Закон за особените залози

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 2, ал. 1 ЗОЗ
  Учредяване на залог и форма на договора
  Чл. 2. (1) Залогът се учредява чрез вписване в Централния регистър на особените залози или в предвидения друг регистър въз основа на договор за особен залог.
 • чл. 4 ЗОЗ
  Заложено имущество
  Чл. 4. (1) При условията и по реда на този закон могат да се залагат:
  1. движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;
  2. машини и съоръжения;
  3. вземания, безналични ценни книжа и дялове на колективни инвестиционни схеми;
  4. дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност;
  5. права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни;
  6. търговски предприятия;
  7. селскостопанска продукция, суровини, стоки и материали;
  8. съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа както и дялове на колективни инвестиционни схеми.
  (2) Заложеното имущество може да е и родово определено или бъдещо. Бъдеща реколта може да се залага или от текущата, или от следващата стопанска година.
  (3) Заложното право се разпростира и върху лихвите по заложеното вземане.
  (4) Когато заложената вещ бъде преработена или присъединена, залогът следва новата вещ.
 • чл. 4, ал. 1, т. 6 ЗОЗ
  Заложено имущество
  Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) При условията и по реда на този закон могат да се залагат: [...] 6. търговски предприятия;
 • чл. 4, ал. 2 ЗОЗ
  Заложено имущество
  Чл. 4. [...] (2) Заложеното имущество може да е и родово определено или бъдещо. Бъдеща реколта може да се залага или от текущата, или от следващата стопанска година.
 • чл. 5 ЗОЗ
  Обезпечено вземане
  Чл. 5. (1) Обезпеченото вземане може да бъде индивидуално или родово определено, както и условно или бъдещо.
  (2) Залогът обезпечава вземането и всички лихви и неустойки върху него.
 • чл. 5, ал. 1 ЗОЗ
  Обезпечено вземане
  Чл. 5. (1) Обезпеченото вземане може да бъде индивидуално или родово определено, както и условно или бъдещо.
 • чл. 6 ЗОЗ
  Залагане на обезпеченото вземане
  Чл. 6. Залогът, учреден по реда на този закон, следва обезпеченото вземане, когато то бъде заложено.
 • чл. 7 ЗОЗ
  Погасяване на залога
  Чл. 7. Залогът се погасява, ако трето лице придобие по сделка, извършена от залогодателя в кръга на обикновената му дейност по занятие, права върху заложеното имущество, които са несъвместими със заложното право.
 • чл. 8, ал. 2, т. 2 ЗОЗ
  Права на залогодателя
  Чл. 8. [..] (2) Залогодателят, който запазва държането на заложеното имущество, има право: [...]
  2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) да извършва сделки на разпореждане със заложеното имущество съгласно чл. 7.
 • чл. 9, ал. 4 ЗОЗ
  Задължения на залогодателя
  Чл. 9. [...] (4) Залогодателят не може да се разпорежда със заложеното имущество след вписване на пристъпване към изпълнение. Извършените от залогодателя разпореждания със заложеното имущество след вписаното пристъпване към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и присъединените кредитори по чл. 40.
 • чл. 10, ал. 1 ЗОЗ
  Права на заложния кредитор
  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Заложният кредитор има право да се удовлетвори по предпочитание от:
  1. цената на заложеното имущество или от полученото за него обезщетение;
  2. полученото от залогодателя срещу отчуждаването на заложеното имущество;
  3. равностойността на имуществото по т. 1 или 2, както и от равностойността на заложеното имущество, в случай че това имущество не може да бъде отделено от останалото имущество на залогодателя или от имуществото на трето лице, при условие че заложното му право е противопоставимо на това лице;
  4. доходите от заложеното имущество, включително лихвите по заложеното вземане, или от получената при събиране на заложеното вземане сума.
 • чл. 10, ал. 1, т. 1 ЗОЗ
  Права на заложния кредитор
  Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Заложният кредитор има право да се удовлетвори по предпочитание от:
  1. цената на заложеното имущество или от полученото за него обезщетение;
 • чл. 12 ЗОЗ
  Противопоставимост на права
  Чл. 12. (1) Учреденият при условията и по реда на този закон залог е противопоставим на трети лица от момента на вписването му.
