Закон за Националната агенция за приходите

AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗНАП
  Функции и правомощия
  Чл. 3. (1) Агенцията: [...]
  3. обезпечава и принудително събира публичните вземания;
 • чл. 3, ал. 1, т. 9 ЗНАП
  Функции и правомощия
  Чл. 3. (1) Агенцията: [...]
  9. установява и събира определени със закон частни държавни вземания;
 • чл. 3, ал. 7, т. 1 ЗНАП
  Функции и правомощия
  Чл. 3. [...] (7) Агенцията събира следните частни държавни вземания:
  1. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;
 • чл. 19 ЗНАП
  Отговорност
  Чл. 19. (1) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и служители при или по повод изпълнение на дейността им.
  (2) Обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия по ал. 1 може да се искат след тяхната отмяна. Когато вредите са причинени от нищожен акт на органите или служителите на агенцията или от тяхно незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
  (3) Отговорността на агенцията обхваща всички имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
 • чл. 20 ЗНАП
  Обхват на отговорността
  Чл. 20. Служителите на агенцията отговарят пред агенцията за изплатените от нея обезщетения на увредени задължени лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред или вредите са причинени умишлено. Отговорността е в пълен размер.