Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (2012 г.) /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 3.(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.; доп. бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по Наказателния кодекс по:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) член 108а, ал. 1 (тероризъм); чл. 108а, ал. 2 (финансиране на тероризъм); чл. 108а, ал. 3 (набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм); чл. 109 (образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по чл. 108а, ал. 1, 2 и 3); чл. 110 (приготовление към тероризъм); чл. 308, ал. 3, т.1 (подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм);
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. членове 155, 156, 159;
  4. членове 159а - 159в;
  5. членове 194 - 196а (кражба с предмет моторно превозно средство);
  6. членове 198 - 200 (грабеж с предмет моторно превозно средство);
  7. членове 201 - 203;
  8. членове 209 - 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5, чл. 212а, 213;
  9. членове 213а - 214;
  10. член 215, ал. 2, т. 1;
  11. членове 227в и 227г;
  12. член 233;
  13. член 235;
  14. членове 242 - 242а;
  15. членове 243 - 246 и чл. 250 - 252;
  16. членове 253 (изпиране на пари) и 253а (приготовление за изпиране на пари и сдружаване с такава цел);
  17. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.)член 254б , чл. 255 и чл. 256;
  18. член 282, ал. 5;
  19. членове 301 - 306;
  19а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) членове 307б - 307г.
  20. член 308, ал. 2, 3 и 5;
  21. членове 321 - 321а;
  22. член 327, ал. 1 - 3;
  23. членове 337 и 339;
  24. член 346, ал. 2, т. 4 и ал. 3;
  25. член 354а, чл. 354б, ал. 4, 5 и 6 и чл. 354в.
  (2) Производството по този(...)
 • чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 3.(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.; доп. бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по Наказателния кодекс по:
  1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) член 108а, ал. 1 (тероризъм); чл. 108а, ал. 2 (финансиране на тероризъм); чл. 108а, ал. 3 (набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм); чл. 109 (образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по чл. 108а, ал. 1, 2 и 3); чл. 110 (приготовление към тероризъм); чл. 308, ал. 3, т.1 (подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм);
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. членове 155, 156, 159;
  4. членове 159а - 159в;
  5. членове 194 - 196а (кражба с предмет моторно превозно средство);
  6. членове 198 - 200 (грабеж с предмет моторно превозно средство);
  7. членове 201 - 203;
  8. членове 209 - 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5, чл. 212а, 213;
  9. членове 213а - 214;
  10. член 215, ал. 2, т. 1;
  11. членове 227в и 227г;
  12. член 233;
  13. член 235;
  14. членове 242 - 242а;
  15. членове 243 - 246 и чл. 250 - 252;
  16. членове 253 (изпиране на пари) и 253а (приготовление за изпиране на пари и сдружаване с такава цел);
  17. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.)член 254б , чл. 255 и чл. 256;
  18. член 282, ал. 5;
  19. членове 301 - 306;
  19а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) членове 307б - 307г.
  20. член 308, ал. 2, 3 и 5;
  21. членове 321 - 321а;
  22. член 327, ал. 1 - 3;
  23. членове 337 и 339;
  24. член 346, ал. 2, т. 4 и ал. 3;
  25. член 354а, чл. 354б, ал. 4, 5 и 6 и чл. 354в.
 • чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 3. [...] (2) Производството по този закон се провежда и когато са налице достатъчно данни за имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, но:
  1. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че деецът е починал, или
  2. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия, или
  3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.) наказателното производство е спряно на основание чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс.
 • чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 4. (1) По реда на този закон се отнема имущество, придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3, и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник.
 • чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 4. [...] (2) Когато имуществото по ал. 1 е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото, на отнемане подлежи само полученото от лицето по ал. 1.
 • чл. 5 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, наричана по-нататък „комисията", е независим специализиран постояннодействащ държавен орган.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е юридическо лице със седалище София.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Дейността на комисията се подпомага от администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) Районите на териториалните звена на комисията и организацията на работа се определят с правилника по чл. 20. Териториалните звена се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от служители, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
 • чл. 6 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Председател на комисията може да бъде лице с висше юридическо образование и най-малко 10 години стаж по специалността. Заместник-председател и членове на комисията могат да са лица с висше юридическо или икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание по предложение на народните представители, а един от членовете се назначава от президента на републиката.
  (4) Народното събрание не може да избира в състава на комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група.
