Закон за общинската собственост

Свързани съдебни актове
Кликнете върху линка на разпоредбата, за да видите съдебните актове, свързани с нея
AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1 ЗОС
  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
 • чл. 2 ЗОС
  Чл. 2. (1) Общинска собственост са:
  1. имотите и вещите, определени със закон;
  2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
  3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;
  4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
  5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
  6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
  7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.
  (2) Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.
 • чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОС
  Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Общинска собственост са:
  1. имотите и вещите, определени със закон;
 • чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОС
  Чл. 2. (1) Общинска собственост са: [...]
  2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
 • чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗОС
  Чл. 2. (1) Общинска собственост са: [...]
  4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
 • чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗОС
  Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Общинска собственост са: [...]
  5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
 • чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗОС
  Чл. 2. (1) Общинска собственост са: [...]
  6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
 • чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОС
  Чл. 2. (1) Общинска собственост са: [...]
  7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.
 • чл. 3 ЗОС
  Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна.
  (2) Публична общинска собственост са:
  1. имотите и вещите, определени със закон;
  2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;
  3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.
  (3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.
 • чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗОС
  Чл. 3. [...] (2) Публична общинска собственост са: [...] 1. имотите и вещите, определени със закон;
 • чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗОС
  Чл. 3. [...] (2) Публична общинска собственост са: [...]
  2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • чл. 3, ал. 2, т. 3 ЗОС
  Чл. 3. [...] (2) Публична общинска собственост са: [...]
  3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.
 • чл. 3, ал. 3 ЗОС
  Чл. 3. [...] (3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.
 • чл. 5 ЗОС
  Чл. 5. (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.
  (2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона.
  (3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.
 • чл. 5, ал. 2 ЗОС
  Чл. 5. [...] (2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона.
 • чл. 5, ал. 3 ЗОС
  Чл. 5.[...] (3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.
 • чл. 6 ЗОС
  Чл. 6. (1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
  (2) За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.
  (3) Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а по ал. 2-с повече от половината от общия им брой.
 • чл. 6, ал. 1 ЗОС
  Чл. 6. (1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
 • чл. 6, ал. 3 ЗОС
  Чл. 6. [...] (3) Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а по ал. 2-с повече от половината от общия им брой.
 • чл. 7 ЗОС
  Чл. 7. (1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горските територии - общинска собственост, не могат да се придобиват по давност.
  (2) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.
  (3) Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.
  (4) Собствеността върху имоти-публична общинска собственост, не подлежи на възстановяване.
 • чл. 7, ал. 1 ЗОС
  Чл. 7. (1) Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горските територии - общинска собственост, не могат да се придобиват по давност.
 • чл. 7, ал. 2 ЗОС
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.
 • чл. 7, ал. 2, изр. 1 ЗОС
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.
 • чл. 7, ал. 2, изр. 2 ЗОС
  Чл. 7. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2004 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.
 • чл. 7, ал. 3 ЗОС
  Чл. 7. [...] (3) Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.
 • чл. 8, ал. 2 ЗОС
  Чл. 8. [...] (2) Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област.
 • чл. 8, ал. 3 ЗОС
  Чл. 8. [...] (3) В наредбата по ал. 2 се определя и редът за предоставяне под наем на имоти или части от тях-общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.
 • чл. 11 ЗОС
  Чл. 11. (1) Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
  (2) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 11, ал. 1 ЗОС
  Чл. 11. (1) Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
 • чл. 11, ал. 2 ЗОС
  Чл. 11. [...] (2) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 11, ал. 2, изр. 2 ЗОС
  Чл. 11. [...] (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
 • чл. 12 ЗОС
  Чл. 12. (1) Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.
  (2) Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 се управляват от кмета на общината, съответно от кмета на района, от кмета на кметството или от кметския наместник по местонахождението им.
  (3) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
  (4) Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
  (5) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от кмета на общината.
  (6) Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл. 11, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.
 • чл. 12, ал. 3 ЗОС
  Чл. 12. [...] (3) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
 • чл. 12, ал. 4 ЗОС
  Чл. 12. [...] (4) Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
 • чл. 13, ал. 2 ЗОС
  Чл. 13. [...] (2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия по ред, установен с наредбата по чл. 8, ал. 2.
 • чл. 14 ЗОС
  Чл. 14. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.
  (2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (3) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.
  (4) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.
  (5) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва без търг или конкурс от кмета на общината по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
  (6) С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните(...)
 • чл. 14, ал. 7 ЗОС
  Чл. 14. [...] (7) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.
 • чл. 15 ЗОС
  Чл. 15. (1) Наемните правоотношения се прекратяват:
  1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й неплащане в срок;
  2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;
  3. поради лошо управление;
  4. с изтичането на срока за настаняване;
  5. когато наемател по чл. 14, ал. 4, 5 и 6 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;
  6. когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с наредбата по чл. 8, ал. 2;
  7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 11;
  8. други основания, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2 или в договора.
  (2) При прекратяване на наемните правоотношения по ал. 1, т. 2 на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид.
  (3) Наемните правоотношения по чл. 14, ал. 3 и 7 се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите.
  (4) Наемните правоотношения по чл. 14, ал. 4, 5 и 6 се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
  (5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно.
 • чл. 21 ЗОС
  Чл. 21. (1) Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.
  (2) За изграждането и експлоатацията на обектите по ал. 1 могат да се отчуждават имоти или части от тях, които се засягат непосредствено от предвиденото строителство или които стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и изискванията за сигурност и безопасност.
  (3) Части от имоти могат да се отчуждават само когато остатъкът от имота отговаря на изискванията, определени в закон, съобразно неговия вид, местонахождение и предназначение.
  (4) Имотите по ал. 1 не се отчуждават, ако преди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2 общината ги придобие в собственост чрез покупка, чрез замяна с равностоен общински имот или собствениците им учредят на общината ограничени вещни права.
  (5) В случаите по ал. 4 кметът на общината внася предложение в общинския съвет за одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на имоти по ал. 1 за сключване на сделка за придобиване на собствеността на съответните имоти или за учредяване на ограничени вещни права върху тях.
  (6) Имоти - собственост на държавата, не могат да бъдат отчуждавани принудително за общински нужди. Когато за нуждите на обектите по ал. 1 се засягат имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общината по реда на Закона за държавната(...)
 • чл. 21, ал. 1 ЗОС
  Чл. 21. (1) Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.
 • чл. 23 ЗОС
  Чл. 23. (1) В случаите, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на неурегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са незастроени земеделски земи или горски територии, обезщетението може да се извърши със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съответно - с горски територии, общинска собственост, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот, ако в землището, в което попадат предвидените за отчуждаване имоти, има равностойни свободни общински имоти от същия вид за обезщетяване на всички собственици на имоти, засегнати от плана, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
  (2) С предложението по ал. 1 кметът на общината внася проект на план за обезщетение, с който се определят имотите, подлежащи на отчуждаване - по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на всеки имот, и равностойните имоти - общинска собственост, които се предлагат за обезщетение - по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на имота, при съобразяване с местоположението на имота, подлежащ на отчуждаване, в местността на съответното землище.
  (3) В случаите по ал. 1 оценяването на имотите, подлежащи на отчуждаване, и на имотите - общинска собственост, се извършва по реда на чл. 22, ал. 12, т. 2 и 3. Разликата в стойността на отчуждавания имот и на имота - общинска собственост, предоставян в обезщетение, не може да бъде повече или по-малко от десет на сто. Когато стойността на общинския имот е по-малка от стойността на отчуждавания, разликата в стойностите се доплаща с парично обезщетение. (4) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед по чл. 25, ал. 2 за отчуждаване на съответните имоти по ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1.
