Закон за обществените поръчки от 2004 г. /отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 9 ЗОП 2004 г. /отм./
  Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл.9 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.; доп., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.
 • чл. 37 ЗОП 2004 г. /отм./
  Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:
  1. най-ниска цена;
  2. икономически най-изгодна оферта.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) При обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не може да се използва критерият най-ниска цена.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм. изцяло, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценяване на оферти, които:
  1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
  2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.
 • чл. 43 ЗОП 2004 г. /отм./
  Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 52 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.; доп., бр. 33 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1)(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
  (2)(Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.; доп., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:
  1.(доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.; доп., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
  a) промяна в сроковете на договора, или
  б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
  в)(нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;
  г)(предишна буква "в" - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
  2.(изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).
  3.(нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009(...)