  (2) Залогът на вземане, договорът за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, договорът за лизинг и запорът не може да се противопоставят на кредитора, в полза на когото при условията и по реда на този закон се учредява залог върху вземане или върху продадено, отдадено на лизинг или запорирано имущество, ако не са вписани в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя.
  (3) Когато този закон предвижда вписване в друг регистър, противопоставимостта възниква от вписването в другия регистър.
 • чл. 12, ал. 1 ЗОЗ
  Противопоставимост на права
  Чл. 12. (1) Учреденият при условията и по реда на този закон залог е противопоставим на трети лица от момента на вписването му.
 • чл. 12, ал. 2 ЗОЗ
  Противопоставимост на права Чл. 12. [...] (2) Залогът на вземане, договорът за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, договорът за лизинг и запорът не може да се противопоставят на кредитора, в полза на когото при условията и по реда на този закон се учредява залог върху вземане или върху продадено, отдадено на лизинг или запорирано имущество, ако не са вписани в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя.
 • чл. 13, ал. 1 ЗОЗ
  Придобиване на права върху заложеното имущество
  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Всяко лице, на което залогът може да бъде противопоставен, придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на залогодател.
 • чл. 16, ал. 3 ЗОЗ
  Ред на вземането, обезпечено с особен залог
  Чл. 16. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Вземането, обезпечено с особен залог, се удовлетворява до размера по чл. 10, ал. 1, т. 3 предпочтително от цялото имущество на залогодателя преди вземанията по чл. 136, ал. 1, т. 5 от Закона за задълженията и договорите, съответно преди вземанията по чл. 722, ал. 1, т. 3 от Търговския закон.
 • чл. 17 ЗОЗ
  Залог на вземане
  Чл. 17. (1) Залогът на вземане има действие спрямо длъжника по заложеното вземане след съобщаването му.
  (2) Съобщението може да се направи както от залогодателя, така и от заложния кредитор и съдържа:
  1. изявление, че вземането се залага;
  2. описание на вземането и на заложената част;
  3. данните за вписването на залога в регистъра.
  (3) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложеното вземане без съгласието на заложния кредитор.
  (4) До датата на вписване на пристъпването към изпълнение залогодателят може да събира заложеното вземане и неговите плодове, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Когато в договора за залог е предвидено ограничение за длъжника да събира заложеното вземане или неговите плодове, тези ограничения се включват в съобщението по ал. 2, за да имат действие за длъжника по заложеното вземане.
  (5) Когато върху заложеното вземане бъде наложен запор преди пристъпване към изпълнение от заложния кредитор по реда на този закон, удовлетворяването на заложния кредитор се извършва чрез присъединяването му към изпълнителното производство, по което е наложен запорът.
 • чл. 17, ал. 1 ЗОЗ
  Залог на вземане
  Чл. 17. (1) Залогът на вземане има действие спрямо длъжника по заложеното вземане след съобщаването му.
 • чл. 17, ал. 3 ЗОЗ
  Залог на вземане
  Чл. 17. [...] (3) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложеното вземане без съгласието на заложния кредитор.
 • чл. 21 ЗОЗ
  Залог на търговско предприятие
  Чл. 21. (1) Договорът за залог на търговско предприятие се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и за учредяването на залога е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п от Търговския закон.
  (2) Подлежащите на вписване по този закон обстоятелства относно залог на търговско предприятие се вписват в търговския регистър по делото на залогодателя.
  (3) Договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния специален регистър, който се води за такива активи. Разпоредбите на чл. 7 и чл. 8, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
  (4) Когато в търговското предприятие е включен недвижим имот, заложното право се разпростира и върху всички подобрения и приращения в имота, освен ако е уговорено друго.
  (5) За преобразуване на залогодателя по реда на глава шестнадесета от Търговския закон се изисква съгласие на заложния кредитор, което подлежи на вписване.
