Закон за нотариусите и нотариалната дейност

AJAX progress indicator
 • чл. 19, ал. 2 ЗННД
  Достъп до документи
  Чл. 19. [...] (2) Нотариусът има право на достъп до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
 • чл. 22 ЗННД
  Други действия на нотариуса
  Чл. 22. Ако му е възложено от страните, нотариусът може във връзка с нотариалните производства да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за изясняване волята на страните, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещание или управител на имущество.
 • чл. 25 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
  (2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  (3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
  (4) (отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)
  (5) Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване. Брачният договор в случаите по чл. 39, ал. 3 от Семейния кодекс се представя за вписване при получаване на удостоверението за сключен граждански брак.Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт.
  (6) Актовете, подлежащи на вписване в друг съдебен район, се изпращат в службите по вписванията служебно по разпореждане на съдията по вписванията. Разходите по изпращането им са за сметка на страните.
  (7) (отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)
  (8) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
  (9) При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
  (10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова(...)
 • чл. 25, ал. 1 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
 • чл. 25, ал. 3 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
 • чл. 25, ал. 5 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (5) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; доп., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; предишна ал. 4, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Нотариусът представя подлежащите на вписване актове в службата по вписванията в деня на тяхното извършване. Брачният договор в случаите по чл. 39, ал. 3 от Семейния кодекс се представя за вписване при получаване на удостоверението за сключен граждански брак.Преди вписването нотариусът не може да снабдява страните с препис от подлежащия на вписване акт.
 • чл. 25, ал. 7 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (7) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 6, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; отм., бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

  Редакция към ДВ, бр. 82/2009:
  (7) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 6, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 3 след вписването нотариусът изплаща дължимите суми на продавача или на заменителя.

  Редакция към ДВ, бр. 41/2006:
  (7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
 • чл. 25, ал. 8 ЗННД
  Опазване правата и интересите на страните
  Чл. 25. [...] (8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.; предишна ал. 7, бр. 82 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
 • чл. 50 ЗННД
  Възлагане връчването на съобщения и книжа
  Чл. 50. Нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37-58 от Гражданския процесуален кодекс.
 • чл. 73 ЗННД
  Основание
  Чл. 73. (1) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
  (2) Държавата не отговаря за действията на нотариуса.
 • чл. 73, ал.1 ЗННД
  Основание
  Чл. 73. (1) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
 • чл. 85, ал. 2 ЗННД
  Основание и размер
  Чл. 85. [...] (2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.
 • чл. 87 ЗННД
  Задължени лица
  Чл. 87. Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно.
 • чл. 92 ЗННД
  Такси според удостоверявания материален интерес
  Чл. 92. (1) Процентът на пропорционалната такса според удостоверявания материален интерес намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава определен максимален размер.
  (2) За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в намален или в увеличен размер.
 • чл. 96 ЗННД
  Сделки с вещни права
  Чл. 96. (1) При прехвърляне и удостоверяване на право на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес е:
  1. пазарната цена на вещта;
  2. пазарната цена на по-скъпата вещ - при замяна;
  3. пазарната цена на всички дялове - при договор за доброволна делба.
  (2) При учредяване или прехвърляне на други вещни права удостоверяваният материален интерес е:
  1. при право на строеж - 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото;
  2. при учредяване право на ползване - пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
  (3) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.
 • чл. 96, ал. 3 ЗННД
  Сделки с вещни права
  Чл. 96. [...] (3) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.
 • чл. 97 ЗННД
  Особени случаи
  Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:
  1. при сделка с моторно превозно средство - стойността, по която същото е застраховано;
  2. при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;
  3. при учредяване на търговско дружество - размерът на капитала;
  4. при продажба на наследство - пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти; 5. при изпълнение на завещания - пазарната цена на завещаното имущество;
  6. при управление на имущество - месечният доход от имуществото;
  7. при сделка, която има за предмет парично вземане - номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания - общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
  (2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.
  (3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.
 • пар. 2 ДР ЗННД
  § 2. Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.