Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

AJAX progress indicator
 • чл. 25 ЗПКОНПИ
  Чл. 25. Прокурорът, който е компетентен да разгледа досъдебното производство или преписката за престъпление по чл. 108, ал. 1, незабавно уведомява директора на съответната дирекция за:
  1. постановленията, с които се отказва образуване на досъдебно производство;
  2. постановленията, с които досъдебното производство се спира или прекратява на основанията по чл. 108, ал. 2;
  3. постановленията, с които досъдебното производство се спира на основанията по чл. 108, ал. 3;
  4. внасянето на обвинителен акт, на постановление с предложение за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или на споразумение за решаване на делото в съда;
  5. наложените обезпечителни мерки върху имуществото на обвиняемия.
 • чл. 108 ЗПКОНПИ
  Чл. 108. (1) Проверката по чл. 107, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по:
  1. член 108а, ал. 1 - 3 и чл. 109, ал. 3;
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. член 142;
  4. членове 155, 156, чл. 158а, ал. 2 и чл. 159, ал. 5;
  5. членове 159а - 159г;
  6. член 196а;
  7. член 199;
  8. членове 201 - 203;
  9. член 208, ал. 3, 4 и 5;
  10. член 209, ал. 1 и 2, чл. 210, 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5 и чл. 212а;
  11. членове 213а - 214;
  12. член 215, ал. 2, т. 1 и 3;
  13. член 219, ал. 3 и 4, чл. 220, ал. 2 и чл. 225в, ал. 1 и 2;
  14. член 227в, ал. 2;
  15. член 233, ал. 1 и 2, чл. 234, ал. 2, чл. 234а, 234б и чл. 235, ал. 3 - 5;
  16. членове 242 и 242а;
  17. членове 243 - 246, чл. 248а, ал. 5 и чл. 249 - 252;
  18. член 253, чл. 253а, ал. 1 и 2, чл. 253б, чл. 254б, ал. 2, чл. 255 - 256, чл. 259 и чл. 260, ал. 1;
  19. член 280;
  20. членове 282, 283 и 283а;
  21. членове 301 - 305а, чл. 307в и 307г;
  22. член 308, ал. 2 и 3 и чл. 310, ал. 1;
  23. член 321, ал. 1 - 3 и 6, чл. 321а, ал. 1 и 2 и чл. 327, ал. 1 - 3;
  24. член 337, ал. 1 - 4, чл. 339, ал. 2 и чл. 346, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 6;
  25. член 354а, ал. 1, 2 и 4, чл. 354б, ал. 4 - 6 и чл. 354в, ал. 1 - 3 от Наказателния кодекс.
  (2) Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление по ал. 1 поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като:
  1. е последвала амнистия;
  2. е изтекла предвидената в закона давност;
  3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
  4. деецът е починал;
  5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.
  (3) Проверката започва и когато наказателното производство за престъпление по ал. 1 е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като:
  1. след(...)
 • чл. 108, ал. 4 ЗПКОНПИ
  Чл. 108. [...] (4) Проверката по тази глава започва и продължава независимо от спирането или прекратяването на наказателното производство.
 • чл. 154, ал. 3 ЗПКОНПИ
  Чл. 154. [...] (3) При подаването на исковата молба Комисията не внася държавна такса.
 • чл. 156, ал. 4, т. 2 ЗПКОНПИ
  Чл. 156. [...] (4) В производството пред съда Комисията представя доказателства за: [...]
  2. обстоятелствата по чл. 108, 109 и 111;