Закон за нотариусите и нотариалната дейност

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 5 ЗННД
  Регистър на Нотариалната камара
  Чл. 5. В Нотариалната камара се води регистър. В регистъра се вписват нотариусите, помощник-нотариусите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.
 • чл. 8 ЗННД
  Изисквания
  Чл. 8. (1) Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е български гражданин, гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и отговаря на следните изисквания:
  1. има висше юридическо образование;
  2. придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
  3. има тригодишен стаж;
  4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано;
  5. не е лишено от правоспособност на нотариус;
  6. не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;
  7. не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си несъстоятелен или не е осъждано за банкрут;
  8. вписано е в регистъра по чл. 5.
  (2) За стаж по ал. 1, т. 3 се зачита прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, адвокат, арбитър, младши съдия, младши прокурор, младши следовател, съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, съдия-изпълнител, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник-частен съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията, помощник-нотариус, научен работник по правни науки, съдебен инспектор, експерт по законодателството или в органите на съдебната власт, юрисконсулт, правен съветник или експерт по правни въпроси в държавно или общинско управление, лице, което работи на длъжност "разследващ полицай с висше юридическо образование" в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници", както и стажът по чл. 164, ал. 9 от Закона за съдебната власт.
  (3) За стаж по ал. 1, т. 3 се зачита и тригодишният стаж, който се счита за(...)
 • чл. 11, ал. 2 ЗННД
  Ред за кандидатстване
  Чл. 11. [...] (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи за платена държавна такса, за раждане, за самоличност, за завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт, за трудов стаж и месторабота, свидетелство за съдимост ако кандидатът не е български гражданин, декларация по чл. 8, т. 5, 6 и 7 и медицинско удостоверение.
 • чл. 11, ал. 3 ЗННД
  Ред за кандидатстване
  Чл. 11. [...] (3) Когато кандидатът - български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е завършил юридическо образование в чужбина, към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от диплома за завършено юридическо образование и документ, който удостоверява, че придобитата от него диплома се признава в Република България.
 • чл. 13 ЗЗДН
  Нотариална кантора
  Чл. 13. (1) След влизане в сила на заповедта за вписване кандидатът за нотариус е длъжен да осигури нотариална кантора, което може да стане и съвместно с други кандидати или действащи нотариуси от същия район.
  (2) Нотариалната кантора трябва да има две или повече функционално свързани помещения, в които задължително се помещават канцеларията на нотариуса и служебният му архив.
  (3) Нотариусът може да има само една нотариална кантора в своя район на действие. Кантората трябва да отговаря на условия, които гарантират съхраняването на архива и точното изпълнение на професионалните задължения на нотариуса.
 • чл. 14, ал. 4 ЗННД
  Вписване в регистъра на Нотариалната камара
  Чл. 14. [...] (4) Искането за вписване в регистъра и изпълнението на изискванията по ал. 2 и 3 трябва да се направи в двумесечен срок от влизане в сила на заповедта за вписване. За незаетото място на нотариус министърът на правосъдието издава заповед за вписване на следващия по реда на класирането кандидат.
 • чл. 15, ал. 1 ЗННД
  Полагане на клетва
  Чл. 15. (1) След постановяване на решението по чл. 14, ал. 1 кандидатът полага пред Съвета на нотариусите, ако не е положил преди това, следната клетва: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!".
 • чл. 16 ЗЗДН
  Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра
  Чл. 16. (1) В регистъра се вписват:
  1. районът на действие;
  2. името и единният граждански номер на нотариуса, съответно на помощник-нотариуса;
  3. адресът на нотариалната кантора;
  4. срокът на действие на помощник-нотариуса, включително при заместване;
  5. наименованието и седалището на застрахователя, както и размера на застрахователната сума;
  6. обстоятелствата по чл. 41, 42 и 46.
  (2) Лицата, вписани в регистъра на Нотариалната камара, са длъжни в 7-дневен срок да заявят за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване.
 • чл. 19, ал. 2 ЗННД
  Достъп до документи
  Чл. 19. [...] (2) Нотариусът има право на достъп до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
 • чл. 22 ЗННД
  Други действия на нотариуса
  Чл. 22. Ако му е възложено от страните, нотариусът може във връзка с нотариалните производства да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за изясняване волята на страните, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещание или управител на имущество.
 • чл. 25 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
  (2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  (3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
  (4) (отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)
  (5) Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване. Брачният договор в случаите по чл. 39, ал. 3 от Семейния кодекс се представя за вписване при получаване на удостоверението за сключен граждански брак.Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт.
  (6) Актовете, подлежащи на вписване в друг съдебен район, се изпращат в службите по вписванията служебно по разпореждане на съдията по вписванията. Разходите по изпращането им са за сметка на страните.
  (7) (отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)
  (8) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
  (9) При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
  (10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова(...)
 • чл. 25, ал. 1 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
 • чл. 25, ал. 3 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
 • чл. 25, ал. 5 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; доп., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; предишна ал. 4, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване. Брачният договор в случаите по чл. 39, ал. 3 от Семейния кодекс се представя за вписване при получаване на удостоверението за сключен граждански брак.Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт.
 • чл. 25, ал. 7 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (7) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 6, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