  (6) Освен ако между далия съгласие за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго при преобразуване на залогодателя чрез разделяне и отделяне и чрез промяна на правната форма залогът на търговско предприятие следва и търговските предприятия на всички новоучредени дружества.
  (7) Освен ако между далия съгласие за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго при преобразуване на залогодателя чрез вливане, сливане, разделяне чрез придобиване, отделяне чрез придобиване и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик залогът на търговско предприятие преминава само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя. В срока на отделното управление заложният кредитор може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок, кредиторът може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодателя, като търговско предприятие по реда на този(...)
 • чл. 21, ал. 2 ЗОЗ
  Залог на търговско предприятие
  Чл. 21. [...] (2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подлежащите на вписване по този закон обстоятелства относно залог на търговско предприятие се вписват в търговския регистър по делото на залогодателя.
 • чл. 26 ЗОЗ
  Подлежащи на вписване обстоятелства и обявяване на актове
  Чл. 26. (1) В съответния регистър по чл. 12 на вписване подлежат следните обстоятелства:
  1. името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липсата на такъв - датата на раждане или номерът и партидата на вписването в съответния регистър, съответно адрес и адрес на управление, на:
  а) длъжника;
  б) залогодателя;
  в) заложния кредитор;
  г) купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
  д) ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;
  е) лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение;
  2. описание на обезпеченото вземане и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и размерът на сумата, за която е учреден залогът;
  3. описание на заложеното, съответно продаденото със запазване на собствеността до изплащане на цената или отдаденото на лизинг имущество и неговата цена, ако е посочена; 4. срокът на залога;
  5. условието на залога;
  6. съгласието на заложния кредитор по чл. 8, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5.
  (2) За да имат действие за залога, в съответния регистър се вписват и:
  1. прехвърлянето на обезпеченото вземане, съответно на правата на продавача и на лизингодателя;
  2. встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6, както и встъпването в обезпеченото вземане, съответно в правата на продавача и на лизингодателя;
  3. подновяването и заместването в задължението.
  (3) На вписване подлежат и:
  1. запорът върху имущество по чл. 4;
  2. запорът върху обезпеченото вземане;
  3. подновяването на вписването;
  4. пристъпването към изпълнение;
  5. изоставянето на изпълнението;
  6. данните по ал. 1, т. 1 на депозитаря;
  7. данните по ал. 1, т. 1 на управителя на предприятието;
  8. поканата от търговеца до заложния кредитор за назначаване на управител на предприятие;
  9. решението за откриване на производство по(...)
 • чл. 26, ал. 1 ЗОЗ
  Подлежащи на вписване обстоятелства и обявяване на актове
  Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.; доп., бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) В съответния регистър по чл. 12 на вписване подлежат следните обстоятелства:
  1. името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липсата на такъв - датата на раждане или номерът и партидата на вписването в съответния регистър, съответно адрес и адрес на управление, на:
  а) длъжника;
  б) залогодателя;
  в) заложния кредитор;
  г) купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената; д) ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;
  е) лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение;
  2. описание на обезпеченото вземане и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и размерът на сумата, за която е учреден залогът;
  3. описание на заложеното, съответно продаденото със запазване на собствеността до изплащане на цената или отдаденото на лизинг имущество и неговата цена, ако е посочена;
  4. срокът на залога;
  5. условието на залога;
  6. съгласието на заложния кредитор по чл. 8, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5.
 • чл. 26, ал. 2, т. 4 ЗОЗ
  Подлежащи на вписване обстоятелства
  Редакция към ДВ, бр. 50 от 01.07.2016 г.:
  Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.; доп., бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 100 от 2008 г.) [...] (2) В регистъра се вписват и: [...] 4. придобиването на права върху заложеното имущество;
 • чл. 30, ал. 1 ЗОЗ
  Действие на вписването
  Чл. 30. (1) Вписаното обстоятелство се счита известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.
