Ускорете работата и си подарете време за важните неща! Започнете годишен абонамент с 20% отстъпка.

Предложението е валидно до 22 април 2024, включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 1 ал. 1 ЗОДОВ

Отговорност за дейност на администрацията
Чл. 1. (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

чл. 1 ал. 1 ЗОДОВ

Отговорност за дейност на администрацията
Чл. 1. (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1) длъжен ли е съдът при постановяване на съдебния акт да разгледа и обсъди събраните по делото и приложените към частната жалба относими доказателства, както и наведените от страната относими доводи, аргументи и възражения, изложени в жалбата; 2) налице ли е субективен идентитет когато по двете дела адресати на силата на пресъдено нещо не са едни и същи лица – страните в производството; 3) налице ли е обективен идентитет по смисъла на чл. 126 ГПК когато посочените факти, от които произтича претенцията, не са идентични и искането не е на същото основание; 4) приложим ли е чл. 126 ГПК ако по-рано заведеното производство се явява преюдициално спрямо по-късно заведеното такова; и 5) при претенции за вреди, предявени в две отделни производства, и твърдения, че едни и същи действия на държавен орган могат да представляват различна по вид дейност и да покриват състава както на отговорността за вреди по ЗОДОВ, така и на отговорността за вреди по ЗЗД, налице ли е основание за прекратяване на по-късно образуваното дело или същото следва да се спре докато по-рано образуваното такова приключи с влязъл в сила съдебен акт, с който да се реши въпросът относно характера на действията и дейността на държавния орган в конкретния случай. Дружеството-касатор навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 274, ал. 3 ГПК, като поддържа, че с обжалваното определение въззивният съд се произнесъл по тези процесуалноправни въпроси в противоречие с практиката на ВКС, и конкретно: по първия въпрос – в противоречие с тълкувателно решение (ТР) №******г. на ОСГТК и определение №123/19.03.2018 г. по ч. гр. д. №668/2018 г. на III-то гр. отд.; по втория въпрос – в противоречие с определение №142/17.07.2018 г. по ч. гр. д. №2365/2018 г. на II-ро гр. отд., определение №386/27.06.2014 г. по ч. гр. д. №3857/2014 г. на I-во гр. отд. и определение №115/13.02.2015 г. по ч. гр. д. №4466/2014 г. на IV-то гр. отд.; по третия въпрос – в противоречие с определение №114/16.03.2012 г. по ч. гр. д. №1/2012 г. на II-ро гр. отд., определение №357/24.07.2013 г. по ч. гр. д. №3981/2013 г. на I-во гр. отд., определение №160/23.03.2016 г. по ч. търг. д. №46/2016 г. на II-ро търг. отд. и определение №314/12.07.2019 г. по ч. търг. д. №752/2019 г. на I-во търг. отд.; по четвъртия и петия въпрос – в противоречие с решение №471/16.01.2012 г. по гр. д. №1522/2010 г. на IV-то гр. отд. на ВКС и определение №1611/14.06.2023 г. по ч. гр. д. №2174/2023 г. на III-то гр. отд. По отношение на последните два въпроса, при условията на евентуалност жалбоподателят навежда и допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 274, ал. 3 ГПК, като излага съображения тези два въпроса да са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Касаторът сочи и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето, във вр. с чл. 274, ал. 3 ГПК, като поддържа и доводи за очевидна неправилност на обжалваното въззивно определение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

– общо основание по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, е поставен въпроса: Като извърши определено процесуално действие, съдът следва ли да обясни на жалбоподателя, в случаите, в които последният няма адвокат защо е извършил такова действие, независимо, че има правно основание за това?. Поддържа се, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото - основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Николай Иванов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1/ При положение, че докладът няма изискуемото по чл. 375, ал. 1 вр. с чл. 146, ал. 1 ГПК съдържание, преклудирана ли е възможността на страните да сочат нови обстоятелства и да искат нови доказателства, извън хипотезите на чл. 147 ГПК? Поддържа наличието на допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по посочения въпрос, като се позовава на противоречие с Тълкувателно решение №1/09.12.2013г. по тълк. д. №1/2013г. на ОСГТК на ВКС и с практиката на ВКС, обективирана в решение №60095/07.02.2022г. по т. д. №1728/2020г. на ВКС, I т. о., решение №84/12.05.2022г. по гр. д. №3141/2021г. на ВКС, IІІ г. о., решение №60173/15.02.2022г. по т. д. №1724/2020г. на ВКС, I т. о. и решение №212/18.02.2021г. по гр. д. №859/2020г. на ВКС, IV г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Очевидна неправилност на обжалваното въззивно определение поради неправилни указания за отстраняване на нередовности на исковата молба и преповтаряне на констатациите, изложени в акта на първостепенния съд, без да се направи правен анализ на казуса.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Боян Цонев