  Редакция към ДВ, бр. 82/2009:
  (7) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 6, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 3 след вписването нотариусът изплаща дължимите суми на продавача или на заменителя.

  Редакция към ДВ, бр. 41/2006:
  (7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
 • чл. 25, ал. 8 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 7, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
 • чл. 50 ЗННД
  Възлагане връчването на съобщения и книжа
  Чл. 50. Нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37-58 от Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 73 ЗННД
  Основание
  Чл. 73. (1) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
  (2) Държавата не отговаря за действията на нотариуса.
 • чл. 73, ал.1 ЗННД
  Основание
  Чл. 73. (1) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
 • чл. 85, ал. 1 ЗННД
  Основание и размер
  Чл. 85. (1) Нотариални такси се събират за:
  1. извършване на нотариални действия;
  2. извършване от нотариус на други действия.
 • чл. 85, ал. 2 ЗННД
  Основание и размер
  Чл. 85. [...] (2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.
 • чл. 85, ал. 3 ЗННД
  Основание и размер Чл. 85. [...] (3) Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.
 • чл. 86 ЗННД
  Внасяне
  Чл. 86. Нотариалните такси се внасят в приход на:
  1. нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на съответното действие;
  2. общинския бюджет - за нотариалните действия, извършени от органи на местната администрация;
  3. държавния бюджет - за нотариални действия, извършени от други органи, включително при заместване на нотариус от съдия по вписванията.
 • чл. 87 ЗННД
  Задължени лица
  Чл. 87. Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно.
 • чл. 92 ЗННД
  Такси според удостоверявания материален интерес
  Чл. 92. (1) Процентът на пропорционалната такса според удостоверявания материален интерес намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава определен максимален размер.
  (2) За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в намален или в увеличен размер.
 • чл. 96 ЗННД
  Сделки с вещни права
  Чл. 96. (1) При прехвърляне и удостоверяване на право на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес е:
  1. пазарната цена на вещта;
  2. пазарната цена на по-скъпата вещ - при замяна;
  3. пазарната цена на всички дялове - при договор за доброволна делба.
  (2) При учредяване или прехвърляне на други вещни права удостоверяваният материален интерес е:
  1. при право на строеж - 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото;
  2. при учредяване право на ползване - пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
  (3) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.
 • чл. 96, ал. 3 ЗННД
  Сделки с вещни права
  Чл. 96. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.
 • чл. 97 ЗННД
  Особени случаи
  Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:
  1. при сделка с моторно превозно средство - стойността, по която същото е застраховано;
  2. при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;
  3. при учредяване на търговско дружество - размерът на капитала;
  4. при продажба на наследство - пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти; 5. при изпълнение на завещания - пазарната цена на завещаното имущество;
  6. при управление на имущество - месечният доход от имуществото;
  7. при сделка, която има за предмет парично вземане - номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания - общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
  (2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.
  (3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.
 • пар. 2 ДР ЗННД
  § 2. Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.