрения от комисията доклад на управителния орган на това дружество, ако е гласувал против решението на общото събрание за одобрение на договора или на последващо негово изменение. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
  (2) В договора може да бъде предвидено правото на лицата по ал. 1 вместо изкупуване от публичното дружество да искат всички или част от притежаваните от тях акции в публичното дружество да бъдат заменени с акции в дружеството - насрещна страна по договора. В този случай докладът на управителния орган по чл. 126в трябва да съдържа данни за правата по акциите на контролиращото дружество и обосновка, въз основа на общоприети икономически методи, на справедливата цена на акциите на контролиращото дружество и на съотношението им на замяна с акции на публичното дружество.
  (3) Лицата по ал. 1 следва да внесат в съответното публично дружество искане за изкупуване или за замяна на акции в срок 30 дни от датата на общото събрание.
  (4) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 3, но не преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие публичното дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите, отправили искане.
 • чл. 127 ЗППЦК
  Чл. 127. (1) Издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти има действие от регистрацията им в Централния депозитар.
  (2) Централният депозитар е акционерно дружество с едностепенна система на управление и с предмет на дейност:
  1. откриване и водене на сметки за финансови инструменти по ал. 1;
  2. регистриране на сделки с финансови инструменти по ал. 1;
  3. водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти по ал. 1;
  4. администриране на финансови инструменти, включително водене на книгите за безналични акции и облигации;
  5. обездвижване на финансови инструменти в случаите по чл. 141, ал. 2 ;
  6. други дейности, определени в наредбата по чл. 140.
  (3) Централният депозитар не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейностите по ал. 2.
  (4) Централният депозитар не може да:
  1. дава заеми или обезпечава вземания на трети лица;
  2. издава облигации;
  3. получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната.
  (5) Централният депозитар формира фонд „Резервен" по реда на чл. 246 от Търговския закон и гаранционен фонд по реда на чл. 132.
  (6) (отм., бр. 57 от 2011 г.)
  (7) Централният депозитар трябва да разполага с квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно извършване на дейностите по ал. 2.
  (8) Към Централния депозитар се създава арбитражен съд. Общото събрание на Централния депозитар приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.
  (9) Централният депозитар не може да бъде прекратен по решение на общото събрание. За Централния депозитар не се открива производство по несъстоятелност.
 • чл. 135 ЗППЦК
  Чл. 135. (1) Дружествата с емисия от безналични финансови инструменти са длъжни да ги регистрират в Централния депозитар по ред, определен в наредбата по чл. 140. Регистрацията на емисията от финансови инструменти в Централния депозитар може да се закрие след представяне на решението на комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  (2) Централният депозитар може да откаже извършването на регистрация, ако:
  1. не са налице всички необходими данни или документи или те не са подадени по надлежния ред;
  2. липсват определените реквизити или има неточности и противоречия в данните по т. 1;
  3. наличността по сметките на прехвърлителя или приобретателя е недостатъчна за извършването на операцията по сделката в рамките на периода за сетълмент, установен с правилника на Централния депозитар;
  4. съществуват несъответствия при сравнение между данните, представени от прехвърлителя и от приобретателя;
  5. съществуват нормативно установени забрани или ограничения;
  6. са налице други случаи, предвидени в наредбата по чл. 140.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1, 2 и 4 Централният депозитар изисква чрез съответния член отстраняването на недостатъците в определен срок, като изпраща указания за това. В случаите по ал. 2, т. 3 сделките се уреждат при условия и по ред, предвидени в правилника на Централния депозитар.
 • чл. 138 ЗППЦК
  Чл. 138. Придобиването на финансови инструменти на регулиран пазар от добросъвестно лице е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател.
  (2) Сключените и приети за изпълнение сделки с финансови инструменти от Централния депозитар се приключват съгласно правилника на Централния депозитар, независимо от оспорвания и от предявени искове. Изключения се допускат в случаите, предвидени в наредбата по чл. 140. Обезщетенията за вреди се уреждат съгласно търговското и гражданското законодателство.
  (3) Редът за поправяне на грешните вписвания, извършени от Централния депозитар, се урежда в наредбата по чл. 140.
 • чл. 149б ЗППЦК
  Чл. 149б. (1) Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество и иска да придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията. Член 149, ал. 3, 4 и 12 се прилагат съответно.
  (2) Предложителят по ал. 1 е длъжен да закупи, съответно да замени, всички акции с право на глас на приелия предложението акционер. Ако броят на депозираните акции с право на глас от страна на всички акционери, приели предложението, надвишава общото количество акции по търговото предложение, предложителят закупува или заменя акции от всеки от приелите акционери съразмерно на депозираните от тях акции.
  (3) Лицето по ал. 1 може да определи минималния брой акции, които следва да му бъдат предложени за придобиване, за да бъде това предложение валидно.
  (4) Комисията може да спре търговията с акции на дружеството, чиито акции са обект на търговото предложение, ако това се налага с оглед на принципите по чл. 150, ал. 1.
 • чл. 172, ал. 4 ЗППЦК
  Чл. 172. (отм., бр. 77 от 2011 г.) [...] (4) Банката депозитар не може да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество освен за вземанията си по договора за депозитарни услуги.
 • чл. 212, ал. 1 ЗППЦК
  Чл. 212. (1) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може:
  1. да ги задължи да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок;
  2. при определен от нея дневен ред да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните от нея лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
  3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;
  4. да спре за срок до 10 последователни работни дни продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа;
  5. да откаже издаването на потвърждение на проспект за нова емисия на ценни книжа;
  6. да разпореди писмено на поднадзорно лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;
  7. да назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;
  8. да назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, на поднадзорно лице; разходите са за сметка на проверяваното лице;
  9. да вземе решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорни фондове. 10. да спре окончателно(...)
 • пар. 10, ал. 5 ПЗР ЗППЦК
  § 10. [...] (5) Емисиите от акции, за които е взето решение да бъдат продадени изцяло или частично по реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол , са безналични и за тях чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага, без да е необходимо в уставите на дружествата да се вписват промените. Общото събрание на дружество, което е престанало да бъде публично, може да вземе решение за превръщане на акциите си в налични и за включване в устава на условия за тяхното прехвърляне.