Закон за потребителския кредит /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 5 ЗПК /отм./
  Чл. 5. (1) Страни по договора за потребителски кредит са потребителят и кредиторът.
  (2) Потребител е всяко физическо лице, което е страна по договор за потребителски кредит и не действа в рамките на своята професионална или търговска дейност.
  (3) Кредитор е всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, което предоставя потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност.
 • чл. 7, т. 7 ЗПК /отм./
  Чл. 7. Договорът за потребителски кредит се изготвя на ясен и разбираем език и съдържа: [...]
  7. условията, при които посочените в т. 6 разходи по кредита могат да бъдат променяни;
 • чл. 7, т. 8 ЗПК /отм./
  Чл. 7. Договорът за потребителски кредит се изготвя на ясен и разбираем език и съдържа: [...]
  8. условията за издължаване на кредита от потребителя, включително размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски и ако е възможно, общия размер на тези плащания;
 • чл. 14 ЗПК /отм./
  Чл. 14. (1) Когато не са спазени изискванията на чл. 6, чл. 7, т. 4 - 14, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 10, договорът за потребителски кредит е недействителен.
  (2) Когато договорът за потребителски кредит е обявен за недействителен, потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита.
 • чл. 14, ал. 1 ЗПК /отм./
  Чл. 14. (1) Когато не са спазени изискванията на чл. 6, чл. 7, т. 4 - 14, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 10, договорът за потребителски кредит е недействителен.