Закон за пътищата

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗП
  Чл. 3. (1) Пътищата са републикански и местни.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.; доп., бр. 47 от 2012 г.) Републикански пътища са автомагистралите,скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа.
  (3) Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 75 от 2009 г.) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините.
  (5) Класификацията на републиканските пътища се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (6) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет след съгласие на общинските съвети на съответните общини.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Автомагистралите са национални обекти. Те са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:
  1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране;
  2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;
  3. вливането и отливането на движението е само на определени места;
  4. нямат директни връзки към съседните прилежащи територии.
  5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) имат площадки за краткотраен отдих;
  6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) имат предпазна телена ограда.
  (8) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Скоростните пътища са национални обекти. Те са специално изградени и(...)
 • чл. 8 ЗП
  Чл. 8. (1) Пътищата са публична и частна собственост.
  (2) Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.
  (3) Общинските пътища са публична общинска собственост.
  (4) Частните пътища са собственост на отделни юридически или физически лица.
  (5) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 5.
 • чл. 8, ал. 2 ЗП
  Чл. 8. [...] (2) Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.
 • чл. 8, ал. 3 ЗП
  Чл. 8. [...] (3) Общинските пътища са публична общинска собственост.
 • чл. 30 ЗП
  Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.; бр., 69 от 2008 г.) Агенцията осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища.
  (2) (Нова - ДВ., бр. 55 от 2011 г.; изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; отм., бр. 30 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.; бр., 69 от 2008 г.; предишна ал. 2, изм. и доп., бр. 55 от 2011 г.; доп., бр. 16 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) Агенцията и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона.
  (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 000 души.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2015 г., в сила от 06.02.2015 г.) При постигната взаимна договореност между агенцията и общините дейностите по ал. 5 могат да се осъществяват съвместно от тях при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона.
 • чл. 30, ал. 4 ЗП
  Чл. 30. [...] (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.
 • чл. 31 ЗП
  Чл. 31. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините.
 • чл. 32 ЗП
  Чл. 32. Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се осъществяват от техните собственици.
 • пар. 1, т. 8 ДР ЗП
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) "Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.