  (5) Мандатът на комисията е 5 години и започва да тече от деня на попълването на състава й.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
 • чл. 7 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 7. (1) Предложенията за заместник-председател и за членове от квотата на Народното събрание се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на комисията и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
  (2) Съответната комисия на Народното събрание провежда изслушване на предложените кандидати, които отговарят на изискванията на закона, и внася в Народното събрание доклад, който обобщава резултатите от него.
  (3) Народното събрание избира поотделно заместник-председател и двама членове на комисията.
 • чл. 8 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2016 г.) (1) Член на комисията може да бъде дееспособен български гражданин, който:
  1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  2. не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание;
  3. не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност;
  4. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Член на комисията няма право на повече от два последователни мандата.
  (3) Член на комисията не може да:
  1. заема длъжност в държавни или общински органи;
  2. упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни или контролни органи на търговско дружество, кооперация, държавно предприятие или юридическо лице с нестопанска цел;
  3. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец освен за научна и преподавателска дейност или за упражняване на авторски права;
  4. упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;
  5. членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да извършва политическа дейност или да извършва дейности, които засягат независимостта му.
  (4) При наличие на несъвместимост по ал. 3 избраният, съответно назначеният член на комисията е длъжен в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) След изтичане на мандата на комисията или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 член на комисията, заемал длъжността съдия, прокурор или следовател, се възстановява на заеманата(...)
 • чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 8. (1) Подлежи на отнемане при условията и по реда на този закон и имуществото, прехвърлено през проверявания период на съпруг, роднини по права линия, без ограничение в степените, а по съребрена линия и по сватовство - до втора степен включително, когато те са знаели, че то е придобито от престъпна дейност.
 • чл. 8, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 8. [...] (2) Знанието на лицата по ал. 1 се предполага до доказване на противното.
 • чл. 9 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 9. До доказване на противното се смята придобито за сметка на проверяваното лице имуществото, което неговият съпруг и ненавършилите пълнолетие деца са придобили от трети лица на свое име, когато придобитото е със значителна стойност, надхвърля доходите на тези лица през проверявания период и не може да се установи друг източник на средствата.
 • чл. 10 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 10. Отнема се в полза на държавата и имущество, придобито от престъпна дейност, което е съпружеска имуществена общност, когато се установи липсата на принос на другия съпруг за придобиването му.
 • чл. 11 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 11. Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 25-годишна давност. Давността започва да тече от датата на придобиване на имуществото.
 • чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 15. [...] (2) Проверката по този закон не може да продължи повече от 10 месеца. По изключение комисията има право еднократно да удължи този срок с три месеца.
 • чл. 28 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Комисията внася мотивираното искане за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна дейност, в окръжния съд по постоянния адрес на лицето, съответно по седалището на юридическото лице. Когато в имуществото са включени движими вещи и недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на недвижимия имот, а в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка. Мотивираното искане има действие на искова молба. (2) Окръжният съд образува дело и обнародва в "Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от обнародването на обявлението.
  (3) Като ответници в производството се конституират и лицата по чл. 5 - 10.
  (4) Ответниците са длъжни да изчерпят всичките си възражения в това производство.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите по чл. 3, ал. 2 установяването, че имуществото е придобито от престъпна дейност, се извършва в производството по ал. 1 - 4 и по реда на чл. 124, ал. 5 на Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) Комисията внася мотивираното искане за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна дейност, в окръжния съд по постоянния адрес на лицето, съответно по седалището на юридическото лице. Когато в имуществото са включени движими вещи и недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на недвижимия имот, а в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка. Мотивираното искане има действие на искова молба.
 • чл. 28, ал. 5 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 28. [...] (5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите по чл. 3, ал. 2 установяването, че имуществото е придобито от престъпна дейност, се извършва в производството по ал. 1 - 4 и по реда на чл. 124, ал. 5 на Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 30 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 30. (1) Съдът заседава в открито заседание. В производството задължително участва прокурор.
  (2) Съдът се произнася с решение, което подлежи на обжалване по общия ред.
  (3) Когато съдът отхвърли искането за отнемане в полза на държавата на имуществото, той отменя наложените обезпечителни ме
 • чл. 32 ЗОПДИППД /отм./
  Чл. 32. За вреди, причинени от незаконни действия или бездействия, извършени във връзка с този закон, държавата носи отговорност при условията и по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
 • пар. 1, т. 2 ДР ЗОПДИППД /отм./
  § 1. По смисъла на този закон: [...]
  2. "Значителна стойност" е стойност над 60 000 лв.
AJAX progress indicator
Категории