 • чл. 32 ЗОЗ
  Вписване на пристъпване към изпълнение
  Чл. 32. (1) Заложният кредитор с първи по ред залог може да впише пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество в случай на неизпълнение на обезпеченото със залог по този закон задължение.
  (2) Кредиторът е длъжен да заяви за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение, и да извести залогодателя за започване на изпълнението. Кредиторът има същите задължения и когато изостави изпълнението.
  (3) С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. Той има право да вземе мерки за запазването му, да го управлява и да го продаде.
  (4) Извършените от длъжника сделки на управление и разпореждане със заложеното имущество след вписване на пристъпването към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и на присъединените кредитори по чл. 40, които се удовлетворяват от заложеното имущество, независимо от извършените сделки с него.
  (5) Кредитор с последващ залог може да впише пристъпването към изпълнение само ако предходните заложни кредитори са дали съгласие. Съгласията на заложните кредитори по изречение първо се дават с нотариална заверка на подписа и се вписват в съответния регистър, в който е вписан залогът.
  (6) При липса на съгласие от предходните заложни кредитори кредиторът с последващ залог може да впише пристъпване към изпълнение само след като е удовлетворил всички предходни кредитори. В този случай той встъпва в правата им.
  (7) Не може да впише пристъпване към изпълнение кредитор, чийто залог е вписан след вписан запор по реда на този закон върху същото имущество.
 • чл. 32, ал. 1 ЗОЗ
  Вписване на пристъпване към изпълнение
  Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Заложният кредитор с първи по ред залог може да впише пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество в случай на неизпълнение на обезпеченото със залог по този закон задължение.
 • чл. 32, ал. 2 ЗОЗ
  Конкуренция
  Чл. 32а. [...] (2) Насочването на изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на заложеното по този закон имущество не спира започнатото изпълнение по чл. 32.
 • чл. 32, ал. 3 ЗОЗ
  Вписване на пристъпване към изпълнение
  Чл. 32. [...] (3) С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. Той има право да вземе мерки за запазването му, да го управлява и да го продаде.
 • чл. 32, ал. 4 ЗОЗ
  Вписване на пристъпване към изпълнение
  Чл. 32. [...] (4) Извършените от длъжника сделки на управление и разпореждане със заложеното имущество след вписване на пристъпването към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и на присъединените кредитори по чл. 40, които се удовлетворяват от заложеното имущество, независимо от извършените сделки с него.
 • чл. 32, ал. 5 ЗОЗ
  Вписване на пристъпване към изпълнение
  Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм., бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) [...] (5) Кредитор с последващ залог може да впише пристъпването към изпълнение само ако предходните заложни кредитори са дали съгласие. Съгласията на заложните кредитори по изречение първо се дават с нотариална заверка на подписа и се вписват в съответния регистър, в който е вписан залогът.

  [Редакция към ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г.]
  (5) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2008 г.) До извършване на публичната продан заложният кредитор, който е пристъпил към изпълнение, може да поиска от съдебния или от публичния изпълнител предаване на заложеното имущество въз основа на удостоверение за вписано пристъпване към изпълнение. До изготвяне на разпределението от съдебния или от публичния изпълнител обезпеченият кредитор може да се присъедини въз основа на извлечение за вписан залог.

  [Редакция към ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.]
  (5) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Не се пристъпва към изпълнение, ако е вписан запор, възбрана или съобщение за доброволно изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • чл. 32а ЗОЗ
  Конкуренция
  Чл. 32а. (1) Заложеното имущество, върху което е насочено изпълнението по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди вписване на пристъпване към изпълнение по реда на този закон, се продава от съдебния или от публичния изпълнител.
  (2) Насочването на изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на заложеното по този закон имущество не спира започнатото изпълнение по чл. 32.
 • чл. 33, ал. 1 ЗОЗ
  Съобщение до залогодателя
  Чл. 33. (1) Съобщението до залогодателя за пристъпване към изпълнение е в писмена форма и съдържа:
  1. изявление, че се пристъпва към изпълнение, с посочване на данните за вписването на това обстоятелство в регистъра;
  2. описание на вземането и каква част от него се търси;
  3. описание на заложеното имущество;
  4. избор на начин на изпълнение при залог на търговско предприятие.