  (5) Имотът се смята за отчужден от датата на влизане в сила на заповедта по ал. 4. От датата на влизане в сила на заповедта за отчуждаване собственикът на отчуждения имот придобива собствеността върху(...)
 • чл. 24 ЗОС
  Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Основание за вземане на решение от общинския съвет за принудително отчуждаване е влязъл в сила подробен градоустройствен план, по силата на който имотът е предназначен за задоволяване на нуждите на общината по чл. 22.
 • чл. 30 ЗОС
  Чл. 30. (1) По искане на общината съответният административен съд в закрито заседание в едномесечен срок и като даде възможност на заинтересованите лица за становище, може да допусне предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато общината е превела определеното в акта за отчуждаване обезщетение и бъде представена определена от съда гаранция при условията на чл. 391, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни, общински или обществени интереси. Определението е окончателно. При допуснато предварително изпълнение може да се извърши въвод във владение на общината, преди актът за отчуждаване да е влязъл в сила, когато подробният устройствен план, който предвижда изграждане на обект публична общинска собственост, е влязъл в сила. Предварително изпълнение не се допуска спрямо имот, който е единствено жилище. Предварителното изпълнение не се допуска, когато с него на собствениците може да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда, която не може да бъде компенсирана.
  (2) Общината дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване на съответния имот.
  (3) Общината дължи на собствениците на имотите по ал. 1 и обезщетение за вредите върху имота или за възстановяването му във вида към момента на завземането му, в случай че отчуждаването не се осъществи или бъде отменено.
  (4) Определената от съда гаранция служи за обезпечение на изплащането на увеличения от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по ал. 2 и 3.
  (5) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта - възложител по смисъла на Закона за устройство на територията.
  (6) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 2 включва доходите, които би получил(...)
 • чл. 34, ал. 6 ЗОС
  Чл. 34. [...] (6) Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон.
 • чл. 34, ал. 7 ЗОС
  Чл. 34. [...] (7) Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Договорите за замени на имоти - общинска собственост, с имоти - собственост на физически или юридически лица, се вписват по местонахождението на общинския имот, а при замени с имоти - държавна собственост - по местонахождението на държавния имот.
 • чл. 35, ал. 1 ЗОС
  Чл. 35. (1) Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
 • чл. 35, ал. 3 ЗОС
  Чл. 35. [...] (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
 • чл. 39, ал. 6 ЗОС
  Чл. 39. [...] (6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
 • чл. 51а ЗОС
  Чл. 51а. (1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска.
  (2) (Отм. ДВ 96/2017)
  (3) (Отм. ДВ 96/2017)
  (4) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност се определят с наредба на общинския съвет. В наредбата се определят:
  1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
  2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
  3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.
 • чл. 52 ЗОС
  Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.; бр. 101 от 2004 г.; бр. 96 от 1999 г.; изм. изцяло, бр. 54 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
  (2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет.
  (3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.
  (4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.) Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.
 • чл. 52, ал. 1 ЗОС
  Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.; бр. 101 от 2004 г.; бр. 96 от 1999 г.; изм. изцяло, бр. 54 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
 • чл. 56 ЗОС
  Чл. 56. (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
  (2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
 • чл. 56, ал. 1 ЗОС
  Чл. 56. (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
 • чл. 58, ал. 3 ЗОС
  Чл. 58. [...] (3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени в наредбата по чл. 63, ал. 3.
 • чл. 59, ал. 1 ЗОС
  Чл. 59. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за общинска собственост.
 • чл. 64, ал. 1 ЗОС
  Чл. 64. (1) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.
 • чл. 65 ЗОС
  Чл. 65. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.
  (2) В Столичната община и градовете с районно деление заповедите по ал. 1 могат да се издават и от кметовете на районите в случаите и по ред, установени от общинския съвет.
  (3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
  (4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
  (5) Лицата, от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72-74 от Закона за собствеността.
 • чл. 65, ал. 1 ЗОС
  Чл. 65. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.