Закон за насърчаване на инвестициите

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 6 ЗНИ
  Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)
  Редакция към ДВ 28/2002:
  Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.
  (2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
  (3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица.
 • чл. 6, ал. 1 ЗНИ
  Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)
  Редакция към ДВ 28/2002:
  Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.
 • чл. 6, ал. 2 ЗНИ
  Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)
  Редакция към ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г.:
  Чл. 6. [...] (2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
 • чл. 6, ал. 3 ЗНИ
  Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)
  Редакция към ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г.:
  Чл. 6. [...] (3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица.