Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 1. [...] (2) За имущество по ал. 1 се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.
 • чл. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 2. (Частично обявен за противоконституционен в частта „или административно-наказателното" - ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Производството по този закон се провежда независимо от наказателното или административнонаказателното производство срещу проверяваното лице и/или свързаните с него лица.
 • чл. 3 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.) (1) (Частично обявена за противоконституционна в частта „и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите" - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Законът има за цел да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите от престъпления и не се допуска риск от несправедливост.
 • чл. 3, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 3. (Изм. - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.) (1) (Частично обявена за противоконституционна в частта „и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите" - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Законът има за цел да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
 • чл. 3, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 3. [...] (2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите от престъпления и не се допуска риск от несправедливост.
 • чл. 4 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 4. Ограниченията на собствеността, предвидени в този закон, се прилагат в степента, която е необходима за постигане целта на закона.
 • чл. 11, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 50 от 2013 г. с Решение № 2 от 23.05.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 1/2013 г.) (1) Комисията приема решения за:
  1. образуване на производство по този закон; производството включва внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки и на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
  2. прекратяване на проверката по чл. 27 или за удължаване на срока й;
  3. отказ за образуване на производство по този закон;
  4. прекратяване на производството по този закон;
  5. сключване на спогодба по чл. 79;
  6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.) назначаване на директорите на териториалните дирекции и на инспекторите, както и за изменение и прекратяване на правоотношенията им;
  7. осъществяване на други правомощия, предвидени в този закон.
 • чл. 21 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 21. (1) Комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито.
  (2) Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
 • чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 21. [...] (2) Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
 • чл. 22 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по:
  1. член 108а, ал. 1 - 3 и чл. 109, ал. 3;
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. член 142;
  4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) членове 155, 156, чл. 158а, ал. 4 и чл. 159, ал. 5;
  5. членове 159а - 159г;
  6. член 196а;
  7. член 199;
  8. членове 201 - 203;
  9. член 208, ал. 3, 4 и 5;
  10. член 209, ал. 1 и 2, чл. 210, 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5 и чл. 212а;
  11. членове 213а - 214;
  12. член 215, ал. 2, т. 1 и 3;
  13. член 219, ал. 3 и 4, чл. 220, ал. 2 и чл. 225в, ал. 1 и 2;
  14. член 227в, ал. 2;
  15. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 233, ал. 1 и 2, чл. 234, ал. 2, чл. 234а, 234б и чл. 235, ал. 3 - 5;
  16. членове 242 - 242а;
  17. членове 243 - 246, чл. 248а, ал. 5 и чл. 249 - 252;
  18. член 253, чл. 253а, ал. 1 и 2, чл. 254б, ал. 2, чл. 255 - 256, чл. 259 и чл. 260, ал. 1;
  19. член 280;
  20. членове 282, 283 и 283а;
  21. членове 301 - 305а, чл. 307в и 307г;
  22. член 308, ал. 2 и 3 и чл. 310, ал. 1;
  23. член 321, ал. 1 - 3 и 6, чл. 321а, ал. 1 и 2 и чл. 327, ал. 1 - 3; 24. член 337, ал. 1 - 4, чл. 339, ал. 2 и чл. 346, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 6;
  25. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 354а, ал. 1, 2 и 4, чл. 354б, ал. 4 - 6 и чл. 354в, ал. 1 - 3 от Наказателния кодекс.
  (2) Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление по ал. 1 поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като:
  1. е последвала амнистия;
  2. е изтекла предвидената в закона давност;
  3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
  4. деецът е починал;
  5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.
  (3) Проверката започва и(...)
 • чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по:
  1. член 108а, ал. 1 - 3 и чл. 109, ал. 3;
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. член 142;
  4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) членове 155, 156, чл. 158а, ал. 4 и чл. 159, ал. 5;
  5. членове 159а - 159г;
  6. член 196а;
  7. член 199;
  8. членове 201 - 203;
  9. член 208, ал. 3, 4 и 5;
  10. член 209, ал. 1 и 2, чл. 210, 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5 и чл. 212а;
  11. членове 213а - 214;
  12. член 215, ал. 2, т. 1 и 3;
  13. член 219, ал. 3 и 4, чл. 220, ал. 2 и чл. 225в, ал. 1 и 2;
  14. член 227в, ал. 2;
  15. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 233, ал. 1 и 2, чл. 234, ал. 2, чл. 234а, 234б и чл. 235, ал. 3 - 5;
  16. членове 242 - 242а;
  17. членове 243 - 246, чл. 248а, ал. 5 и чл. 249 - 252;
  18. член 253, чл. 253а, ал. 1 и 2, чл. 254б, ал. 2, чл. 255 - 256, чл. 259 и чл. 260, ал. 1;
  19. член 280;
  20. членове 282, 283 и 283а;
  21. членове 301 - 305а, чл. 307в и 307г;
  22. член 308, ал. 2 и 3 и чл. 310, ал. 1;
  23. член 321, ал. 1 - 3 и 6, чл. 321а, ал. 1 и 2 и чл. 327, ал. 1 - 3; 24. член 337, ал. 1 - 4, чл. 339, ал. 2 и чл. 346, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 6;
  25. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 354а, ал. 1, 2 и 4, чл. 354б, ал. 4 - 6 и чл. 354в, ал. 1 - 3 от Наказателния кодекс.
 • чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по: [...] (2) Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление по ал. 1 поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като:
  1. е последвала амнистия;
  2. е изтекла предвидената в закона давност;
  3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
  4. деецът е починал;
  5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.
 • чл. 23 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 23. Проверка по чл. 21, ал. 2 започва и когато съгласно българското законодателство има признат акт на чуждестранен съд за някое от престъпленията по чл. 22, ал. 1 или за административно нарушение по чл. 24, ал. 1.
 • чл. 23, ал. 7 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 23. [...] (7) Не се налагат обезпечителни мерки върху имуществото, по отношение на което не може да се насочва принудително изпълнение.
 • чл. 24 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция въз основа на уведомление от административнонаказващия орган, когато срещу лице има влязъл в сила акт за административно нарушение от естество да създава облага, ако облагата е на стойност над 100 000 лв. към момента на придобиването й, и не може да бъде отнета по друг ред.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
  1. лицето, на което е наложено административно наказание с влязъл в сила акт;
  2. административното нарушение;
  3. имуществото на лицето, ако има данни за него.
  (3) (Обявена за противоконституционна - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Държавните и общинските органи или длъжностните лица, на които по служба е станало известно, че е придобита облага от административно нарушение на стойност над 150 000 лв. към момента на придобиването й, която не може да бъде отнета по друг ред, са длъжни незабавно да уведомят директора на съответната териториална дирекция и да му изпратят материалите по преписката.
  (4) (Обявена за противоконституционна - ДВ, 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.) Гражданите, на които са станали известни обстоятелства по ал. 3, могат да уведомят комисията за тях.
 • чл. 24, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г. с Решение № 13 от 13.10.2012 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2012 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция въз основа на уведомление от административнонаказващия орган, когато срещу лице има влязъл в сила акт за административно нарушение от естество да създава облага, ако облагата е на стойност над 100 000 лв. към момента на придобиването й, и не може да бъде отнета по друг ред.
 • чл. 25 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 25. (1) Проверката в случаите по чл. 22 започва въз основа на уведомление от прокурора до директора на съответната териториална дирекция.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
  1. лицето, за което е налице съответното основание по чл. 22;
  2. престъплението, за което лицето е привлечено като обвиняем;
  3. имуществото на лицето, ако има данни за него.
  (3) Министерството на правосъдието уведомява комисията за всеки случай на образувано наказателно производство в друга държава или за влязла в сила присъда на чуждестранен съд срещу български граждани за престъпления, съответни на посочените в чл. 22, ал. 1.
  (4) Върховната касационна прокуратура и Министерството на правосъдието уведомяват комисията при трансфер на наказателно производство.
 • чл. 31 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават досъдебни производства за престъпление по чл. 22, ал. 1, незабавно уведомяват директора на съответната териториална дирекция за:
  1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.);
  2. постановленията, с които се отказва образуване или образуваното досъдебно производство се спира или прекратява, както и тези, с които се възобновява спряното производство за престъпление по чл. 22, ал. 1, на основанията, посочени в чл. 22, ал. 2 и 3;
  3. внасянето на обвинителен акт в съда;
  4. наложените обезпечителни мерки върху имуществото на обвиняемия.
 • чл. 31, т. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават досъдебни производства за престъпление по чл. 22, ал. 1, незабавно уведомяват директора на съответната териториална дирекция за: [...]
