Закон за промишления дизайн

AJAX progress indicator
 • чл. 1 ЗПД
  Предмет
  Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.
  (2) (отм., бр. 35 от 2010 г.)
 • чл. 11 ЗПД
  Основания за регистрация
  Чл. 11. (1) Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.
  (2) Не се регистрира:
  1. дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
  2. дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
  3. дизайн, чиито(...)
 • чл. 12 ЗПД
  Новост
  Чл. 12. (1) Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по(...)
 • чл. 23 ЗПД
  Преждеползване
  Чл. 23. Лице, което до датата на подаване на заявка за регистрация на дизайн добросъвестно е използвало на територията на Република България дизайна или е извършило необходимата подготовка за това, има право да го използва в същия обем и след тази дата.
 • чл. 29 ЗПД
  Заличаване на регистрацията
  Чл. 29. (1) Регистрацията се заличава по искане на всяко лице, когато дизайнът:
  1. е регистриран в противоречие с чл. 3 или чл. 11, ал. 1 ;
  2. е изключен от закрила съгласно чл. 11, ал. 2 ;
  3. е идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 на дизайн, станал(...)
 • чл. 30, ал. 2 ЗПД
  Правни последици от заличаването
  Чл. 30. [...] (2) Заличаването на регистрацията не засяга:
  1. влезлите в сила решения по искове за нарушение, доколкото са били изпълнени преди заличаването;
  2. лицензионните договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако е уговорено друго.
 • чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПД
  Правни последици от заличаването
  Чл. 30. [...] (2) Заличаването на регистрацията не засяга:
  1. влезлите в сила решения по искове за нарушение, доколкото са били изпълнени преди заличаването;
 • чл. 57 ЗПД
  Искове за нарушение
  Чл. 57. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат:
  1. иск за установяване факта на нарушението;
  2. иск за преустановяване на нарушението;
  3. иск за обезщетение за вреди;
  4. иск за изземване и унищожаване на продуктите, предмет на нарушението,(...)
 • чл. 57, ал. 1 ЗПД
  Искове за нарушение
  Чл. 57. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат:
  1. иск за установяване факта на нарушението;
  2. иск за преустановяване на нарушението;
  3. иск за обезщетение за вреди;
  4. иск за изземване и унищожаване на продуктите, предмет на нарушението,(...)
 • чл. 57, ал. 1, т. 1 ЗПД
  Искове за нарушение
  Чл. 57. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат: [...]
  1. иск за установяване факта на нарушението;
 • чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗПД
  Искове за нарушение
  Чл. 57. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат: [...]
  2. иск за преустановяване на нарушението;
 • чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗПД
  Искове за нарушение
  Чл. 57. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат: [...]
  4. иск за изземване и унищожаване на продуктите, предмет на нарушението, както и на средствата за неговото извършване.
 • чл. 57а ЗПД
  Определяне на обезщетението
  Чл. 57а. (1) Обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.
  (2) При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства,(...)
 • чл. 57ж ЗПД
  Привременни мерки
  Чл. 57ж. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) При нарушение на правото върху дизайн или когато има достатъчно данни да се смята, че такова(...)
 • чл. 57ж, ал. 1 ЗПД
  Привременни мерки
  Чл. 57ж. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) При нарушение на правото върху дизайн или когато има достатъчно данни да се смята, че такова(...)
 • чл. 57ж, ал. 1, т. 2 ЗПД
  Привременни мерки
  Чл. 57ж. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) При нарушение на правото върху дизайн или когато има достатъчно данни да се смята, че такова(...)
 • чл. 57ж, ал. 4 ЗПД
  Привременни мерки
  Чл. 57ж. [...] (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Привременните мерки по ал. 1, т. 2 и 3 се налагат от съдебния изпълнител, който извършва действието едновременно с връчването на съобщението за налагане на мярката в тридневен срок от постъпването на(...)
 • чл. 58 ЗПД
  Искове за служебен дизайн
  Чл. 58. (1) Всяко заинтересувано лице може да предяви иск за установяване на служебен дизайн.
  (2) Искът се предявява най-късно до една година от узнаването за регистрацията.
  (3) При спорове по чл. 17, ал. 2 страната, несъгласна с определеното възнаграждение,(...)
 • чл. 59 ЗПД
  Искове за преждеползване
  Чл. 59. Всяко заинтересувано лице може да предяви иск за установяване на преждеползване.