 • чл. 34 ЗОЗ
  Мерки за запазване на заложеното имущество
  Чл. 34. Заложният кредитор има право:
  1. да получи държането на заложеното имущество включително да получи търговските книги на залогодателя, когато предмет на залога е цяло търговско предприятие;
  2. да извести третото задължено лице за започването на изпълнението, ако изпълнението се насочва върху вземане на залогодателя;
  3. да иска от държавните органи, които водят на отчет заложеното имущество, да отразят неговото преминаване в разпореждане на заложния кредитор. Съответните държавни органи са длъжни да отразят това обстоятелство в регистър, в който се води на отчет заложеното имущество.;
  4. да вземе мерки за:
  а) запазване, поддържане и застраховане на заложеното имущество;
  б) получаване на доходи от заложеното имущество включително като го отдава под наем на трети лица;
  в) увеличаване на продажната цена или намаляване на разходите за продажбата.
 • чл. 34, т. 2 ЗОЗ
  Мерки за запазване на заложеното имущество
  Чл. 34. Заложният кредитор има право: [...]
  2. да извести третото задължено лице за започването на изпълнението, ако изпълнението се насочва върху вземане на залогодателя;
 • чл. 36 ЗОЗ
  Оспорване
  Чл. 36. (1) Залогодателят може да оспори вземането или заложното право по общия исков ред, а когато е образувано производство по принудително изпълнение - по реда на чл. 439 от Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението по този закон, може да предяви иск срещу залогодателя и заложния кредитор, за да установи, че залогът му е непротивопоставим или че имуществото, върху което е насочено изпълнението, не принадлежи на залогодателя.
 • чл. 37 ЗОЗ
  Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
  Чл. 37. (1) Вписалият пристъпване към изпълнение заложен кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение.
  (2) Продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената на депозитаря.
  (3) При продажбата кредиторът е длъжен да положи грижата на добър търговец и да обяви в съответния регистър, че продава заложеното имущество, както и условията за продажбата му.
  (4) В обявлението за продажбата се посочват:
  1. данни за залогодателя;
  2. описание на продаваното имущество;
  3. минималната цена, на която се приемат предложенията;
  4. редът и начинът на продажба;
  5. мястото и денят, в който ще се извърши продажбата;
  6. крайният срок за приемане на предложенията за закупуване на заложеното имущество.
  (5) Обявлението за продажба на заложеното имущество се обявява в съответния регистър и се предоставя за публикуване в специалния бюлетин на Министерството на икономиката в срок най-малко 14 дни преди изтичане на срока за продажбата.
  (6) В първото обявление за продажба продажната цена на недвижимия имот не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, а продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от застрахователната им стойност, когато имат такава. Това правило не се прилага при последващите обявления за продажба на същото имущество.
  (7) При продажба на заложени движими вещи, които не принадлежат на залогодателя, се прилагат правилата на чл. 482 от Гражданския процесуален кодекс.
  (8) Извършената продажба от заложния кредитор погасява само залозите, учредени по реда на този закон, а всички останали обезпечения върху продаденото имущество, както и наложените върху него обезпечителни мерки се запазват.
 • чл. 37, ал. 1 ЗОЗ
  Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
  Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Вписалият пристъпване към изпълнение заложен кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение.

  [Редакция към ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.]
  Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Заложният кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение. Ако продажбата не бъде извършена до изтичането на шест месеца, всеки следващ кредитор, вписал пристъпване към изпълнение, може да продаде заложеното имущество.
 • чл. 37, ал. 4 ЗОЗ
  Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
  Чл. 37. [...] (4) (В сила от 01.09.2018 г., влизането в сила изменено на 01.01.2020 г., бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) В обявлението за продажбата се посочват:
  1. данни за залогодателя;
  2. описание на продаваното имущество;
  3. минималната цена, на която се приемат предложенията;
  4. редът и начинът на продажба;
  5. мястото и денят, в който ще се извърши продажбата;
  6. крайният срок за приемане на предложенията за закупуване на заложеното имущество.