  2. постановленията, с които се отказва образуване или образуваното досъдебно производство се спира или прекратява, както и тези, с които се възобновява спряното производство за престъпление по чл. 22, ал. 1, на основанията, посочени в чл. 22, ал. 2 и 3;
 • чл. 36 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 36. Лицата, на които при или по повод изпълнение на служебните им задължения е станала известна информация за извършваната проверка, нямат право да я разгласяват.
 • чл. 57 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 57. (1) След налагане на обезпечителните мерки органите по чл. 13, ал. 1 поканват проверяваното физическо лице да представи писмена декларация за:
  1. притежаваните от него и от членовете на семейството му недвижими имоти и моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа, произведения на изкуството, движими археологически ценности, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени образци, както и друго имущество;
  2. списък на неговите и на членовете на семейството му банкови сметки в страната и в чужбина;
  3. източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството му;
  4. сделките с недвижими имоти, движими вещи, дялове и акции в търговски дружества, прехвърляне на предприятие или други търговски или правни сделки с имущество на лицето и на членовете на неговото семейство през проверявания период, както и източниците на средствата за извършването им;
  5. задълженията към трети лица;
  6. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
  7. други обстоятелства, свързани с имуществото на проверяваното лице.
  (2) Посочените обстоятелства по ал. 1, т. 1 - 7 следва да бъдат подкрепени с документи.
  (3) Когато проверяваното лице е починало, неговите наследници и заветници, приели наследството, се поканват да представят декларацията по ал. 1. Когато наследството не е прието, органите по чл. 13, ал. 1 отправят искане по чл. 51 от Закона за наследството.
  (4) Лицето представя декларацията в срок 14 дни от получаване на съобщението, а ако е в чужбина - в срок един месец.
  (5) Образецът на декларацията се утвърждава с решение на комисията и се публикува в "Държавен вестник".
 • чл. 61, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 61. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) [...] (2) Комисията в едномесечен срок от внасянето на доклада по ал. 1 приема решение за:
  1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) прекратяване на производството по преписката, ако от събраните доказателства не се установява или не може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито комисията може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите;
 • чл. 61, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 61. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) [...] (2) Комисията в едномесечен срок от внасянето на доклада по ал. 1 приема решение за: [...]
  2. предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
 • чл. 63, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 63. [...] (2) Имуществото по чл. 62 включва:
  1. личното имущество на проверяваното лице;
  2. имуществото, придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство;
  3. имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, и
  4. имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения;
  5. имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.
 • чл. 72 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 72. В случай че имуществото липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност.
 • чл. 77, ал. 4 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 77. [...] (4) В производството пред съда комисията представя доказателства за:
  1. вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество;
  2. обстоятелствата по чл. 22, 23 и 24;
  3. наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице;
  4. обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито;
  5. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му;
  6. наличието на тежести и обезпечения върху имуществото, освен наложените по този закон.
 • чл. 77, ал. 4, т. 2 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 77. [...] (4) В производството пред съда комисията представя доказателства за: [...]
  2. обстоятелствата по чл. 22, 23 и 24;
 • чл. 79 ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 79. (1) В производството по този закон страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
  (2) Спогодбата се одобрява от съда, ако не противоречи на закона и на добрите нрави.
  (3) Спогодбата има последиците на влязло в сила решение от деня на одобряването й и не подлежи на разваляне.
  (4) Държавната такса за производството се определя върху сумата, за която е постигната спогодбата, и се поема от страните поравно.
  (5) Разноските за производството остават в тежест на страните, както са направени.
 • чл. 90а ЗОПДНПИ /отм./
  Чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.
  (2) Когато стойността на отнетото имущество е по-малка от общата стойност на задълженията, пострадалите от престъпление се удовлетворяват съразмерно.
  (3) След изплащане на обезщетение по ал. 1 и 2 държавата встъпва в правата на обезщетеното лице, освен когато обезщетението съответства изцяло или отчасти на предмета на отнетото имущество.
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
 • пар. 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ /отм./
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Имущество" е пари, активи от всякакъв вид - материални или нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени вещни права.
 • пар. 1, т. 4 ДР ЗОПДНПИ /отм./
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  4. „Доходи, приходи и източници на финансиране" са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране.
 • пар. 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ /отм./
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  7. "Значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.