Закон за народната просвета / отм./

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 10, ал. 3 ЗНП
  Чл. 10. [...]
  (3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Държавни са и детските градини към Министерството на отбраната, предназначени за обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и финансирани от бюджета на министерството. Предоставените им за ползване имоти са публична държавна собственост.
 • чл. 37 ЗНП
  Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) (1) Училището, детската градина и обслужващото звено се управляват от директор.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена трябва да имат диплома за завършена степен на висшето образование - "бакалавър" или "магистър", а директорите на детските градини и училищата - и учителски стаж.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Министърът на образованието и науката сключва и прекратява трудовите договори с директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена, на държавните спортни училища - министърът на младежта и спорта, и на детските градини по чл. 10, ал. 3 - министърът на отбраната.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм., бр. 90 от 2002 г.) Началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващи звена.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Длъжността директор на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 3, 4 или 5.
  (7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) За длъжностите по ал. 4 в комисията за провеждане на конкурса се включват представители на общинската администрация, определени от кмета на общината.
  (8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.; доп., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 50 от 2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и(...)