 • чл. 37, ал. 8 ЗОЗ
  Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
  Чл. 37. [...] (8) Извършената продажба от заложния кредитор погасява само залозите, учредени по реда на този закон, а всички останали обезпечения върху продаденото имущество, както и наложените върху него обезпечителни мерки се запазват.
 • чл. 39, ал. 2 ЗОЗ
  Задължения на депозитаря
  Чл. 39. [...] (2) Депозитарят съобщава списъка по ал. 1 на залогодателя, на длъжника и на включените в списъка лица, като го обявява в регистъра, в който е вписано пристъпването към изпълнение.
 • чл. 40, ал. 1 ЗОЗ
  Присъединяване на кредитори
  Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Присъединени кредитори по право са всички лица, които имат право върху заложеното имущество, удостоверено в регистъра по реда на този закон.
 • чл. 41 ЗОЗ
  Разпределение
  Чл. 41. (1) След набиране на достатъчна сума и ако окончателният списък по чл. 39, ал. 4 е изготвен, депозитарят извършва разпределение, което съобщава на залогодателя, длъжника и лицата по чл. 40, ал. 1 като го обявява в съответния регистър.
  (2) Разпределението подлежи на обжалване пред районния съд по местожителството на залогодателя в 7-дневен срок от обявяването му в съответния регистър. Районният съд се произнася по жалбите в открито заседание. Решението на съда подлежи на обжалване по реда на чл. 278 от Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Депозитарят незабавно предава на кредиторите сумите по разпределението след влизането му в сила.
  (4) Остатъкът от набраната сума се предава на залогодателя, ако в 14-дневен срок от съобщението той представи удостоверение за липса на публични задължения към държавата по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (5) Когато удостоверението по ал. 4 не бъде представено, както и ако върху остатъка от набраната сума е наложен запор, същата се превежда по сметка на публичния или съдебния изпълнител, наложил запора, а в останалите случаи - по сметка на избран от депозитаря съдебен изпълнител по постоянния адрес, съответно по седалището на залогодателя. За извършените действия по изречение първо депозитарят писмено уведомява залогодателя.
  (6) Когато до предаването на сумата бъде наложен запор върху постъпилата сума от лицата по чл. 40, ал. 2, същата се превежда по сметката на съдебния изпълнител, наложил запора, който извършва ново разпределение. В този случай се прекратява висящото производство по жалби срещу разпределението, изготвено от депозитаря.
 • чл. 43, ал. 2 ЗОЗ
  Несъстоятелност
  Чл. 43. [...] (2) Синдикът предава имуществото на заложния кредитор за изпълнение по реда на чл. 32, когато установи наличието на залози, вписани по реда на този закон.
 • чл. 44 ЗОЗ
  Изпълнение върху ценна книга
  Чл. 44. (1) Кредиторът, в чиято полза е заложена ценна книга, има право да я прехвърли по надлежния за нея начин. Когато ценната книга се прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва.
  (2) Ако ценната книга има борсова цена, тя се продава по цената, обявена от борсата един ден преди прехвърлянето.
 • чл. 44а ЗОЗ
  Изпълнение върху вземане
  Чл. 44а. (1) Кредиторът, в чиято полза е заложено вземане, може да го продаде. Ако вземането е парично, кредиторът може да го събере.
  (2) Паричното вземане се счита възложено за събиране на заложния кредитор с вписването на пристъпване към изпълнение.
  (3) Постъпленията при събиране на вземането се получават от депозитаря.
 • чл. 44а, ал. 1 ЗОЗ
  Изпълнение върху вземане
  Чл. 44а. (1) Кредиторът, в чиято полза е заложено вземане, може да го продаде. Ако вземането е парично, кредиторът може да го събере.
