Закон за наследството /отм./

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 21, ал. 3 ЗН /отм./
    21. [...] Те наследватъ непокритите недвижими имоти и движимите, които се считатъ принадлежность на земледелческото стопанство, по същия редъ, когато всички са отъ мъжки или женски полъ. Когато низходящите са отъ мъжки и отъ женски полъ, тогава частьта на низходящите отъ мъжки полъ е два пъти по-голяма отъ частьта на низходящите отъ женски полъ.
  • чл. 63 ЗН /отм./
    63. Завещанието се диктува отъ завещателя и се написва отъ нотариуса, тъй като е диктувано.
    Следъ написването му, то се прочита на завещателя, въ присътствието на свидетелите.
    За всичко това изрично става забележка върху завещанието.