Закон за опазване на околната среда

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 164 ЗООС
    Чл. 164. (1) За неизпълнение на изискванията по чл. 123в и чл. 125 на оператора на инсталацията - юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 500 000 лв.
    (2) За неизпълнение на изискванията на чл. 22а и представянето на невярна информация на оператора на инсталацията-юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
    (3) Оператор на инсталации и съоръжения, извършващи дейности в обхвата на приложение № 4 без комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 50 000 лв.
    (4) Прилагането на ал. 3 не спира действията по чл. 158, т. 4 до издаване на комплексно разрешително.