 • чл. 44а, ал. 1, изр. 2 ЗОЗ
  Изпълнение върху вземане
  Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) (1) Кредиторът, в чиято полза е заложено вземане, може да го продаде. Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) (1) Кредиторът, в чиято полза е заложено вземане, може да го продаде. Ако вземането е парично, кредиторът може да го събере.
 • чл. 44а, ал. 2 ЗОЗ
  Изпълнение върху вземане
  Чл. 44а. [...] (2) Паричното вземане се счита възложено за събиране на заложния кредитор с вписването на пристъпване към изпълнение.
 • чл. 44а, ал. 3 ЗОЗ
  Изпълнение върху вземане
  Чл. 44а. [...] (3) Постъпленията при събиране на вземането се получават от депозитаря.
 • чл. 46 ЗОЗ
  Удовлетворяване от търговско предприятие
  Чл. 46. (1) Заложният кредитор може по свой избор да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от отделни негови елементи. Изборът се заявява при вписване на пристъпване към изпълнение, като във втория случай кредиторът посочва и елементите, от които ще се удовлетворява. Пристъпването към изпълнение върху отделни елементи се вписва и в съответния регистър по чл. 21, ал. 3. Промяната на начина на удовлетворяване се вписва в регистъра, в който е вписано пристъпването към изпълнение.
  (2) Когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от отделни елементи на търговското предприятие, той може да ги продаде по реда на чл. 37, като е длъжен да продаде първо онези от тях, продажбата на които би затруднила в най-малка степен дейността на предприятието.
  (3) Продажбата на недвижим имот може да се извърши по избор на кредитора по реда на чл. 37 или от съдебен изпълнител по реда за изпълнение върху недвижими имоти на Гражданския процесуален кодекс.
  (4) Когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, той назначава управител на предприятието. В този случай при вписването на пристъпване към изпълнение се прилага съгласието на управителя за назначаването му.
  (5) За управител на търговско предпрятие по ал. 4 може да бъде назначавано лице, което има завършено висше икономическо или висше юридическо образование и не по-малко от 5-годишен стаж по специалността. Управителят не може да бъде длъжникът, залогодателят, техен кредитор или депозитарят, както и съпруг или роднина на някое от посочените лица по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до трета степен.
  (6) С вписването на управителя на предприятие в търговския регистър се прекратяват правомощията на органите на залогодателя - юридическо лице. Залогодателят се лишава от(...)
 • чл. 46, ал. 6 ЗОЗ
  Удовлетворяване от търговско предприятие
  Чл. 46. [...] (6) С вписването на управителя на предприятие в търговския регистър се прекратяват правомощията на органите на залогодателя - юридическо лице. Залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество. Залогодателят се представлява, а дейността му се управлява от управителя.
 • чл. 48 ЗОЗ
  Управление
  Чл. 48. (1) Назначеният управител на предприятието управлява и представлява залогодателя и извършва всички действия, които са могли да извършват лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването му за управител. Той не може да обременява с тежести включените в предприятието недвижими имоти, да поема менителнични задължения и да взема заеми. Със съгласието на заложния кредитор управителят може да извършва разпоредителните действия по чл. 52.
  (2) (Отм. ДВ 105/2016)
  (3) По искове във връзка с дейността на заложеното търговско предприятие залогодателят се представлява от назначения управител на търговското предприятие. Когато исковете са относно обезпеченото вземане или учредения по реда на този закон залог за обезпечаването му, залогодателят извършва процесуалните действия лично или чрез упълномощено от него лице.
 • чл. 49 ЗОЗ
  Задължения на управителя на предприятие
  Чл. 49. Управителят на предприятие е длъжен:
  1. да приеме търговското предприятие по опис;
  2. да управлява търговското предприятие и да представлява търговеца, като взема всички мерки за запазване на неговите интереси с грижата на добър търговец.
 • чл. 51 ЗОЗ
  Възстановяване на правото на управление
  Чл. 51. Ако заложният кредитор не назначи нов управител на търговското предприятие в продължение на две седмици от вписването на покана да стори това, търговецът възстановява правото си на управление, след като подаде заявление до Агенцията по вписванията.