Закон за публичните финанси

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 12, ал. 1 ЗПФ
    Чл. 12. (1) Централният бюджет се администрира от министъра на финансите в съответствие с изискванията на този закон, на закона за държавния бюджет за съответната година и в изпълнение на актове на Министерския съвет.
  • чл. 16, ал. 1 ЗПФ
    Чл. 16. (1) Данъчно-осигурителните и неданъчните приходи се набират от физически и юридически лица въз основа съответно на закон или на друг нормативен акт, административен акт или договор.