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са неотносими, защото въззивният съд е съобразил задължителната съдебна практика, според която подведомствеността на съдилищата обхваща граждански, наказателни и административни дела. Критерий за разграничение между гражданско и административно дело е методът на регулиране на отношението. Всяко искане да се разреши спор относно гражданско право е гражданско дело. Граждански са не само делата във връзка с правоотношения на гражданското право в тесен смисъл на думата, но и делата относно правоотношения на семейното, търговското и трудовото право. Даже правоотношенията, регулирани от административното право, могат да бъдат граждански, ако те са организирани с метода на равнопоставеност на техните субекти. Естеството на делото се определя от естеството на правото, по отношение на което се търси решение. Разрешаването на спорове, произтичащи от регулирани от закон властнически правоотношения, е от компетентността на административните съдилища. В този смисъл е ТП №1/29.09.2016 г. по тълк. дело №1/2015 г. на ОСС от ГК и ТК на ВКС и ОСС на I и II колегия на ВАС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Пред кой съд – административния или гражданския, следва да бъде предявен искът по чл. 2в ЗОДОВ към ответник - общински орган за нарушение на чл. 1 Протокол №1 от КЗПЧОС – право на собственост, чрез извършено с имот разпореждане-замяна с трето лице, в полза на общинския орган при висяща пред него процедура по подлежащо на възстановяване по реституционен закон правото на собственост на наследници върху имота?“; 2. „От кой съд – граждански или административен, следва да бъде допуснат за разглеждане искът по чл. 2в ЗОДОВ, когато ответник е административен орган, но искът не касае вреди от конкретен отменен от ответника административен акт срещу ищеца, а разпореждането му – замяна, с подлежащия на реституция имот?“ и 3. „ При положение, че ВКС вече има създадена съдебна практика, и произнасяне, относно това, че съгласно ЗОДОВ, на допускане и разглеждане от граждански съд подлежат всички искове по ЗОДОВ, които не третират изрично отменени административни актове - подлежащи на разглеждане от административният съд, то не следва ли по-нисшите съдилища, напр. СГС, да познават тази практика и да съобразяват служебно актовете си с нея?“. По поставените въпроси не се разкрива общо основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, доколкото в обжалваното определение не се съдържа произнасяне по тях. Въззивният съд, както и първоинстанционният съд преди него са приели, че с оглед заявеното от ищеца в исковата молба и уточняващите молби, предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, а не чл. 2в ЗОДОВ, каквото е настояването на жалбоподателя. Доколкото по въпросите не се разкрива общото основание за допускане на касационно обжалване, не следва да се обсъждат бланкетно посочените и поддържани от жалбоподателя допълнителни основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. За пълнота на мотивите следва да се посочи, че правната квалификацията се извършва служебно от съда, като при приемане на иска за разглеждане, съдът пред когото делото е висящо не е обвързан от сочената от ищеца квалификация на претендираните в исковата молба права. Съгласно чл. 2в ЗОДОВ в сила от 02.12.2019 г., когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на: 1. Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд; 2. Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7. Съгласно чл. 2в, ал. 2 ЗОДОВ, когато искът по ал. 1е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, Върховният административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност. В случая се претендира обезщетение от извършени от Столична община и Община Район Банкя незаконосъобразни действия, във връзка с проведена административна процедура по възстановяване правото на собственост по подаденото от бащата на ищеца заявление за имот във вилна зона „Банкя“, в следствие на което е отказано възстановяването. Твърденията и доводите на ищеца сочат на твърдяно от него нарушение на чл. 1 Протокол №1 КЗПЧОС, относно защитата на собствеността, уредено и в чл. 17 ХОПЕС, а предвид разпоредбите на чл. 52, т. 3 от ХОПЕС и чл. 6, пар. 3 ДФЕС, са и част от правото на Европейския съюз, в този смисъл е и приетото в определение №174/08.02.2023 г. по гр. д. №281/2023 г. на петчленен състав на ВКС и ВАС. С оглед посоченото, претенция за вреди от нарушаване правото на ЕС следва да се разгледа от компетентния административен съд. Предвид изложеното касационно обжалване на определението не следва да бъде допуснато.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

12319 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право